تحلیل روند روزانه آلاینده های هوای کلانشهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، داده های شش آلاینده اصلی استاندارد قابل اندازه گیری هوای تهران، شامل: دی اکسید گوگرد (SO2)، مونواکسیدکربن (CO)، ذرات معلق (PM2.5 و PM10 )، گاز دی اکسید نیتروژن (NO2) و گاز اوزن (O3) در یک بازه عمدتا 11 ساله از 2002 تا 2012 جمعا به مدت 4018 روز برای تحلیل آماری و بررسی روند تاریخی توزیع آلاینده ها در جو تهران مورد استفاده قرار گرفته است. روش های مورد استفاده این پژوهش عبارتند از: آمار توصیفی، تحلیل مولفه روند سری های زمانی بویژه روند خطی، پلی نومیال و نمایی بوده و از روش ناپارامتری من کندال برای بررسی معنی داری روند تغییرات استفاده شده است.
تحلیل روند تاریخی داده های آلودگی هوای تهران نشان داد که، روند SO2 با سهمی درجه 3، CO با خطی، NO2 با نمایی و O3 با سهمی درجه 2 دارای برازش بهتری هستند. روند PM10 وPM2.5 روند مشخص و قابل توجهی در طول دوره مورد مطالعه از خود نشان ندادند. نتایج حاصل از آزمون من کندال نشان داد که روند تغییرات زمانی آلاینده های CO، NO2، O3 با 95 درصد فاصله اطمینان معنی دار بوده، ولی روند تغییرپذیری آلاینده های CO و ذرات معلق PM10 و PM2.5 معنی دار نیستند. بنابراین با توجه به روند تاریخی داده های مورداستفاده از سری آلاینده های هوای تهران و تداوم فعلی آنها انتظار می رود که در هوای تهران آلاینده NO2 در آینده افزایش قابل توجهی پیدا کرده و کماکان آلودگی هوای تهران با درنظرگرفتن آلاینده یاد شده تداوم یابد. اما اگر انتشار آلاینده های هوای CO و ذرات معلق PM10 و PM2.5 با روال فعلی تداوم یابد، کاهش یا افزایش قابل توجهی از آلاینده های مذکور انتظار نمی رود، در عوض انتظار می رود با تداوم روال و روند فعلی انتشار دو آلاینده CO، O3 کاهش قابل توجهی در میزان انتشار گازهای مذکور بوجود آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the daily process of Tehran metropolitan air pollutants

نویسندگان [English]

  • R. Saniee 1
  • A. Zangiabadi 1
  • M. Sharifikia 2
1 Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the six main standard pollutants of Tehran's air -to -air measurable air, including: sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO), suspended particles (pm2.5 and pm10), nitrogen dioxide (NO2) and ozone gas (O3) During a predominantly 11 -year period from 2002 to 2012, a total of 4018 days has been used to analyze statistical analysis and to investigate the historical process of distribution of pollutants in Tehran. The methods used by this study are: Descriptive statistics, component analysis of time series, especially linear trends, polynide and exponentially, and my unparallery method has been used to significantly investigate the changes. Tehran showed that the SO2 trend with grade 3, CO with linear, NO2 with view and O3 with grade 2 share is better. The PM10 and PM2.5 trends did not show a significant and significant trend during the study period. The results of my Kendall test showed that the time changes for CO, NO2, O3 pollutants were significant with 95 % confidence distance, but the process of variability of CO pollutants and particles suspended pm2.5 was not significant. Therefore, given the historical trend of data used by Tehran air pollutants and their current continuity, it is expected that the NO2 pollutant will increase significantly in the future and continue to continue Tehran's air pollution. But if the release of CO air pollutants and suspended PM2.5 particles continues with the current routine, a significant decrease or increase in these pollutants is not expected, instead it is expected to continue the procedure and the current process of publishing two CO pollutants. O3 There is a significant decrease in the amount of gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • air pollutants
  • trend analysis
  • my Kendall test
  • Tehran