رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت مندی روستائیان از عملکرد دهیاران (مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

 
دهیاری ها در اوایل دهه80 به عنوان سازمان های غیردولتی اداره امور اجرایی روستاها را برعهده گرفتند. از آنجا که رضایت مندی از عملکرد آنان ضامن موفقیت و تداوم فعالیت آنان خواهد بود این پژوهش با رویکرد تحلیل جنسیتی و بر اساس نظریه تبادل اجتماعی، در صدد تحلیل میزان رضایت مندی زنان و مردان از عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت است چرا که بنظر می رسد هریک از دو جنس دارای انتظاراتی از دهیاران هستند که برگرفته از نقش و جایگاه متفاوت آنان در جامعه است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی و از طریق پیمایش میدانی صورت گرفته است. جمعیت ساکن در این روستاها برابر با 7445 نفر است که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از زنان و مردان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. داده ها پس از جمعآوری از طریق پرسشنامه محقق ساخته با آزمون های تی، فریدمن و رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که زنان نسبت به مردان از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دهیاران رضایت مندی کمتر و در بعد کالبدی- زیست محیطی دارای رضایت مندی بیشتر نسبت به مردان هستند، این تفاوت ها عمدتا با نقش های جنسیتی و منافع حاصل از عملکرد شوراها و تاثیرگذاری آن بر رضایت مندی دو جنس ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender approach in analyzing villagers' satisfaction with villagers' performance (Case study of Konani section of Kohdasht city)

نویسندگان [English]

  • fazileh khani 1
  • farshad soori 2
1 University of Tehran
2 University of Esfahan
چکیده [English]

In the early 1980s, Dehiaris, as non-governmental organizations, took over the administration of the executive affairs of the villages. Since their satisfaction with their performance will guarantee their success and continuation of their activities, this research, with the approach of gender analysis and based on the theory of social exchange, aims to analyze the level of satisfaction of women and men with the performance of villagers in the rural management of Konani section of Kohdasht city. It is because it seems that each of the two sexes have expectations from the villagers, which is derived from their different role and position in the society. The current research has been carried out in a descriptive way and through a field survey. The population living in these villages is equal to 7445 people, based on Cochran's formula, 200 men and women were selected as a sample community.After collecting the data through a researcher-made questionnaire, they were analyzed with t, Friedman and logistic regression tests. The results indicate that women are less satisfied than men with the economic and social performance of villagers and are more satisfied with the physical-environmental dimension than men, these differences are mainly related to gender roles and benefits from the performance of councils and Its influence is related to the satisfaction of both sexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender analysis
  • rural management
  • villagers' performance
  • satisfaction