تغییرات نظام سلسله مراتب شهری در استان اردبیل در دوره زمانی 85 - 1365

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

ز جمله نابسامانی های نظام توزیع مکانی سکونتگاه های شهری در فضای ملی و منطقه ای کشور، همانان عدم تجانس و همگنی در الگوی سلسله مراتبی است. از این رو با بروز تصمیم سازی های نادرست سیاسی و بعضا اقتصادی – اجتماعی این عدم تجانس تشدید می شود. یکی از فضاهای جغرافیایی که بیشتر تحت تاثیر این بی برنامگی ها به ویژه ناپایداری نظام سکونتگاهی قرار گرفته استان اردبیل است. در این مطالعه، از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین سلسله مراتب شهری با استفاده از مدل های کمی بهره گرفته شده و 21 نقطه شهری در سال 1385 به عنوان جامعه آماری بررسی و با استفاده از مدل هایی نظیر «تحلیل نزدیکترین همسایگی، رتبه اندازه، آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای» آسیب شناسی نظام سلسله مراتب شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان داد که تقسیم بندی شهری استان هماهنگ و منظم نبوده و گسیختگی فضایی فاحشی در آن وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دستیابی به سلسله مراتب پایدار شهری، نظام یابی بهینه، رعایت عدالت در توزیع مکانی امکانات، خدمات و همچنین ایجاد فرصت های برابر برای تمام شهرهای استان بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in the urban hierarchy system in Ardabil province in the period of 1365-85

نویسندگان [English]

  • mostafa taleshi
  • esmail aliakbari
  • ghorban panahijelodarlo
Payam Noor university
چکیده [English]

In this study, the analytical descriptive research method was used with the aim of determining the urban hierarchy using quantitative models and 21 urban points in 2015 were investigated as a statistical population and using models such as "nearest neighborhood analysis, rank The size, entropy and extent of class difference" pathology of the urban hierarchy system has been analyzed. The results of the investigations showed that the urban division of the province is not coordinated and regular and there is a gross spatial discontinuity in it. The findings of the research indicate that it is very necessary to achieve a stable urban hierarchy, optimal planning, justice in the spatial distribution of facilities, services, and also creating equal opportunities for all the cities of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban hierarchy
  • urban network
  • spatial balance patterns
  • Ardabil province
  • systematization