تحول قدرت و حاکمیت با نگاهی بر مباحث قدرت شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

«قدرت» و «حاکمیت» از جمله مفاهیم کلیدی و اساسی در اندیشه سیاسی و فلسفی محسوب می شود. مفاهیم فوق الذکر از دوره باستان (نظریات کلاسیک) تا تفکر پست مدرن همواره در بطن توجه اندیشمندان علوم گوناگون قرار داشته است. در این مقاله تلاش شده است تا برای پرسش هایی نظیر اینکه اصولا قدرت در اختیار چه کسانی است و عناصر اصلی قدرت و حکمروایی شهری کدام اند؟ به عبارتی چه کسی یا کسانی بر شهرها حکومت می کنند؟ پاسخی بیابیم که بالطبع با توجه به تحول نظریه های مربوطه و دامنه ی مجادله برانگیز آن در هر دوره تلاش شده است سیر تحول آن در دوره-های گوناگون و تفکر پست مدرن بررسی شود. علاوه بر آن به مباحث و نظریه های قدرت شهری به-صورت اختصاصی توجه شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که قدرت، در آراء متقدمان به صورت پدیده ای قابل مشاهده و ملموس دیده می شد . دوران میانه تفکر غالب بر «الهیات قدرت» دور می زد تا اینکه در دوران مدرن این مفهوم توسط هابز تئوریزه می گردد. در این دوران حاکمیت را عمدتا قدرت مطلق بر می شمردند، اما عمده ترین تغییری که این مفهوم در دوران اخیر بویژه در تفکر پست مدرن به خود دیده است تغییر ماهیت از پدیده ای قابل رویت به پدیده ای نرم بوده است، به-نحوی که خاصیت همه شمول به خود گرفته است. همچنین نظریه های مطالعه قدرت شهری گواه آن است که نظریه رژیم، نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The transformation of power and governance with a look at urban power issues

نویسندگان [English]

  • J. Tavakolinia
  • M. Shamspooya
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

"Power" and "Sovereignty" are among the key and fundamental concepts in political and philosophical thought. The aforementioned concepts from the ancient period (classical theories) to postmodern thinking have always been in the heart of the attention of thinkers of various sciences. In this article, an attempt has been made to answer questions such as who basically has power and what are the main elements of urban power and governance? In other words, who or who rule the cities? Let's find an answer that, of course, considering the development of relevant theories and its controversial scope in each period, an attempt has been made to examine its evolution in various periods and postmodern thinking.The results of the studies show that power was seen as a visible and tangible phenomenon in the opinions of the predecessors. The dominant thought of the Middle Ages was around the "theology of power" until in the modern era this concept was theorized by Hobbes. In this era, sovereignty was considered to be absolute power, but the most important change that this concept has seen in recent times, especially in postmodern thinking, has been the change in nature from a visible phenomenon to a soft phenomenon, so that the property It has become inclusive. Also, the theories of the study of urban power prove that the theory of regime is the closest theory to the approach of urban governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power and sovereignty
  • ancient
  • middle
  • modern
  • postmodern