مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و رویکردهای نظامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشکاه مک مستر کانادا

چکیده

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با پشتوانه تجربیات گرانبهای جهانی، یکی از طرح های بنیادی برای رویارویی با چالش های پرشمار کرانه های دریایی است. این رویکرد که از آغازهای دهه هفتاد هجری خورشیدی در دستور کار برنامه های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه های سوم و چهارم قرار گرفته است، نگاهی فرابخشی، یکپارچه و آمایشی برای توسعه پایدار ساحلی دارد. هم چنین دربرگیرنده سه محور پاسداری از محیط زیست، توسعه ای و مدیریتی است. اما جهت گیری اصلی این مقاله بر این نکته بنیادین استوار است که اعمال مدیریت یکپارچه بر مناطق ساحلی ایران، بدون در نظر گرفتن ویژگی ها، کارکردهای سیاسی- نظامی و رویکردهای امنیتی در مقیاس بین المللی، منطقه ای و ملی ممکن نیست. بر این پایه، از آن جا که قابلیت های سه کرانه دریایی ایران، آنها را به نوارهای استراتژیک تبدیل کرده است، در همه مراحل ICZM، در نظر گرفتن رویکردهای نظامی از منظر راهبردی برای اجرایی شدن آن گریز ناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated management of coastal areas and military approaches

نویسندگان [English]

  • yadollah karimipour 1
  • kosar karimipour 2
1 kharazmi University
2 McMaster University, Canada
چکیده [English]

The integrated management of coastal areas with the support of valuable global experiences is one of the fundamental plans to face the numerous challenges of the sea coasts. This approach, which has been on the agenda of the long-term plans of the Islamic Republic of Iran since the beginning of the 70s, including the third and fourth plans, has a cross-sector, integrated and objective view for sustainable coastal development. It also includes three axes of environmental protection, development and management.But the main direction of this article is based on the fundamental point that it is not possible to apply integrated management on the coastal areas of Iran without considering the characteristics, political-military functions and security approaches on an international, regional and national scale. On this basis, since the capabilities of Iran's three sea coasts have turned them into strategic strips, in all stages of ICZM, it will be inevitable to consider military approaches from a strategic perspective for its implementation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated management of coastal areas
  • security approaches
  • coastal environment
  • militarism
  • strategic challenges