عوامل بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف این مقاله عوامل بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان شهرستان شهرستان می باشد. در مرحله نخست، عوامل بهبود امنیت اجتماعی در محدوده مورد مطالعه، از دیدگاه نخبگان محلی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد شناسایی قرار گرفت. برای نیل به این مقصود، با 35 نفر از ساکنان منطقه مورد مطالعه که دارای تحصیلات دانشگاهی با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند، مصاحبه های جداگانه ای به عمل آمد. در مرحله دوم تحقیق، برای شناخت و تحلیل دیدگاه اجتماعات روستایی و میزان توافق نظری آنها با نتایج مرحله نخست،31 علت شناسایی شده مبنای طراحی پرسش نامه به روش لیکرت، قرار گرفت. گفتنی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر می باشد (90359N=)، که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 75/0 الی 77/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج این مدل نشان داد مهم ترین عوامل بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (بهبود شاخص های رفاه اقتصادی و اقدام مداخله ای دولت، تقویت سرمایه اجتماعی و ظرفیت های شناختی، تحقق عدالت اجتماعی و پایبندی به ارزش ها و تعلقات مکانی و آرامش روحی و روانی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این شش عامل 01/61 می باشد. و در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors to improve social security from the point of view of villagers

نویسنده [English]

  • V. Heydari
Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is the factors of improving social security from the point of view of the villagers of the city. In the first stage, factors to improve social security in the study area were identified from the point of view of local elites using semi-structured interviews. To achieve this goal, separate interviews were conducted with 35 residents of the study area who had university education with at least a post-graduate degree. In the second stage of the research, in order to identify and analyze the views of rural communities and their theoretical agreement with the results of the first stage, the 31 identified causes were used as the basis for designing a questionnaire using the Likert method. It should be noted that the statistical population studied in this research includes all villagers over 15 years of age living in the rural areas of Meshgin Shahr (N=90359), of which 383 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The guide study was conducted in the same area of the statistical population with the number of 30 questionnaires and with the data obtained and the use of Cronbach's alpha special formula in SPSS software, the reliability of the different parts of the research questionnaire was obtained from 0.75 to 0.77. A factor analysis model was used to analyze the data and the results of this model showed that the most important factors for improving social security from the point of view of the villagers in the study area include four components (improvement of economic welfare indicators and government intervention, strengthening social capital and cognitive capacities, realization of social justice and adherence to values and place belongings and mental peace) that the amount of variance and cumulative variance explained by these six factors is 61.01. And finally, based on the research results, practical suggestions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • social security indicators
  • rural development
  • social development
  • Meshginshahr city