ناپایداری سکونتگاه های روستایی از دید شوراها و دهیاری ها در منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس

نویسندگان

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

طی چند دهه گذشته مناطق مختلف جغرافیایی به ویژه مناطق روستایی تحت تاثیر مشکلات متنوع محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فضایی در وضعیتی نامساعد قرار گرفته اند. شناسایی این عوامل و برنامه ریزی در جهت رفع آن با رویکرد مناسب و مطلوب در ممانعت از ناپایداری روستاها تاثیر به سزایی داشته و می-تواند پایداری روستاها را تضمین نماید این تحقیق با هدف تحلیل ناپایداری سکونتگاه های روستایی از دیدگاه شوارها و دهیاری ها در منطقه کوهستانی و پایکوهی زاگرس مطالعه موردی روستاهای شهرستانهای مریوان و سروآباد انجام گرفته، مطالب این پژوهش عمدتا به روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته، ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، در این تحقیق از نرم افزارهای ARC GIS وSPSS استفاده شده است در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های آماری Tتک نمونه ای، فریدمن، ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چندمتغیره، وضعیت ناپایداری سکونتگاه های روستایی روستاهای مریوان و سروآباد مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه شوراها و دهیاران، منطقه مورد مطالعه از بعد اقتصادی و محیطی - اکولوژیکی بسیار ناپایدار بوده و این دو بعد بیشترین تاثیر را در میزان مهاجرت های روستایی و ناپایداری روستاها داشته است و عوامل فرهنگی اجتماعی و نهادی سیاسی تاثیر چندانی در ناپایداری روستاها نداشته اند. به عقیده مسئولین، با تغییر مثبت در عوامل اقتصادی و کنترل عوامل محیطی - اکولوژیکی منطقه می توان روند ناپایداری سکونتگاه های روستایی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The instability of rural settlements from the point of view of the councils and village councils in the mountainous and foothills of Zagros.

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadi
  • M. Taleshi
  • SH. Rosttami
Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

During the past few decades, various geographical areas, especially rural areas, have been affected by various environmental, social, economic, political and spatial problems in an unfavorable situation. Identifying these factors and planning to solve them with a suitable and desirable approach has a significant impact on preventing the instability of villages and can guarantee the stability of villages. This research aims to analyze the instability of rural settlements from the point of view of rural residents Kohistani and Paykohi of Zagros, a case study of the villages of Marivan and Sarovabad cities was conducted, the materials of this research were mainly conducted by library and field methods, the tool used to collect information was a questionnaire, in this research, ARC GIS and SPSS software were used in the software Using SPSS software, one-sample t, Friedman, correlation coefficient, one-way analysis of variance and multivariate regression, the unstable condition of rural settlements in Marivan and Sarovabad villages has been evaluated. The findings of this research show that from the point of view of the councils and villagers, the studied area is very unstable from the economic and environmental-ecological dimensions, and these two dimensions have had the greatest impact on the amount of rural migrations and the instability of villages, and cultural, social and institutional factors Politics have not had much effect on the instability of villages. According to the authorities, the trend of instability of rural settlements can be reduced by positive changes in economic factors and control of environmental-ecological factors in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable rural development
  • instability
  • sustainability
  • villages of Marivan and Sarovabad cities