تحلیل ژئوپلیتیکی جایگاه جغرافیای فرهنگی در روابط جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

 
نگاه ترکیبی و چند بعدی با در نظر گرفتن تمام جنبه های یک موضوع از خصیصه های علم جغرافیا است. ژئوپلیتیک نیز به عنوان شاخه ای از جغرافیا می بایستی نگاهی ترکیبی و فراگیر داشته باشد و از تک روی در روش ها و رهیافت های تک بعدی پرهیز نماید.
در این مقاله سعی شده تا با تاکید بر این ویژگی و با بهره گیری از رویکرد سازه انگاری که نگاهی ترکیبی و متعادل دارد به بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. در این راستا موضوع جغرافیای فرهنگی به عنوان شاخص اصلی مورد نظر بررسی شده است. این پژوهش سعی کرده تا با پیوندی منطقی بین ژئوپلیتیک و رویکرد سازه انگاری به تحلیل جایگاه جغرافیای فرهنگی در روابط بین دو کشور مذکور به پردازد. سوال اساسی این مقاله بدین صورت است که: از دیدگاه سازه انگاری، جغرافیای فرهنگی چگونه سبب تضاد در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده شده است؟ لازم به ذکر است این مقاله به شیوه ای توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical analysis of the position of cultural geography in the relations of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hasan kamran
  • rasoul afzali
  • hamid tajdozian
University of Tehran
چکیده [English]

In this article, an attempt has been made to examine the relations between the Islamic Republic of Iran and the United States of America by emphasizing this feature and by using the constructivist approach that has a balanced and mixed view. In this regard, the issue of cultural geography has been investigated as the main indicator. This research has tried to analyze the place of cultural geography in the relations between the two mentioned countries with a logical link between geopolitics and constructivist approach. The basic question of this article is as follows: From the perspective of constructivism, how has cultural geography caused conflict in the geopolitical structure governing relations between the Islamic Republic of Iran and the United States? It should be noted that this article is written in a descriptive-analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...