بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه قزل اوزن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

...

چکیده

مئاندری شدن یکی از مهمترین مسائل مهندسی رودخانه است که فعالیت های بشری را در حاشیه رودخانه ها تحت تاثیر قرار می دهد، لذا مطالعه این مناطق به منظور کسب شناخت دقیق و بررسی معضلات و مخاطرات احتمالی در جهت حفظ و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی ضروری است. هدف این تحقیق بررسی کمی خصوصیات و الگوی پیچان های مسیر مورد مطالعه رودخانه قزل اوزن است که از این طریق بتوان ویژگی ها و مشخصات پیچان های منطقه مورد مطالعه رو مشخص کرد، برای رسیدن به این هدف با توجه به ابعاد و وسعت منطقه مورد مطالعه استفاده از تصاویر ماهواره ای و امکان پردازش اطلاعات با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی لازم و ضروری می نمود. بدین جهت از تصاویر ماهواره ای ETM+ مربوط به سال های 2000، و 2004 و IRS برای سال 2007 استفاده شد. نتایج نشان داد که در طول سه دوره مورد بررسی روند تغییرات رودخانه در بازه های مورد مطالعه کاملا متفاوت است. به طوری که میزان تغییرات در بازه اول در طول سه دوره بسیار زیاد بوده و بازه دوم کمترین میزان تغییرات را در سه دوره داشته است. مقادیر زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی نشان می دهد که در کل بازه های بررسی شده، تغییرات ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (به جز نسبت اندک در مناطق کوهستانی) در یک دامنه محدود مشاهد می شود که نشان دهنده وجود قوس های تقریبا مشابه در طول مسیر رودخانه است و همچنین بر اساس شاخص زاویه مرکزی الگوی پیچان رودی رودخانه از نوع توسعه یافته می باشد.

عنوان مقاله [English]

Investigating the meandering pattern of Qezel Ozen river

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein rezaee moghadam
  • mohammadreza servati
  • sayad asghari
....
چکیده [English]

The purpose of this research is to quantitatively investigate the characteristics and pattern of the bends of the studied path of Qezel Ozen river, so that the characteristics and specifications of the bends of the study area can be determined. To achieve this goal, considering the dimensions and extent of the study area From satellite images and the possibility of processing information using the geographic information system, it was necessary and necessary. Therefore, ETM+ satellite images from 2000 and 2004 and IRS for 2007 were used. The results showed that during the three studied periods, the river changes in the studied periods are completely different. So that the amount of changes in the first period during the three periods was very high and the second period had the least amount of changes in the three periods. The values ​​of the central angle and curvature coefficient show that in all the investigated intervals, changes in the curvature coefficient and central angle (except for a small proportion in mountainous areas) are observed in a limited range, which indicates the existence of almost similar arcs along the route. It is a river and it is also developed based on the central angle index of the meandering pattern of the river.