تأثیرات هیدروپلیتیک هورالعظیم بر آسیب‌های محیط زیستی ایران و عراق

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

توسعه کشورها در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و بروز پدیده خشک‌سالی در بخش‌هایی از غرب آسیا باعث گردیده که کشورهایی ازجمله ایران و عراق با مشکلات کمبود آب مواجه گردیده و نتوانند حق آبه زیست‌محیطی تالاب‌های خود را تأمین نمایند. از طرفی بحران آب، به عنوان یکی از موضوعات هیدروپلیتیکی موجب تنش، درگیری و جنگ در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. این مسله بویژه زمانی که یک منبع آبی، گستره‌ای بیش از یک کشور را در بر می‌گیرد بیشتر قابل توجه است. از مهم‌ترین تالاب‌ها در مرز مشترک ایران و عراق تالاب بین‌المللی هورالعظیم می‌باشد که در بخش غربی ایران واقع گردیده است. هدف از این پژوهش بررسی آسیب‌های زیست‌محیطی تالاب هورالعظیم در دو کشور ایران و عراق است. روش کار در این تحقیق، از روش کیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی با استفاده از مقالات و گزارش‌ها و کتاب‌های مربوط به موضوع مورد پژوهش استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد تالاب هورالعظیم به عنوان تالاب مشترک بین ایران و عراق در دهه‌های اخیر به دلیل احداث سدهای بزرگ درشمال عراق و جنوب ترکیه و کشورسوریه و تا حدودی ایران (احداث سد کرخه) و همچنین احداث سد بر رودخانه‌های دجله و فرات توسط کشور ترکیه پروژه (گاپ) با کاهش سطح آب ورودی و در نتیجه خشک شدن مواجه شده است. خشک شدن تالاب علاوه بر تبعات منفی برای ساکنان منطقه، سبب بروز مشکلاتی همچون ریز گردها و وقوع بیماری‌ها شده است و در آینده مشکلات جدی سیاسی را بین کشورهای ایران، ترکیه و عراق به وجود خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydropolitical effects of Hur al-Azim on environmental damage in Iran and Iraq

نویسندگان [English]

 • Abbasali Khoddami 1
 • Mahmoud Ahmadi 2
 • Ribar Ghorbannejad 3
1 Ph.D. Student of Political Geography, Islamic Azad University, Yadgar Imam Branch (RA), Shahr Ray, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Department of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Research Sciences Department, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The water crisis is one of the most important environmental threats of the 21st century, which leaves negative effects in various sectors of agriculture, social, economic, health, international relations, and also  the environment. This issue has caused a crisis in the political relations of the countries that have common watersheds. Therefore, due to the importance of water resources, water geopolitics or hydropolitics has become a topic and has provided the context for patterns of interaction ,and cooperation or conflict between groups, political actors and countries.The relations between Iran and Iraq have been critical for several decades due to geopolitical factors such as the water issue. Because Iraq has faced water problems in the Tigris and Euphrates river basins due to Turkey's actions. Therefore, it is expected that Iran will take preventive measures against the desired water transfer projects in the Little Zab River, Alvand and Sirvan river basins.Hor al-Azeem is the largest common border wetland between Iran and Iraq In the last two decades, with the occurrence of severe droughts, the implementation of dam construction programs and numerous drainage irrigation networks on the Karkheh River and its tributaries, unfavorable conditions have been created in terms of providing environmental water rights for this wetland, which has become a source of fine dust production. has become and as a result has caused many environmental, social, political and economic problems.
 
Methodology
Based on the descriptive-analytical method and through the use of documents, evidence and historical evidence related to the subject of the research, this research has investigated the hydropolitical effects of Horul Azim on the environmental damage of Iran and Iraq.
 
Results and Discussion
The main source of water supply for Horul Azim Wetland is a part of Tigris river in Iraq and Karkheh river in Iran. One of the major problems in the Horul Azim wetland is the discussion of dam construction in the Euphrates river basins in Turkey. Considering the fact that this dam is located on the border of southeast Turkey and its construction on the Tigris River, which flows into Iraq and has made Iran's environment dependent on it, this issue is of great importance for Iran. Among other potential areas of wetland crisis, we can mention the Karkheh basin in Iran and the Tigris and Euphrates basins. The Horul Azim wetland in Iran is also damaged due to the lack of water due to the use of water from the rivers entering the wetland for agricultural purposes and the entry of sewage into it. Among the destructive actions of the Iraqi government that have caused the drying up of Horal Hamar, Central Hor and Hor al Azim. One of these measures that contributed to the accelerated drying of wetlands was the drainage measures in Iraq. Creating dams on the branches of the Tigris that irrigate Horul-Azeem and Horul-Huweza and divert the water from the main route to the routes intended by the Iraqi government so that water can be transferred for agriculture in dry areas was another measure in this field. Another challenge in the field of environment is the micro dust crisis. The important role of Hor-ul-Azeem wetland in neutralizing the storm dust that comes from the Rab-al-Khali desert towards Iran has been lost due to the drying up of this wetland. This wetland has not only lost its suction properties, but also adds to the deterioration of the fine dust situation in Khuzestan by accumulating fine-grained sediments along with very fine salt sediments on its bed, when the winds blow from the southwest to the northeast.
 
Conclusion
Horul Azim wetland is one of the most important natural Frontiers in the border region of Iran and Iraq, which is exposed to the crisis of drying up and the occurrence of social and biological phenomena in Iraq and Iran. Oil extraction by the countries of Iran and Iraq in the eastern and western parts of the wetland and not paying attention to the biological condition of the wetland has caused the pollution and drying of a large part of the wetland bed, especially in Iraq. The drying up of the wetland has caused the occurrence of dust, as well as increased migration from border cities to internal cities (Iran and Iraq) and increased air temperature in these areas, especially in summer. Also, in Iran, successive droughts and the increase in cultivated area in the Karkhe river basin (from upstream to downstream) ,and the development of fish breeding ponds have made it unable to provide the natural water rights of the wetland in the past years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wetland
 • Horul Azim
 • Water rights
 • Political
 • Drought
 1. ببران، صدیقه (1387). بحران وضعیت آب در جهان و ایران. فصلنامه علمی راهبرد، دوره16، شماره 2، صص. 212-194.
 2. پاک‌نژاد متکی، حمیدرضا و فرجی راد، عبدالرضا (1389). هیدروپلیتیک رودخانه مرزی ارس و تأثیر آن بر امنیت استان اردبیل، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، دوره 7، شماره 4، صص. 96-79.
 3. حافظ نیا، محمدرضا و نیکبخت، مهدی (1381). آب و تنش­های اجتماعی ـ سیاسی: مطالعه موردی گناباد، تحقیقات جغرافیایی، دوره 17، شماره 66 و 65 ، صص. 66 –
 4. حافظ نیا، محمدرضا (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ، انتشارات پاپلی، چاپ اول، مشهد.
 5. حیدری، اسدالله (1391). تحلیل هیدروپلیتیک ایران و کشورهای همسایه (مطالعه موردی کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان)،جغرافیا ( فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 10، شماره 35، صص. 82-57.
 6. خوش‌رفتار، رضا (1372). ژئوپلیتیک و منابع آب خاورمیانه، رشد آموزش جغرافیا، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، شماره ، 34، صص. 27-23.
 7. ذوالفقاری، حسن؛ معصوم پور سماکوش، جعفر؛ شایگان مهر، شاپور و احمدی، محمد (1390). بررسی همدید توفان­های گردوغبار در مناطق غربی ایران طی سال­های 1384 تا 1388 (مطالعه موردی: موج فراگیر تیرماه 1388). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، دوره 22، شماره­ 3، صص. 34-17.
 8. رفیعی، یوسف؛ ملک محمدی، بهرام؛ آبکار، علی‌اکبر؛ یاوری، احمدرضا؛ رمضانی مهریان، مجید و ظهرابی، حمید (1390). بررسی تغییرات زیست‌محیطی تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM، مطالعه موردی: تالاب نیریز. محیط‌شناسی، دوره 37، شماره­ 57، صص.12-1.
 9. سعیدی، یسری و دشتی، سولماز (1396). بررسی مخاطرات زیست‌محیطی خشک شدن مخازن چهارم و پنجم تالاب هورالعظیم به‌منظور توسعه میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش تاپسیس. علوم مهندسی و آبیاری (مجله علمی کشاورزی)، دوره 40، شماره­ 1، صص.152-139.
 10. کرمی، افشین؛ حسن‌زاده، جواد و پیشگاهی فرد، زهرا (1395). تأثیر هیدروپلیتیک بر مناسبات عراق و ترکیه با تأکید بر دجله و فرات. مطالعات سیاسی جهان اسلام، دوره 5 ، شماره­ 1، صص. 51-29.
 11. گل کرمی، عابد و کاویانی راد، مراد (1396). تأثیر محدودیت منابع آب بر تنش‌های هیدروپلیتیک (نمونۀ موردی: حوضۀ آبریز مرکزی ایران با تأکید بر حوضۀ آبریز زاینده‌رود). جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دوره 28، شماره­ 1، صص134-113.
 12. صالح‌آبادی، ریحانه؛ متقی، افشین و تکروستا، مریم (1399). تبیین بازتاب‌های هیدروپلیتیک ساخت سد ایلی سو در کشورهای پایین‌دست (عراق، سوریه و ج. ا. ایران).جغرافیاوتوسعه ناحیه‌ای، دوره 18، شماره­ 2، صص 332-303.
 13. مجتهدزاده، پیروز (1391). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، چاپ نهم، تهران، انتشارات سمت.
 14. محمدی، حمیدرضا؛ میرزایی پور، طاهره و حسین پورپویان، رضا (1391). تحلیل فضایی هیدروپلیتیک حوضه دجله و فرات. جغرافیا، دوره 10، شماره 35، صص 229-261.
 15. میریان، آیلین؛ پهلوان روی، احمد و خلیل مقدم، بیژن (1393). بررسی علل خشک شدن تالاب هورالعظیم و نقش آن در ایجاد ریز گردها، اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط‌زیست پایدار، همدان.
 16. مهکویی، حجت؛ جاجرمی،کاظم و پیشگاهی فرد، زهرا (1393). تهدیدات زیست‌محیطی در کشورهای منطقه‌ی ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس با تأکید بر بحران منابع آب.فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره4، شمار­ه­ 13، صص143-113.
 17. موحد دانش، علی‌اصغر (1373 ). هیدرولوژی آب­های سطحی ایران، تهران: انتشارات سمت.
 18. نجفی مرغملکی، سجاد و بنی حبیب، محمدابراهیم (1396). بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر منابع آب سطحی هورالعظیم با استفاده از مدل WEAP، چهارمین اجلاس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط، صص 12-1.
 19. نهازی، غلام‌حسین (1378 ). بحران آب در خاورمیانه، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 20. نامی، محمدحسن و محمد پور، علی (1389). بررسی هیدروپلیتیکی حوضه­های غرب کشور. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای،دوره8، شماره 14، صص 164-134.
 21. ویسی، هادی (1399). بحران آب در فلات مرکزی و ضرورت­های توجه به سرمایه دانش بومی قنات در ایران، جغرافیا ( فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 18، شماره 67، صص. 165-145.
 22. Bazrkar, M. H., Tavakoli-Nabavi, E., Zamani, N. & Eslamian, S. (2013). System dynamic approach to hydro-politics in Hirmand transboundary river basin from sustainability perspective. International Journal of Hydrology Science and Technology, Vol.3, No. 4, pp. 378-398.
 23. Babran, S. (2008) Water Crisis in in Iran and the World. Strategy,Vol.16, No.2, pp. 194-212. [Persian].
 24. Ettehad, E. (2010) Hydropolitics in Hirmand/Helmand international river basin. M.Sc. Thesis, Swedish 25-Wolf, A. T. (2007). Shared waters: Conflict and cooperation. Annu. Rev. Environ. Resour., No.32, pp. 241-269.
 25. Paknejad motaki, H. & Faraji rad., A. (2010). The hydropolitic of Aras river border and its effect on the security of Ardabil province.. Territory, 7(No 28), 79-96. [Persian].
 26. Hafeznia,M.R. & Nikbakht, M.(2002). Water and the socio-political tensions a case study: Gonabad. Geographical Research, Vol.17, No.65-66, pp.43-62. [Persian].
 27. Hafeznia, M.R. (1979). The principles and concepts of geopolitics, Papli Publications, first edition, Mashhad. [Persian]
 28. Heydari, A. (2013). Hydropolitical analysis of Iran and neighboring countries (case study of Iraq, Turkey, Azerbaijan, Nakhchivan and Armenia). Geography, Vol. 10, No.35, pp. 57-82. [Persian].
 29. Lowi, M. R. (1995). Water and power: The politics of a scarce resource in the Jordan River basin, No. 31. Cambridge University Press.
 30. khoshraftar, R. (1993). Geopolitics and water resources of the Middle East, the growth of geography education, Tehran: Ministry of Education, No. 34, pp. 27-23. [Persian]
 31. Rafii, Y., Malekmohammadi, B., Abkar, A., Yavari, A., Ramezani Mehrian, M. & Zohrabi, H. (2011). Environmental Change Detection of Wetlands and Protected Areas Using Multi Temporal Images of TM Sensor (Case Study: Neyriz Wetland, Iran). Journal of Environmental Studies, Vol.37, No.57, pp.1-12. [Persian].
 32. Saeedi, Y. & Dashti, S. S. (1970). Environmental Risk Assessment of Drying the 4th and 5th Reservoir of Hour-Al-Azim Wetland Aiming to Develop Azadegan Oil-Field Using TOPSIS Method. Irrigation Sciences and Engineering, Vol. 40, No.1, pp. 139-152. [Persian].
 33. Karami, A, Hassanzadeh, J, & Pishgahi Fard, Z. (2016). The Hydropolitic impact on relations between Iraq and Turkey, with emphasis on the Tigris and Euphrates. political studies of Islamic world, Vol. 5, No.1, pp. 29-51. [Persian].
 34. Golkarami, A. & Kaviani rad, M. (2017). The Effect of Limited Water Resources on Hydropolitic Tensions (Case Study: Iran’s Central Catchment with Emphasis on Zayandehrood Basin). Geography and Environmental Planning, Vol.28, No. 1, pp. 113-134. [Persian].
 35. Salehabadi, R., Mottaqi Dastanaei, A., & Takrosta, M. (2021). Explanation and Leveling of Ilsu Dam Stresses in Countries and Downstream (Iraq, Syria, and Iran). Journal of Geography and Regional Development, Vol.18, No. 2, pp. 332-303. [Persian].
 36. Mojtahedzadeh, P. (2011). Political geography and geographic politics, 9th edition, Tehran, Samit publications. [Persian].
 37. Mohammadi, H., Mirzaeipour, T. & Hossein Pourpuyan, R. (2013). Spatial hydropolitic analysis of Tigris and Euphrates basin. Geography, Vol. 10, No. 35, pp. 229-261. [Persian].
 38. Mirian, A., Pahlwanroi, A. & Khalil Moghadam, B. (2014). Investigating the causes of Horul Azim wetland drying and its role in the creation of fine dust, the first national conference on environmental health, health and sustainable environment, Hamedan. [Persian].
 39. Mahkouii, H., Jajarmi,K. & Pishgahifard, Z. (2014). Environmental Threats of Countries Region's Geopolitical Persian Gulf Case Study: Water Crisis, Journal ofof Regional Planning, Vol.4, No.13, pp. 133-143. [Persian].
 40. Movahed Danesh, A. A. (1994). Hydrology of Iran's surface waters, Tehran: Samt Publications. [Persian].
 41. Najafi Morghmaleki, S. & Bani Habib, M. (2016). Investigation and evaluation of the conditions governing the surface water resources of Horul Azim using the WEAP model, the 4th International Conference on Environmental Planning and Management, pp. 1-12. [Persian].
 42. Nahazi, Gholam Hossein. (1999). Water crisis in the Middle East, Tehran: Center for Middle East Strategic Studies. [Persian].
 43. Nami, M. & Mohammadpour, A. (2010). Hydropolitical Assessment of the Western Basins in Iran:A Case Study on Zab, Sirvan, and Alvand. Journal of Geography and Regional Development, Vol. 8, No.14, pp. 134 -164.[Persian].
 44. Jamei, M., Hamadi, K., Hosseinzadeh Sadati, S. M. & Alaei Roozbahani, R. (2007).Investigation of water reserves of Al-Azeem Wetland using remote sensing techniques. In Geomatics 86 Seminar, pp. 21-22.
 45. Shahbazbegian, M. R., Turton, A. & Mousavi Shafaee, S. M. (2016). Hydropolitical Self-Organization theory; system dynamics to analyse hydropolitics of Helmand transboundary river. Water Policy, Vol.18, No.5, pp.1088-1119.
 46. Zolfaghari, H., Masoumpour Samakosh, J., Shaygan Mehr, S. & Ahmdi, M. (2011). A Synoptic Investigation of Dust Storms in Western Regions of Iran during 2005- 2010 (A Case Study of Widespread Wave in July 2009). Geography and Environmental Planning, Vol.22, No.3, pp. 17-34. [Persian].
 47. Vayysi, H. (2021). Water crisis in the central plateau and the need to pay attention to the capital of indigenous knowledge of the aqueduct in Iran. Geography, Vol.18, No.67, pp. 104-116. [Persian].