مطالعه تطبیقی موانع شکل گیری پیوندهای روستایی- شهری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه خوارزمی

3 بنیاد مسکن

چکیده

گرچه کارشناسان و سیاستگزاران پیوسته برنقش بالقوه روابط و پیوندها در تعدیل نابرابری های موجود بین محیط های روستایی و شهری تاکید دارند، اما در ایران هنوز طرح جدی مباحث علمی مرتبط با این زمینه ها به سبب ساده انگاری های مرسوم مغفول مانده است. آشکار است که در چنین شرایطی، مبنای لازم برای فهم و درک صحیح ماهیت و نحوه اثربخشی این پدیده ها فراهم نمی آید، مگر از طریق اندیشه ورزی و پیشبرد پژوهش های موردی در نواحی مختلف. پیوندهای روستایی شهری در واقع به واسطه مجموعه ای از جریان ها مشخص می گردند؛ این گونه جریان ها، از جمله، عبارتند از جریان افراد، کالاها، نوآوری، فناوری و سرمایه. دامنه و شدت این جریان ها هرچند به مناسبات تاریخی و درجه توسعه یافتگی نواحی بستگی دارد، اما سیاست های عمرانی می توانند نقش موثری در معنی دار کردن آنها برعهده گیرند. به سخن دیگر، سیاست ها و برنامه های سنجیده و متناسب می توانند در برپایی پیوندها و اصلاح روابط به نحوی موثر و کارآمد اثربخش گردند و به تعدیل تفاوت ها و نابرابری های روستایی شهری بیانجامند. پا این وجود، دوام مناسبات سنتی فضایی و پایایی روابط دیرپای شهر و روستا در برخی نواحی، مانع از شکل گیری پیوندهای کارآمد روستایی شهری شده است. این مقاله کوشش دارد، ضمن بررسی روابط سنتی روستایی شهری، موانع اصلی برقراری پیوندهای مثبت بین روستاها و شهرها را در دو ناحیه ظاهرا متفاوت، هرچند به اجمال، مورد پژوهش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of barriers to the formation of rural-urban links

نویسندگان [English]

 • abbas saeidi 1
 • farhad azizpour 2
 • sedighe hossienihasel 3
 • ebrahime khalifeh 1
 • jahanbakhsh rika 1
1 Shahid Beheshti University
2 kharazmi University
3 ..
چکیده [English]

Although experts and politicians continuously emphasize the potential role of relationships and links in adjusting existing inequalities between rural and urban environments, in Iran, serious scientific discussions related to these fields are still neglected due to conventional simplifications. It is obvious that in such conditions, the necessary basis for the correct understanding of the nature and effectiveness of these phenomena is not provided, except through thinking and carrying out case studies in different areas. Considered and appropriate policies and programs can be effective in establishing links and reforming relationships in an effective and efficient manner and lead to the adjustment of differences and inequalities between rural and urban areas. Due to this existence, the durability of traditional spatial relations and the reliability of long-term city-rural relations in some areas have prevented the formation of efficient rural-urban links. This article tries to investigate the main obstacles of establishing positive links between villages and cities in two apparently different areas, although briefly, while examining the traditional rural-urban relations. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Area of ​​influence
 • rural and urban links
 • regional network
 • village-urban relations
 • Marvdasht
 • Kohdasht