اثرات بازارچه های مرزی در بهبود کیفیت محیطی و کالبدی زیست پذیری سکونتگاه های روستایی مورد: دهستان های خاوومیرآباد و دزلی (استان کردستان)

نویسندگان

1 جغرافیای روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

زیست پذیرکردن نواحی روستایی، علاوه بر اینکه موجب ارتقای کیفیت سطح معیشت روستاییان می شود، بازتاب مثبت و مطلوبی در ارتباط با کشورهای همسایه خواهد داشت. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر وضعیت زیست پذیری فضای محیطی و کالبدی دهستان دزلی و دهستان خاومیرآباد در غرب استان کردستان انجام گرفته است. روش انجام تحقیق، توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 4032 خانوار را تشکیل می دهد که بر اساس فرمول تصحیح شده کوکران تعداد 260 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری هم به روش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفته و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تاسیس بازارچه های مرزی بر روی ابعاد محیطی و کالبدی روستاهای مورد مطالعه نسبت به دوره قبل از تاسیس، تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین، اثر بازارچه مرزی بر روی شاخص مساکن روستا و ارزش زمین های کشاورزی تاثیری بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of border bazaars in improving the environmental quality and physical livability of rural settlements. Case: Khavomirabad and Dezli villages (Kurdistan province).

نویسندگان [English]

  • Sadi Mohammadi 1
  • Farzad Vasi 1
  • Himan Hooshangi 2
1 Rural Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Master's student in Rural Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Making rural areas livable, in addition to improving the quality of livelihood of villagers, will have a positive and favorable reflection in relation to neighboring countries. In this regard, the current research has been conducted with the aim of investigating the impact of border markets on the livability of the environmental and physical space in Dezli and Khaomirabad districts in the west of Kurdistan province. The research method is descriptive and analytical. Data collection has been done using documentary and field sources based on questionnaires and interviews. The statistical population of this research consists of 4032 households, based on the corrected formula of Cochran, 260 households were selected as the sample size. Sampling was done by stratified sampling method and data analysis was done using SPSS software. The findings of the research indicate that the establishment of border markets has had a positive and significant impact on the environmental and physical dimensions of the studied villages compared to the period before the establishment. Also, the effect of Bazarche Merzi has had a greater impact on the index of village houses and the value of agricultural land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability space
  • border bazaar
  • environmental and physical dimensions
  • Dezli and Khavo villages of Mirabad