ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه تفکیک زباله از مبدا در مناطق شهر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 
ارزیابی تاثیر اجتماعی در کنار ارزیابی تاثیر اقتصادی و ارزیابی تاثیر زیست محیطی از جمله ابزارهای هدایت روند توسعه پایدار شهری به شمار می رود، امروزه بواسطه گذر از شهر دولت به شهر قومیت و نیز افزایش سطح مطالبات شهروندان و سیال شده الگوهای فرهنگی و تنوع یابی شاخص های اجتماعی، توجه با اثرات اجتماعی ارزیابی تصمیم گیری ها و طرح و برنامه های توسعه به امری ضروری تبدیل شده است و جایگاهی قانونی پیدا کرده است. تفکیک زباله از مبدا اولین فاز از کل چرخه مدیریت پسماند محسوب می شود و ازآنجا که بیواسطه به رفتارها و تصمیم فرد و خانوار برمی گردد، لذا تا حدود بسیار زیادی بار اجتماعی- اقتصادی دارد و موفقیت آن منوط به اصلاح ساختار های فرهنگی هدایتگر تصویر ذهنی شهروند و به تبع آن تصمیمات وی است، ضمن اینکه پیاده سازی این قبیل طرحها خود به معنی اصلاحات اجتماعی نیز است.در این تحقیق «پروژه تفکیک زباله از مبدا» که در سطح منطقه 21 شهرداری تهران اجرا می شود، مورد ارزیابی اجتماعی- فرهنگی قرار گرفته است و این ضرورت از آنجا نشات گرفته است که ارزیابی تاثیر اجتماعی برای تمامی پروژه هایی که شهرداری می خواهد اجرا کند، باستناد مصوبه شورای شهر تهران به یک الزام قانونی تبدیل شده است. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و از روش پرسشگری، بازدیدهای میدانی، مصاحبه های عمیق و تحلیل های کارشناسی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفع نواقص موجود در فرایند اجرای مدیریت پسماندهای شهری و نیز پیشبرد موفقیت آمیز آن منوط به کاربست برنامه مدیریتی است که در این تحقیق ارائه شده است که مبنای اصلی آن مستخرج از پیاده سازی روش ارزیابی تاثیر اجتماعی در فاز تفکیک زباله از مبدا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the social impact of the waste separation project from the source in the city areas

نویسنده [English]

  • rahim sarvar
Islamic Azad university
چکیده [English]

In this research, the "waste separation project from the source" which is implemented in the 21st district of Tehran municipality, has been subjected to a socio-cultural evaluation, and this necessity arose from the fact that the social impact assessment for all projects that the municipality wants to implement It has become a legal requirement based on the resolution of the Tehran City Council. The type of applied-developmental research and questioning methods, field visits, in-depth interviews and expert analyzes have been used. The findings of the research show that the elimination of the deficiencies in the implementation process of urban waste management as well as its successful advancement depends on the application of the management plan presented in this research, the main basis of which is derived from the implementation of the social impact assessment method in the separation phase. Garbage is from the origin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social assessment
  • waste segregation
  • social analysis
  • region 21
  • participation