پیامدهای زیست محیطی الحاق کلانشهری سکونتگاه های روستایی پیرامونی پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

ادغام یا الحاق روند قانونی است که به شهرداری ها اجازه می دهد تا زمین های محدوده شهری خود را افزایش دهند. اغلب، آنچه در این فرایند مورد غفلت برنامه ریزان قرار گرفته، سنجش پیامدهای زیست محیطی است. با توجه به اینکه، پیامدهای زیست محیطی با آثار تخریبی بازگشت ناپذیرهمراه بوده است، توجه برنامه ریزان به آن را، امری ضروری می سازد. هدف این مقاله، تحلیل پیامدهای زیست محیطی الحاق روستاها در منطقه 18 شهرداری تهران است. این پژوهش، بر اساس هدف بنیادی – کاربردی و روش؛ توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شهروندان و مسئولان نواحی 5 گانه منطقه 18 هستند. حجم نمونه براساس فرمول کرکران 400 خانوار (از شهروندان) برآورد شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییر کاربری، رشد صنعت، رشد جمعیت و سوداگری زمین سبب بروز پیامدهای زیست محیطی(نظیرآلودگی آب، هوا، فرونشست، بیماری و ترافیک)، اقتصادی (نظیر کاهش فعالیت های کشاورزی، افزایش کارخانه ها و صنایع مبلمان و اشتغال های کاذب)، اجتماعی (نظیر مهاجرپذیری، کاهش حس مکان، کاهش نرخ سواد در مردان) و کالبدی (نظیر تداخل کاربری های صنعتی و مسکونی، کاهش اراضی کشاورزی، افزایش واحدهای مسکونی) شده اند. این پیامدها، توازن و تعادل محیطی را که مبتنی بر ظرفیت های بوم شناختی شکل گرفته بود، برهم زده است. به طوری که، توسعه محدوده را با ناپایداری رو برو ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental consequences of the metropolitan annexation of peripheral rural settlements after the Islamic revolution

نویسندگان [English]

  • J. Tavakolinia 1
  • F. Azizpoor 2
  • T. Ansari 3
1 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Consolidation or annexation is the legal process that allows municipalities to increase their urban land area. Often, what is neglected by planners in this process is the assessment of environmental consequences. Considering that the environmental consequences have been accompanied by irreversible destructive effects, it makes it necessary for planners to pay attention to it. The purpose of this article is to analyze the environmental consequences of the annexation of villages in the 18th district of Tehran municipality. This research, based on the fundamental-applied purpose and method; It is descriptive-analytical. The statistical population under study are the citizens and officials of the 5 districts of the 18th region. The sample size was estimated based on Kerkran's formula of 400 households (of citizens). The results of the research show that the change of use, growth of industry, population growth and land speculation cause environmental consequences (such as water pollution, air pollution, subsidence, disease and traffic), economic consequences (such as reduction of agricultural activities, increase of factories and furniture industries and employment false), social (such as immigration acceptance, decrease in the sense of place, decrease in literacy rate in men) and physical (such as interference of industrial and residential uses, decrease in agricultural land, increase in residential units). These consequences have disturbed the environmental balance that was formed based on ecological capacities. So, the development of the range has faced instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental consequences
  • urban annexation
  • peripheral rural settlements
  • development instability
  • District 18 of Tehran