تغییرات بارش روزانه با استناد به تحلیل های آشوبی در شیراز

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تغییرات و ساختار حاکم بر بارش روزانه ایستگاه همدید شیراز، داده های بلندمدت بارش در بازه زمانی 58 ساله (1956-2013) به کار گرفته شد و بر اساس روش کمی- تحلیلی بر مبنای محاسبات استقرایی و قیاسی مبنای سه و ماتریس یک متغیره با دو خروجی محاسبات انجام پذیرفت. با اعمال ضوابط خطی بر روی داده های 58 ساله روزانه دما، بارش و فشار دامنه ورودی ها و برد خروجی ها محاسبه گردید، نتایج پژوهش نشان داد اگرچه نوسانات روزانه فشار و دما از ساختاری کاملا برخالی پیروی می نماید، که این یافته گواه دینامیک دو فراسنج آب و هوایی فشار و دما از ناتعادلی به عدم تعادل می باشد؛ این در حالی است که روند بارش روزانه شیراز در محدوده 2/0 و 3/0 بر روی محور طولی از ساختار برخالی تبعیت نمی نماید. بنابراین باید در تحلیل دینامیک تغییرات بارش از منطق آشوبی استفاده نمود. دینامیک بارش شیراز با استدلال به جبر سیمپلکسی به صورت تابع Y = 5.0123 x0.231 دانشیار گروه جغرافیا طبیعی- آب و هواشناسی، دانشگاه یزد، ایران با همبستگی 98/97 درصد تعریف می شود، که این تابع دارای پایائی حقیقی و روند می باشد؛ چنانچه از روند مذکور روی هر یک از داده ها در ساختار چرخشی آشوبی ورودی و خروجی گرفته شود تابع روی کمیت ریاضی 139906/8 ثابت خواهد شد. این نکته بیانگر آشوبی بودن سیستم بارشی حاکم بر نوسانات ایستگاه همدید شیراز می باشد. در نتیجه ساختار بارشی شیراز از جبر آشوبی پیروی می نماید، در حقیقت منطق آشوبی بارش بیانگر روند دینامیکی متغیر مورد مطالعه از حالت تعادل به ناتعادلی است، که دینامیسم عدم تعادلی برخالی فشار و دمای ایستگاه شیراز مکمل ناتعادلی در سیر نوسانی بارش این ایستگاه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Daily precipitation changes based on chaotic analysis in Shiraz

نویسندگان [English]

  • A. Mazidi
  • A. Kamane
  • GH Mozafari
  • M. Narengifard
چکیده [English]

In order to investigate the changes and the governing structure of the daily rainfall of Shiraz Hamdeid station, the long-term rainfall data was used for a period of 58 years (1956-2013) and based on the quantitative-analytical method based on inductive and comparative calculations based on the basis of three and the matrix of one. Variable with two outputs, calculations were done. By applying linear criteria on the 58-year daily data of temperature, precipitation and pressure, the range of inputs and the range of outputs were calculated. The weather gauge of pressure and temperature ranges from imbalance to imbalance; Meanwhile, the trend of daily precipitation in Shiraz in the range of 0.2 and 0.3 on the longitudinal axis does not follow the empty structure. Therefore, chaotic logic should be used in analyzing the dynamics of precipitation changes. The rainfall dynamics of Shiraz is defined by simplex algebra reasoning as a function Y = 5.0123 x 0.231 Associate Professor, Department of Natural Geography, Hydrology and Meteorology, Yazd University, Iran with a correlation of 97.98%, which has a real reliability and trend ; If the mentioned process is taken on each of the data in the chaotic rotating structure of input and output, the function will be fixed on the mathematical quantity 8.139906. This point indicates the chaotic nature of the precipitation system that governs the fluctuations of Hamdeid station in Shiraz. As a result, the precipitation structure of Shiraz follows the chaotic algebra, in fact, the chaotic logic of precipitation expresses the dynamic process of the studied variable from the state of equilibrium to imbalance, and the dynamism of vacuum imbalance of pressure and temperature of Shiraz station complements the imbalance in the fluctuating course of precipitation of this station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos
  • Barash
  • Barkhal
  • Shiraz