بررسی تطبیقی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تهران و مقایسه آن با کل کشور

نویسندگان

1 دانشگاه تهران ، ایران.

2 دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری نشانه وفاداری مردم کشور به حاکمیت موجود و همچنین احساس رضایت آنها از سیستم حاکم بر کشور و تلاش برای بهتر شدن وضعیت کشور است. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران از درصد بالایی برخوردار است که این موضوع نشان دهنده اعتماد مردم کشور به سیستم حاکمیت موجود و امید در جهت بهتر شدن اوضاع موجود در کشور از ابعاد مختلف است، اما این میزان مشارکت در استان های مختلف کشور بسیار متفاوت است و استان هایی که از میزان توسعه یافتگی بالاتری و در قسمتهای مرکزی کشورند از میزان مشارکت بالاتری نسبت به استان هایی که در نواحی مرزی هستند برخوردارند. هدف از این پژوهش بررسی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در مقایسه با کل کشور در 11 دروه می باشد که از آمار و اطلاعات موجود در وزارت کشور و سایر ارگان ها در جهت انجام این تحقیق کمک گرفته شده است، لذا در این تحقیق آمارهای مربوطه از جداول آمار انتخابات مربوط به استان تهران اخذ و تفکیک شده و تحت عنوان استان تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the participation rate in the presidential elections in Tehran and comparing it with the whole country

نویسندگان [English]

  • B. Zarei 1
  • Z. Ansari 2
1 University of Tehran, Iran.
2 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Participation in the presidential elections is a sign of the loyalty of the people of the country to the existing government, as well as their feeling of satisfaction with the country's ruling system and efforts to improve the country's situation. The rate of participation in the presidential elections in the Islamic Republic of Iran has a high percentage, which shows the confidence of the people of the country in the existing governance system and hope for the improvement of the situation in the country from different dimensions, but this rate of participation in different provinces The country is very different, and the provinces that are more developed and in the central parts of the country have a higher participation rate than the provinces that are in the border areas. The purpose of this research is to investigate the participation in the presidential elections of the 11th term in comparison with the whole country in 11 regions, and the statistics and information available in the Ministry of Interior and other organizations were used to conduct this research. Therefore, in this research, the statistics The relevant information was obtained and separated from the tables of election statistics related to Tehran province and analyzed under the title of Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography of elections
  • Tehran province
  • 11th term elections
  • participation in elections