تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلالاعات و ارتباطات روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان)


عنوان مقاله [English]

Analysis of the social and economic effects of rural information and communication technology (case study: central part of Gorgan city)

نویسندگان [English]

  • H. Langeroodi
  • M. Rezvani
  • H. Faraji
  • M. Neemati
University of Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • social effects
  • economic effects
  • Gorgan city