واکاوی ثبات و همگرایی در اوراسیا و چالش های پیش رو، با تاکید بر نقش و فعالیت گروه های تکفیری و سلفی

نویسندگان

چکیده

منطقه آسیای مرکزی و اوکراین به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و دارا بودن ذخایر انرژی برای قدرتهای بین-المللی از جمله امریکا، قدرتهای اروپایی، روسیه و چین اهمیت خاصی دارد. رقابت بازیگران مختلف منطقه-ای و فرامنطقه برای نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه و نیز چالش های متعدد زیست محیطی، امنیتی و اقتصادی باعث شد تا آسیای مرکزی و اوکراین به یکی از مناطق بسیار حساس جهانی و نیز عرصه کشمکش های داخلی و بحران های متعدد تبدیل شود. این منطقه همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت های بزرگ عرصه بین الملل بوده و حضور بازیگران فرامنطقه ای و عدم ثبات در این منطقه می تواند بر امنیت و منافع کشورهای ایران، آسیای مرکزی و روسیه نیز تاثیر بگذارد. سوال مهم پژوهش حاضر، این است عوامل و موانع مهم همگرایی موثر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین این دلایل را باید در دو دسته از موانع داخلی یا منطقه ای و خارجی یا فرامنطقه ای جستجو کرد. عواملی که در کنار یکدیگر مانع آن شده اند کشورهای این منطقه حساس نتوانند با یکدیگر همکاری موثری داشته باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد روندهایی مانند شیوه های اقتدارگرایانه حکمرانی، حمایت های عربستان سعودی از ترویج وهابی گری، رشد معنادار تحرکات تروریستی و افراطی، موقعیت ژئوپلتیکی آسیای مرکزی در کنار حضور چند هزار نفری تندروهای منطقه در سوریه، دارا بودن منابع غنی نفت و گاز، حکومت اقلیت حاکم بر اکثریت، عدم آگاهی لازم مردم از اسلام واقعی، محدود کردن اسلام به علمای دولتی، نفوذ و حضور عناصر سلفی در روسیه و تاثیر شگرف آنان بر مهاجرین کاری، فقر و محدودیت های شدید زندگی و بسیاری مشکلات بزرگ و کوچک دیگر از جمله مهمترین فرضیه های قطعی بودن محوریت بحران در اوراسیا تلقی می گردد. این پژوهش در صدد تبیین عوامل و موانع همگرایی کشورهای آسیای مرکزی و نیز پرداختن به عواملی است که صلح و ثبات منطقه آسیای مرکزی و پیرامون ان و نیز اوکراین را تهدید می کند.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the stability and convergence in Eurasia and the challenges ahead, emphasizing the role and activities of Takfiri and Salafi groups.

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran
  • R. Eltyaminia
چکیده [English]

The region of Central Asia and Ukraine is of special importance for international powers, including America, European powers, Russia and China, due to their geostrategic location and energy reserves. The competition of various regional and extra-regional actors for greater influence in this region, as well as numerous environmental, security and economic challenges, made Central Asia and Ukraine one of the most sensitive areas of the world, as well as the arena of internal conflicts and numerous crises. become This region has always been the scene of influence and conflicts of big powers in the international arena, and the presence of extra-regional actors and instability in this region can affect the security and interests of Iran, Central Asia and Russia. The important question of the current research is, what are the important factors and obstacles to the effective convergence of the countries of Central Asia and the Caucasus? The findings of the research show that the most important of these reasons should be sought in two categories of internal or regional and external or extra-regional barriers. The factors that together have prevented the countries of this sensitive region from being able to cooperate effectively with each other. The findings of the research show trends such as authoritarian ways of governance, Saudi Arabia's support for the promotion of Wahhabism, the significant growth of terrorist and extremist movements, the geopolitical position of Central Asia, along with the presence of several thousand extremists in the region in Syria, having rich oil resources and Gas, the rule of the minority over the majority, the lack of necessary knowledge of the people about the real Islam, limiting Islam to the government scholars, the influence and presence of Salafist elements in Russia and their tremendous impact on the migrant workers, poverty and severe life restrictions and many big and small problems. It is considered to be one of the most important hypotheses of the certainty of the centrality of the crisis in Eurasia. This research aims to explain the factors and obstacles to the convergence of the Central Asian countries and to deal with the factors that threaten the peace and stability of the Central Asian region and its surroundings as well as Ukraine.