ارزیابی اثرات اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی طرح های آبخیزداری

نویسندگان

دانشگاه زنجان، ایران.

چکیده

حوضه های رودخانه ای، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران و سرزمین های مجاور، همواره محور سکونت و تمدن جوامع بشری بوده اند. افزایش جمعیت و فشار بر منابع آب و خاک در دوران اخیر، همراه با تحول و پیشرفت در فناوری تامین آب و شیوه های کشت و کار کشاورزی، موجب شده تا اهمیت این منابع محدود در کشور ما بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو، مدیریت منابع آب و خاک و اقدامات حفاظتی به شیوه های نوین اهمیت و ضرورت بیشتری کسب نموده است. مقاله حاضر، با هدف معرفی بخشی از عملکرد مدیریت حوضه آبخیز سپیدرود و ارزیابی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن تهیه شده است. در تحقیق انجام شده، اثرات اجتماعی– اقتصادی و زیست محیطی این طرح با روش کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای اصلی عبارت بودند از متغیرهای اجتماعی شامل مهاجرت، اشتغال و مشارکت محلی در طرح؛ متغیرهای اقتصادی شامل کنترل سیلاب، احیاء اراضی، میزان تولید و افزایش قیمت زمین؛ و متغیرهای زیست محیطی ازجمله سطح آب زیرزمینی و تحدید بستر رودخانه با تبدیل آن به اراضی کشاورزی. با تحلیل آماری داده ها، همبستگی میان متغیرها بر اساس ارزش و اهمیت آنها تعیین گردید و درصد اثرات مثبت و منفی طرح بر هر یک از عوامل به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح ساماندهی زنجانرود در کنترل سیلاب و افزایش سطح زیرکشت بسیار موفق بوده و در نتیجه آن میزان تولید و درآمد کشاورزان نیز افزایش یافته است. 92 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند که این طرح اثرات قابل توجه اقتصادی برای کشاورزان در بر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of socio-economic and environmental effects of watershed projects

نویسندگان [English]

  • M. Yazdani
  • H. Jalalian
  • A. Parizangane
Zanjan University, Iran.
چکیده [English]

River basins, especially in arid and semi-arid areas such as Iran and neighboring lands, have always been the center of human settlement and civilization. The increase in population and the pressure on water and soil resources in recent times, along with the development and progress in water supply technology and agricultural practices, have caused the importance of these limited resources in our country to be noticed more than before. Therefore, the management of water and soil resources and protective measures in new ways have gained more importance and necessity. This article has been prepared with the aim of introducing a part of the Sepidroud watershed management function and evaluating its social, economic and environmental consequences. In the conducted research, the socio-economic and environmental effects of this plan have been evaluated with a qualitative method. The main variables were social variables including migration, employment and local participation in the project; Economic variables including flood control, land reclamation, production rate and land price increase; and environmental variables, including the underground water level and limiting the river bed by turning it into agricultural land. With the statistical analysis of the data, the correlation between the variables was determined based on their value and importance, and the percentage of positive and negative effects of the project on each of the factors was obtained. The results of this research show that the Zanjanrud organizing plan has been very successful in controlling floods and increasing the cultivated area, and as a result, the amount of production and income of farmers has also increased. 92% of the respondents believed that this plan had significant economic effects for farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative assessment
  • watershed
  • Zanjanrud
  • organization plan