بررسی و تحلیل نقش خزر در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایرلن.

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the role of the Caspian in regional geopolitical equations

نویسندگان [English]

  • H. Kamran 1
  • z. Ahmadipoor 2
  • A. Valigholizade
1 University of Tehran, Iran.
2 Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.