ارزیابی مکان گزینی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اصفهان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. ایران.

2 دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان، ایران.


عنوان مقاله [English]

Evaluating the placement of secondary and pre-university schools in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • M. Taghvaie 1
  • H. Rakhshaninasab 2
1 Faculty member of Isfahan University. Iran.
2 Doctoral student of Isfahan University, Iran.
چکیده [English]

در این پژوهش مکانگزینی مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اصفهان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. هدف پژوهش«سنجش تعامل مکانگزینی وضع-موجودمدارس متوسطه وپیش دانشگاهی با معیارهای مکانیابی» است. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی و پیمایشی» است که با بررسی 58 مدرسه نمونه از 251 مدرسه موجود انجام شده است. در این پژوهش برای سنجش تعامل معیارهای مورد بررسی، از آزمون «تحلیل واریانس یک طرفه» استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه مکانگزینی وضع موجود فضاهای آموزشی و شرایط اقلیمی با سطح معناداری (Sig) 048/0موردتاییدقرارمی گیرد. سایرمعیارها، اختلاف معناداری را بامعیارهای مکانیابی نشان می دهند. در مجموع عوامل فوق باعث شده تا فضاهای آموزشی مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اصفهان از سازگاری، همجواری و مطلوبیت مناسبی برخوردار نباشند.

In this research, the location selection of secondary and pre-university schools in Isfahan city has been investigated and analyzed. The aim of the research is "to measure the location selection interaction of secondary and pre-university schools with location criteria". The research method is "descriptive-analytical and survey" which was done by examining 58 sample schools out of 251 existing schools. In this research, the "one-way analysis of variance" test was used to measure the interaction of the investigated criteria. The findings of the research show that the locational relationship between the current state of educational spaces and climatic conditions is confirmed with a significance level (Sig) of 0.048. Other criteria show a significant difference with the location criteria. All in all, the above factors have caused the secondary and pre-university educational spaces of Isfahan city to not have appropriate compatibility, contiguity, and suitability.