جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری استان اردبیل

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

با توجه به جایگاه گردشگری در توسعه کشور، ضروری است که جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارتقاء و توسعه گردشگری واکوتوریسم در استان اردبیل بررسی و تبیین شود. زیرا استان اردبیل علیرغم جاذبه های متنوع فرهنگی، تاریخی، مذهبی و اکوتوریستی، جایگاه شایسته ای در عرصه بین المللی از لحاظ درآمدهای حاصل از گردشگری ندارد. به طورکلی آمارها گویای جایگاه نازل صنعت توریسم در کشور و سهم یک درصدی ایران از سبد گردشگری جهانی است؛ که استان اردبیل نیز از این قائده مستثنی نیست. بنابراین، با توجه به جایگاه نامناسب ایران و استان اردبیل در صنعت گردشگری به نظر می رسد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساختهای وابسته به آن بتواند خلاء موجود را تا حدی جبران نماید. پژوهش حاضر، ترکیبی از دو شاخه تخصصی گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش فناری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری براساس مدل اعتماد مورگان و هانت، با میانگین 3.4 ، در مدل پذیرش فناوری دیویس، میانگین 3.3 و در مدل اشاعه فناوری راجرز و شومیکر میانگین برابر 3.33 است. بدین ترتیب، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری و اکوتوریسم در حد متوسط است. علاوه براین، طبق نتایج تحلیل عاملی، شهر سرعین با مقدار ویژه 6.465 بیشترین سهم را در تبیین وضعیت جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری داشته است. پس از آن، شهر اردبیل با 5.853 و شهر نمین با 5.079 در رتبه بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The position of information and communication technology in the development of tourism in Ardabil province

نویسندگان [English]

  • A. Estealaji
  • A. Hatefi
Islamic Azad university.
چکیده [English]

Considering the place of tourism in the development of the country, it is necessary to investigate and explain the place of information and communication technology (ICT) in the promotion and development of ecotourism in Ardabil province. Because Ardabil province, despite its diverse cultural, historical, religious and ecotourism attractions, does not have a worthy place in the international arena in terms of tourism revenues. In general, the statistics show the low position of the tourism industry in the country and the one percent share of Iran in the global tourism portfolio; Ardabil province is not exempt from this rule. Therefore, considering the unfavorable position of Iran and Ardabil province in the tourism industry, it seems that the development of information and communication technology and its related infrastructure can partially compensate for the existing vacuum. The current research is a combination of two specialized branches of tourism and information and communication technology. The research results show that the role of information and communication technology in tourism development is based on Morgan and Hunt's trust model, with an average of 3.4, in the Davis technology acceptance model, the average is 3.3, and in the Rogers and Shoemaker technology diffusion model, the average is 3.33. Thus, the impact of information and communication technology in the development of tourism and ecotourism is moderate. In addition, according to the results of the factor analysis, Sarein city with a special value of 6.465 has contributed the most in explaining the status of information and communication technology in tourism development. After that, Ardabil city with 5.853 and Nemin city with 5.079 are in the next rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology (ICT)
  • virtual tourism
  • Ardabil province