ارزیابی و تحلیل مسکن روستایی استان سیستان و بلوچستان و پیشنهاد جهت گیری آتی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ایران.


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of rural housing in Sistan and Baluchistan province and proposal for future direction

نویسنده [English]

  • M. Sartipipoor
Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.