ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر هیدروگراف سیلاب در دوره های آتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

3 دانشگاه تهران

چکیده

 
در این تحقیق به بررسی اثر تغییرات اقلیم بر سیلاب با استفاده از مدل گردش عمومی جو (AOGCM) در حوضه بختیاری پرداخته شد. برای این کار از شبیه سازی دما و بارش دوره آتی (2030-2011) با استفاده از مدل CGCM3 براساس سناریوی انتشار 2A از مجموعه مدل های –AR4 AOGCM به روش ریزمقیاس نمایی آماری (مدل لارس) و روش تناسبی (بارش) و تفاضل (حداقل و حداکثر دما) استفاده شد. برای شبیه سازی سیلاب حوضه نیز از مدل بارش رواناب HEC-HMS استفاده شد. براساس نتایج شبیه سازی در ایستگاه تله زنگ حوضه بختیاری به ازای سیل فروردین 69، دبی شبیه سازی شده به میزان 357.7 مترمکعب نسبت به دبی مشاهده ای کاهش نشان داد که معادل 6.1% دارای خطا است. نتیجه شبیه سازی متغیرهای اقلیمی درحوضه منتخب در دوره آتی، کاهش بارش و افزایش حداقل و حداکثر دما در دوره آتی است. در مجموع درحوضه به طور میانگین تا 20 درصد کاهش بارش مشاهده شد و دمای حداکثر و حداقل به ترتیب با 1.5 و 1 درجه افزایش پیش بینی شدند. نتایج حاصل از استخراج بارش های حدی دوره آتی (2030-2011) نشان داد با وجود کاهش بارش ها درسال های آینده، بارش های حدی درحوضه با شدت بیشتری نسبت به دوره پایه رخ خواهند داد که این امر نشان دهنده افزایش وقوع سیلاب ها در دوره آتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of climate change on flood hydrograph in future periods

نویسندگان [English]

  • zahra hejazizadeh 1
  • ebrahim fatahi 2
  • alireza masah bovani 3
  • mohammadhossein naserzadeh 1
1 kharazmi University
2 Institute of Meteorology and Atmospheric Sciences
3 University of Tehran
چکیده [English]

In this research, the effect of climate change on floods was investigated using the Atmospheric General Circulation Model (AOGCM) in Bakhtiari basin. For this purpose, the simulation of temperature and precipitation for the future period (2011-2030) using the CGCM3 model based on the 2A release scenario from the set of AOGCM-AR4 models using the statistical exponential microscale method (Lars model) and the proportional (rainfall) and difference ( minimum and maximum temperature) were used. The HEC-HMS rainfall runoff model was also used to simulate the flood of the basin.Based on the results of the simulation at the Bakhtiari basin alarm station for the flood of Farvardin 69, the simulated discharge showed a decrease of 357.7 cubic meters compared to the observed discharge, which is equivalent to 6.1% error. The result of the simulation of climate variables in the selected basin in the future period is a decrease in precipitation and an increase in the minimum and maximum temperature in the future period.In total, an average of 20% decrease in precipitation was observed in the basin, and the maximum and minimum temperatures were predicted to increase by 1.5 and 1 degrees, respectively. The results of extracting the threshold rainfall for the future period (2011-2030) showed that despite the decrease in rainfall in the coming years, the threshold rainfall will occur in the basin with more intensity than in the base period, which indicates an increase in the occurrence of floods in the period It will be future.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • climate modeling
  • rainfall model
  • runoff
  • flood
  • Bakhtiari Basin