دوگانگی جغرافیایی و مفاهیم بنیادی مدل جغرافیای یکپارچه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

 
مضمون اصلی علم جغرافیا مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان است ولی موجودیت های درون رشته ای جغرافیا بدلیل تفکیک و انقسام پیاپی آن، «جغرافیاهای بسیار» و به تبع آن «برداشت های واگرا یا حداقل ناهمگرا» را بازتولید می نماید. ماحصل تعدد روزافزون گرایش های متعدد جغرافیا، همزیستی مخاصمه آمیز و متشتتی است که در برخی مواقع، پایگاه علمی این رشته دانشگاهی را در هاله ای از ابهام فرو می برد. دوگانه انگاری های جغرافیایی سبب تجزیه گرایی جغرافیا، رشد تخصص گرایی متمایل به جدایی از پیکره اصلی و به نوعی فروپاشی رشته شده است که از آن تحت عنوان جغرافیای گسسته یاد می شود. از این رو، مقاله حاضر در پی آنست تا ماهیت و موضوع جغرافیا را در ارتباط با مقوله بسیار مهم جغرافیاهای دوگانه طبیعی انسانی، ترکیبی تخصصی، قانونمند ناحیه ای تبیین نماید. تبیینی که ضمن تاکید بر جایگاه ویژه هر یک از آنها در درون نظام علمی گسترده جغرافیا، همه تقسیمات را در هسته متحدبخش جغرافیای یکپارچه به هم متصل می سازد. با رویکرد فوق، طرح مدل جغرافیای یکپارچه در تقابل ساختاری با جغرافیای گسسته قرن بیستم ضروری می نماید. هسته کانونی مدل، مشتمل بر شاخص های اصلی جغرافیایی همچون فضا، مکان، محیط و نقشه است که در واقع به عنوان زیربنایی ترین پایه مشترک تمامی جغرافیدانان با هر گرایش تخصصی محسوب می شود. مدل مزبور، قابلیت بازنمایی شاخه ها و تخصص گرایی ادغام شده در مرکز جغرافیای یکپارچه و ایجاد کنش متقابل در گرایش های درونی آن علم، ضمن تعامل با اهداف و مقاصد بیرونی (سایر رشته ها) و پیوندهای بین رشته ای را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographic duality and fundamental concepts of integrated geography model

نویسندگان [English]

  • ahmad pourahmad
  • yashar zaki
University of Tehran
چکیده [English]

The present article seeks to explain the nature and subject of geography in relation to the very important category of dual natural human geographies, specialized combination, regional law. An explanation that, while emphasizing the special position of each of them within the broad scientific system of geography, connects all divisions in the unifying core of integrated geography. With the above approach, it becomes necessary to design an integrated geography model in a structural contrast with the discrete geography of the 20th century. The focal core of the model consists of the main geographic indicators such as space, place, environment and map, which is considered as the most fundamental common base of all geographers with any specialization. The mentioned model has the ability to represent the branches and specialization integrated in the center of integrated geography and create interaction in the internal trends of that science, while interacting with external goals and objectives (other disciplines) and inter-disciplinary links.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated geography
  • discrete geography
  • geographical dualities