نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 
به دنبال افزایش جمعیت و وسعت شهرها و همچنین افزایش مسئولیت های واگذار شده به حکومت͏های شهری، آنها برای مدیریت بهینه͏تر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، شهر تحت نظر خود را به چندین منطقه تقسیم کردند. در واقع تقسیمات شهری ابزاری برای تقسیم شهر به واحدهای کوچک تر جهت مدیریت مناسب͏تر و بهتر است. تدوین تقسیمات شهر معاصر مبتنی بر برنامه ریزی است و عوامل سه گانه «شهر»، «شهروند» و «مدیریت شهری» در آن نقش دارند. تقسیمات شهری منتج از تعامل این عوامل سه گانه، یگانگی و پایداری شهر را رقم زده و گرداندن شهر در لوای مدیریتی واحد و یکپارچه را میسر می گرداند. در این راستا منطقه بندی اداری یک شهر به عنوان ابزاری مهم در برنامه ریزی شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ شناخته می شود. و باید اذعان نمود که یکی از ابزارهای چیره شدن بر پیچیدگی شهر، تقسیمات شهری است؛ پدیده ای که اصالتا همزاد شهر بوده است. هدف از این مقاله تبیین نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران بوده است که با روش تحقیقی توصیفی و تحلیلی و با مطالعات تاریخی در زمینه سیر تقسیمات شهری تهران سعی در رسیدن به این مهم را داشته است. براساس نتایج بدست آمده دستیابی به توسعه یکپارچه و پایدار شهری و نیز خدمات رسانی هماهنگ و یکپارچه به فضای شهری در گرو مدیریت یکپارچه فضای شهری و مدیریت یکپارچه فضای شهری خود در گرو رعایت اصل تقسیم سلسله مراتبی فضای شهری است؛ امری که در کلانشهر تهران تحقیق نیافته است. بنابراین باید گفت که تقسیم فضای شهری به صورت سلسله مراتبی می تواند به عنوان بسترساز شکل گیری مدیریت یکپارچه عمل کرد که این امر به نوبه خود می تواند یکپارچگی ذی نفعان، یکپارچگی فضایی، یکپارچگی سیاستگذاری و یکپارچگی عملکردی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of city divisions in integrated urban management

نویسندگان [English]

  • mohammadbagher ghalibaf 1
  • mohammad reza hafeznia 2
  • ali mohammad pour 1
1 University of Tehran
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this article has been to explain the role of city divisions in integrated urban management in Tehran, which has tried to achieve this goal with a descriptive and analytical research method and with historical studies in the field of Tehran's urban divisions. Based on the obtained results, achieving integrated and sustainable urban development as well as providing coordinated and integrated services to the urban space depends on the integrated management of the urban space and the integrated management of the urban space itself depends on the principle of hierarchical division of the urban space; Something that has not been researched in Tehran metropolis. Therefore, it should be said that the division of urban space in a hierarchical manner can act as a platform for the formation of integrated management, which in turn can lead to the integration of stakeholders, spatial integration, policy integration and functional integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran metropolis
  • urban divisions
  • integrated management
  • functional integration