فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل گیری جامعه مدنی

نویسندگان

دانشگاه تهران.

چکیده

فضای عمومی فضایی است که عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفی حق ورود و حضور در آن را بدون هیچ گونه محدودیتی دارا می باشند. متخصصین برنامه ریزی شهری تاکنون آنطور که باید به ارزش و اهمیت این فضاها در شکل دهی به جامعه شهری نپرداخته اند. البته تحقیقاتی انجام شده که بیشتر حول تعاریف و ویژگی های فضاهای عمومی آن هم از دیدگاه طراحی شهری بوده است. بنابراین کمتر به اهمیت فضاهای عمومی در شکل گیری جامعه مدنی پرداخته شده، در مقابل بیشتر این جامعه شناسان و اقتصاد دانان بوده اند که به این مهم توجه داشته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری است.
وقتی از فضای عمومی در شهرها و ارتباط آن با جامعه مدنی صحبت می کنیم، دو نوع مفهوم از فضا در ذهن آدمی شکل می گیرد. نخست فضای عمومی در معنای فیزیکی آن است که شامل پارکها، خیابانها، میادین، بازارها و دیگر مکانهای عمومی می شود. دوم در واقع فضایی ذهنی است که به میزان آزادی های سیاسی و فضای موجود برای شکل گیری تشکلهای مدنی و مستقل از دولت بر می گردد. علیرغم ارتباط متقابلی که این دو در شکل گیری جامعه مدنی دارند، در مقاله حاضر، منظور از فضای عمومی، فضا در معنای نخست آن می باشد. روش تحقیق در این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی می باشد: بدینصورت که ابتدا به بررسی ادبیات مربوط به فضای عمومی و اهمیت آن در شهر و نیز ویژگی های جامعه مدنی پرداخته، سپس ارتباط میان این دو از دیدگاه برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، فضاهای عمومی در شهر ارتباط نزدیک و قوی با شکل گیری مفهوم شهروندی دارد. به همین ترتیب فضاهای عمومی بستر اصلی شگل گیری جامعه مدنی در شهرها می باشند.

عنوان مقاله [English]

Public spaces of the city and its role in the formation of civil society

نویسندگان [English]

  • M. Rahnamaiee
  • Y. Ashrafi
University of Tehran.
چکیده [English]

Public space is a space that citizens of any class, age, race and profession have the right to enter and attend without any restrictions. So far, urban planning experts have not paid enough attention to the value and importance of these spaces in shaping the urban society. Of course, research has been done, which was mostly about the definitions and characteristics of public spaces from the point of view of urban design. Therefore, the importance of public spaces in the formation of civil society has been less discussed, on the contrary, it has been mostly sociologists and economists who have paid attention to this matter. The main purpose of this article is to investigate the role of public spaces in the formation of civil society from the point of view of urban planning.
When we talk about public space in cities and its relationship with civil society, two types of concepts of space are formed in a person's mind. First is the public space in its physical sense, which includes parks, streets, squares, markets and other public places. The second is actually a mental space that goes back to the extent of political freedoms and the existing space for the formation of civil organizations independent of the government. Despite the mutual relationship that these two have in the formation of civil society, in this article, public space means space in its first sense. The research method in this article is descriptive-analytical: firstly, the literature related to the public space and its importance in the city, as well as the characteristics of the civil society, are reviewed first, and then the relationship between the two is examined from the perspective of urban planning. . According to the research results, public spaces in the city have a close and strong relationship with the formation of the concept of citizenship. In the same way, public spaces are the main platform for the development of civil society in cities.