بهینه سازی جهت گیری فضاهای آزاد در شهر دزفول بر اساس شرایط اقلیمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 ....

3 ...

چکیده

 
شهر دزفول به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیستاقلیمی ویژهای را به خود اختصاص داده است. به طوری که گرمای طولانی مدت مشکلات عدیدهای را برای ساکنین این شهر ایجاد میکند؛ لذا، لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با طراحی فضاهای آزاد تلاشی است برای کاستن مشکلات مربوطه که در این رابطه با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک وضعیت زیستاقلیمی شهر دزفول مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:براساس شاخص دمای موثر مشخص گردید 3/63 درصد از مواقع سال هوا کاملا گرم است و تنها 1/29 درصد از سال در سایه آسایش نسبی حاصل می شود. حدود 6/7 درصد از مواقع نیز با بهره گیری از سرمای زمستان میتوان شرایط مناسبی را در دزفول ایجاد کرد.
به منظور بهرهگیری بهینه از شرایط اقلیمی در فضاهای باز و معابر موقعیت انواع مختلف حیاط و معابر بر روی دیاگرام مسیر حرکت خورشید عرض جغرافیایی دزفول ترسیم و مشخص شد، در دزفول جهت استقرار بهینه حیاط ساختمان جهت شمالشرقی با کشیدگی در راستای شمالی جنوبی است.
جهت استقرار معابر نیز به منظور جلوگیری از ماندگاری گرمای آفتاب در سطح خیابان ها و معابر جهات غربی شرقی و 45 درجه شرقی با توجه به تداخل دو عامل درجه حرارت کم و عدم تابش آفتاب و جلوگیری از ورود بادهای گرم مناسبترین جهت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the orientation of open spaces in Dezful based on climatic conditions

نویسندگان [English]

  • zahra hejazizadeh 1
  • seyed morovat eftekhari 2
  • hiva solki 3
1 kharazmi University
2 ....
3 ...
چکیده [English]

The city of Dezful has special bioclimatic conditions due to its location in a special geographical location, topographical conditions and atmospheric systems affecting the region. Investigating the climatic conditions in relation to the design of open spaces is an attempt to reduce the related problems. In this regard, the bioclimatic condition of Dezful city was investigated using synoptic meteorological data and the following results were obtained: It was determined based on the effective temperature index. 63% of the time of the year the weather is quite hot and only 29.1% of the year is in the shade of relative comfort. About 7.6% of the time, it is possible to create suitable conditions in Dezful by taking advantage of the winter cold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate and architecture
  • Dezful
  • courtyard orientation
  • passage orientation