وضعیت فضاهای عمومی شهری برای معلولین و کم توانهای حرکتی نمونه مورد مطالعه: میدان دوم صادقیه (تهران)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. همچنین روز به روز بر شمار جمعیت میانسال و کهنسال که گروه کم توان های حرکتی را تشکیل می دهند با افزایش امید به زندگی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله در کشور ما افزوده شده و می شود. گروه-هایی که توجه به نیازهای زیستی آنان در محیط اجتماعی یعنی در فضاهای عمومی شهری می تواند امکان حرکت مستقل و فارغ از کمک دیگران را برای ایشان فراهم آورد و در نتیجه بر پویایی زندگی این گروه های جمعیتی تاثیری در خور توجه برجای بگذارد. لذا ساماندهی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری با توجه به نیازهای معلولان و کم توان های حرکتی، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ علاوه بر دو گروه یادشده با شماری از جانبازان نیازمند این توجه مواجه شده است. در پژوهش حاضر هدف تحلیل و شناسایی مولفه های کلان، میانه و خرد اثرگذار در فعالسازی یا رکود فضاهای عمومی در راستای برخورداری از حقوق مدنی معلولین به عنوان یک شهروند در بهره گیری از فضاهای عمومی شهری پرداخته شده است. نوع تحقیق کارردی وروش آن نیز توصیفی تحلیل می باشد. همچنین با بهره گیری از تکنیک SWOT نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی) ونیز فرصت ها و تهدیدهای حاکم بر فضاهای عمومی شهری (عوامل خارجی) در میدان دوم صادقیه واقع درمیان منطقه پنج و دو شهرداری تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه بررسی شد. سپس عوامل داخلی و خارجی حاکم بر فضاهای عمومی محدوده مزبور با استفاده از طیف لیکرت امتیازدهی و ارزیابی گردید؛ یافته های پژوهش نشان داد که فضاهای مذکور به دلیل نقایص کالبدی، مدیریتی و جامعوی، نتوانسته اند نقش بایسته خود را به عنوان فضایی برای تعاملات اجتماعی (حوزه عمومی) در رابطه با معلولین ایفا نمایند. همچنین نتایج مشخص ساخت که راهبرد محافظه کارانه (WO) در اولویت نخست برنامه ریزی ساماندهی و نوسازی ساختار کالبدی فضاهای عمومی منطقه مورد مطالعه قراردارد؛ لذا بر پایه اخذ استراتژی محافظه کارانه می توان با ارائه راهبردها و راهکارهای پاسخده به نیاز شهروندان و اولویت بندی آنها براساس محدودیت منابع و هزینه ها، و ترتیب و توالی اجرای آنها به ساماندهی و مناسب سازی این فضاها در راستای دستیابی به یک فضای عمومی شهری به عنوان یک حوزه عمومی جهت جامعه هدف نائل شد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The state of urban public spaces for the disabled and those with reduced mobility. Case study: Second Sadeghieh Square (Tehran).

نویسندگان [English]

  • R. Sarvar
  • S. Mohammadi
  • A. Valikhani
چکیده [English]

Disability, as a biological and social phenomenon, is a reality that all societies face, regardless of the level of development, both industrialized and non-industrialized countries. Also, day by day, the number of middle-aged and old people who form the group with low mobility is increasing day by day with the increase in life expectancy in developed and developing countries, including in our country. Groups whose biological needs in the social environment, i.e. in urban public spaces, can enable them to move independently and without the help of others, and as a result, have an impact on the life dynamics of these demographic groups. Therefore, organizing and adapting urban public spaces according to the needs of the disabled and those with reduced mobility is one of the necessities of every society, especially our society, which after the war, in addition to the two groups mentioned, has encountered a number of veterans who need this attention. In the current research, the aim of analyzing and identifying the macro, medium and micro components influencing the activation or stagnation of public spaces in order to enjoy the civil rights of disabled people as a citizen in using urban public spaces has been addressed. The type of applied research and its method is descriptive analysis. Also, by using the SWOT technique, strengths and weaknesses (internal factors) as well as opportunities and threats governing urban public spaces (external factors) were investigated in the second Sadeghieh Square located between Panj and Do Districts of Tehran Municipality as a study sample. Then the internal and external factors governing the public spaces of the said area were scored and evaluated using the Likert scale; The findings of the research showed that due to physical, managerial and social defects, the said spaces have not been able to play their role as a space for social interactions (public domain) in relation to the disabled. Also, the results revealed that the conservative strategy (WO) is the first priority for planning the organization and renovation of the physical structure of public spaces in the region; Therefore, on the basis of taking a conservative strategy, it is possible to organize and adapt these spaces in order to achieve a public urban space by providing strategies and solutions that respond to the needs of citizens and prioritizing them based on the limitations of resources and costs, and the order and sequence of their implementation. It was achieved as a public area for the target community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabled people
  • low mobility
  • urban public spaces
  • urban organization