نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه پیام نور

3 ...

چکیده

 
مسکن به مثابه جزیی از نظام فضایی روستا از ویژگی های خاص ساختاری- کارکردی برخوردار است. این پدیده در دهه های اخیر به سبب گسترش فعالیتهای عمرانی، در معرض دگرگونی قرار گرفته است.
یکی این گونه طرحها، طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که اجرای آن در برپایی دگرگونی در ساخت و کارکردهای خانه های روستایی نقش آشکاری برعهده داشته است. با توجه به ترغیب شهرگرایی و فقدان توجه لازم به ارتباط بین ساختار و کارکردهای خانه های روستایی، این دگرگونی ها در پاره ای موارد زمینه ساز ایجاد نوعی دوگانگی بین مسکن و فعالیتهای بنیادین خانوارهای روستایی شده است. این مقاله می کوشد، دگرگونی های حاصل از فعالیتهای نوسازی (و بهسازی) در عرصه مسکن روستایی را در چارچوب قانونمندی عام رویکرد “پویش ساختاری- کارکردی” مورد تدقیق قرار دهد. این قانونمندی حاکی از این واقعیت آشکار است که تغییر در ساختار کالبدی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، زمینه دگرگونی فعالیتها و روابط را هم فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Housing renovation and structural-functional transformation of rural houses

نویسندگان [English]

  • abbas saeidi 1
  • mostafa taleshi 2
  • alireza rabet 3
1 Shahid Beheshti University
2 Payam Noor university
3 ...
چکیده [English]

Housing, as a part of the spatial system of the village, has special structural-functional characteristics. This phenomenon has been subjected to transformation in recent decades due to the expansion of construction activities.
One such plan is the rural housing improvement and renovation plan, the implementation of which has played an obvious role in establishing a transformation in the construction and functions of rural houses. Due to the encouragement of urbanization and the lack of attention to the relationship between the structure and functions of rural houses, these transformations have in some cases created a kind of duality between housing and the basic activities of rural households. This article tries to scrutinize the transformations resulting from renovation (and improvement) activities in the field of rural housing within the framework of the general legality of the "structural-functional survey" approach. This legality indicates the obvious fact that the change in the physical structure, both consciously and unconsciously, provides the context for the transformation of activities and relationships.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renovation
  • rural housing
  • spatial system
  • structural
  • functional survey
  • Ijroud