عوامل تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

ساختار فضایی-کالبدی از کلیدی‌ترین مفاهیم رایج در عرصة برنامه‌ریزی و طراحی شهری است؛ چراکه با تمام عناصر کالبدی و مؤلفه‌های ساختاری شهر درگیر بوده و مبین چگونگی استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر است. از اینرو، امروزه آگاهی از ساختار فضایی و کالبدی شهر و عوامل تأثیرگذار بر تحولات آن می‌تواند یکی از ارکان اساسی در میزان موفقیت برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران شهری باشد و به بهبود محیط‌های شهری کمک شایانی نماید. با توجه به اهمیت ساختار فضایی-کالبدی شهرها و تحولات آن، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-توسعه‌ای بوده که به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق نیز شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران شهری تبریز بوده و با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعة آماری، از طریق فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 90 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز عبارتند از عوامل فنی-تکنولوژیکی، اقتصادی، کالبدی-محیطی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی که به ترتیب میزان تأثیرگذاری آنها بر مبنای مدل ساختاری 0/75، 0/71، 0/66، 0/58 و 0/52 محاسبه شده است. همچنین در بین متغیرهای فرعی بیشترین تأثیرگذاری بر تحولات ساختار فضایی-کالبدی کلانشهر تبریز مربوط به متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت در ارزش اقتصادی مساکن و اراضی شهری و گسترش دسترسی‌ها (خیابان‌ها و معابر) در سطح شهر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influencing factors on the changes in the physical-spatial structure of metropolises (case study: Tabriz metropolis)

نویسندگان [English]

 • Somayye Sadeghi 1
 • Ali Panahi 2
 • Reza Valizadeh 2
1 Phd. Student, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The spatial organization of the city is the result of all human, natural and man-made forces, which have both objective and mental manifestations. Therefore, the way each city grows is influenced by many factors such as its natural limitations and facilities, the policies of planners and how land is used, and many other factors. In this regard, nowadays, knowledge of the spatial structure and shape of the city and the factors influencing their changes can be one of the important influencing factors in the success rate of urban planners and practitioners and can greatly help to improve urban environments. For this purpose, it is necessary to examine the pattern and physical-spatial structure of the city and the reasons that have governed its spatial expansion in different periods in order to prevent physical, social, environmental and economic problems and inadequacies in cities and control its expansion. Considering the importance of identifying the factors affecting the physical-spatial changes of cities, the present research was written with the aim of identifying the factors affecting the changes in the physical-spatial structure of Tabriz metropolis. The metropolis of Tabriz, as the largest city in the northwestern region of Iran, has witnessed extensive changes in its body and population from 1966 to 2016. If the population of the city has increased almost 6 times (from 289,996 people to 1,773,033 people) and the physical development of the city has increased about 16 times (from 1170 hectares to 19000 hectares). Along with this expansion in area and population, the body of the city has also undergone extensive changes, including the formation of various towers and skyscrapers in different areas of the city, as well as the settlement of more than 450 thousand people in informal settings (especially in the northern part of the city). Cited. On the other hand, with the increase in population, various issues such as increased traffic and air pollution have appeared, especially in the central part of the city, and we have witnessed the formation of new functional cores, especially service and economic ones, at different levels of the city. In this regard, it can be said that many functions that were often developed in the central areas of the city at different stages, have expanded to different levels with the prosperity of urban lands and the service sector. Therefore, identifying the influencing factors on the structural-spatial developments of the city can provide the foundations for the sustainable development of the city.
 
Methodology
Considering that the present research seeks to identify the influencing factors on the changes in the physical-spatial structure of Tabriz metropolis, therefore, the research method is practical in terms of purpose and analytical-developmental in nature. For this purpose, first through documentary studies, indicators related to spatial-physical structure changes were extracted, and then, through questioning of the sample size, the influence of each of the indicators on spatial-physical structure changes of Tabriz metropolis was determined. Also, in order to analyze data and information, structural equation modeling method was used in AMOS software. It should be noted that the statistical population of the research included academic elites and city managers of Tabriz, and due to the unknown size of the statistical population, Cohen's formula was used at the 95% confidence level to determine the sample size.
 
Results and Discussion
The findings of the research show that the most important variables affecting the spatial-physical structure of Tabriz metropolis are technical-technological, economic, physical-environmental, managerial, and social-cultural, respectively, and their influence is 0.75, 0.71, 0.66, 0.58 and 0.52 based on the structural model. Also, among the sub-variables, the most influential on the changes in the physical-spatial structure of Tabriz metropolis are related to information and communication technology variables, the difference in the economic value of housing and urban land, the expansion of access (streets and passages), urban services and smart citizens, and the expansion of centers and cores. It has been a new business in the city.
 
Conclusion
In the metropolis of Tabriz, during different periods, especially after the land reforms, we have witnessed extensive changes in the spatial structure of the city. The expansion of the marginal areas, the formation of the new cities of Sahand and Shahriar, the creation of new commercial centers and residential areas, etc. are some of the developments in recent years. The changes made in some cases are evaluated positively and in some cases negatively. For example, the formation of new commercial and demographic cores (in line with the proper distribution of population and functions) is one of the positive points, and the wear and tear of some structures and infrastructures are considered negative points. It can also be said that in the metropolis of Tabriz, despite the changes in the physical-spatial structure based on influencing factors such as society, economy and the existing political and administrative system, spatial balance has not been formed and spatial inequality and polarization in the spatial structure of the city (new Tabriz in the east and old Tabriz in the center and west). For this purpose, the present research was written with the aim of identifying the influencing factors on the changes in the physical-spatial structure of Tabriz metropolis, so that by identifying these factors, preparations for development and proper planning can be made. According to the obtained results, it can be said that the most important factors affecting the spatial-physical structure of Tabriz metropolis are: technical-technological factors, economic factors, physical-environmental factors, managerial factors and socio-cultural factors. Also, in different dimensions, the impact of information and communication technology and the formation of smart urban services, the formation of commercial cores and their distribution in different levels of the city, increasing the accessibility and suitability of surrounding lands for construction, urban plans and laws, and the increase in population and intra-city relocations can be seen in the developments spatial-physical structure of the city pointed out. Therefore, by identifying the influencing factors on the spatial developments of Tabriz metropolis, plans and planning should be prepared with the approach of spatial justice in order to prevent the growth and expansion of the city and the destruction of all kinds of resources in addition to achieving spatial balance in access to all kinds of resources and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban changes
 • Spatial- Physical structure
 • Tabriz metropolis
 1. احمدی، مظهر؛ عزیزی، شیرین و فایقی، نیکو (1398). اثرات پیوندهای روستایی–شهری بر تحولات کالبدی–فضایی نواحی پیراشهری مورد: سکونتگاه‌های محمودآباد و آتشگاه پیرامون شهر کرج، فصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری، دورة 1، شمارة 2، صص. 105-95.
 2. بابکان‌پور، فرزاد؛ رضائی، محمدرضا؛ استقلال، احمد؛ سرایی، محمدحسین و الحسینی المدرسی، سیدعلی (1400). مدیریت شهری و نقش آن در هدایت و کنترل توسعه فضایی- کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج، فصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری، دورة 3، شمارة 6، صص. 224-205.
 3. حسین‌زاده، نعمت؛ استعلاجی، فراز و امینی، الهام (1397). مدیریت سازمان‌یابی فضایی- کالبدی ساختارهای درون شهری به روش AHP و منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه17 شهر تهران)، فصلنامه جغرافیا، دورة 16، شمارة 59، صص. 224-203.
 4. حسینی، سیدعلی؛ یغفوری، حسین و هادیانی، زهره (1399). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌ی ساختار کالبدی-فضایی شهر قم با رویکرد آینده‌‌پژوهی، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دورة 18، شمارة 61، صص. 276-247.
 5. خیرالدین، رضا و خزائیان، امید (1394). تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطات مجازی در تحولات ساختار فضایی و همپیوندی پهنه‌های کلانشهری (مطالعه حوزه‌های شهری سه‌گانه‌ی توکیو، اوزاکا و ناگویا در ژاپن)، فصلنامه نقش جهان، دورة 5، شمارة 2، صص. 18-5.
 6. سعیدی، عباس؛ رحمانی، بیژن؛ رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ عزیزپور، فرهاد و مرادی، ابوالفضل (1396). توان‌سنجی توسعة پایدار کالبدی-فضایی در ناحیه ابهر (استان زنجان)، فصلنامه جغرافیا، دورة 15، شمارة 52، صص. 24-1.
 7. طالشی، مصطفی؛ عزیزپور، فرهاد و دولتی، غلام (1398). تحلیل اثر جریانات فضایی در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر کرج، دهستان تنکمان شمالی). فصلنامه مسکن و محیط روستا، دورة 38، شمارة 166، صص. 94-79.
 8. طرح توسعه و عمران «جامع» تبریز (1395). مهندسان مشاور نقش محیط، وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، مصوب 24/81395.
 9. غفاری گیلانده، عطا؛ ده ده زاده سیلابی، پروین و یوسفی، هدا (1401). تحلیل عوامل مؤثر بر سازمان‌یابی نابرابری‌های فضایی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، فصلنامه جغرافیا، دورة 20، شمارة 74، صص. 120-101.
 10. قدمی، مصطفی و یوسفیان، پریناز (1393). تحلیلی بر تغییرات ساختار فضایی شهر اصفهان با گریزی بر آلودگی هوا، فصلنامه ساختار و کارکرد شهری، دورة 2، شمارة 8، صص. 86-63.
 11. منتظری، مرجان؛ جهانشاهلو، لعلا و ماجدی، حمید (1396). تحولات ساختار کالبدی-فضایی شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه مطالعات محیطی هفت‌حصار، دورة 6، شمارة 21، صص. 42-27.
 12. Ahmadi, M., Azizi, S. & Fayeghi, N. (2020). Analysis of the Effects of Rural-Urban Links on Physical-Spatial Transformations in the urban peripheral Areas (Case: Mahmoud Abad and Atashgah settlements around Karaj city), Journal of Urban Peripheral Development, Vol. 1, No. 2, pp. 95-106. [Persian]. 
 13. Anttalainen, T. (2003). Introduction to telecommunications network engineering, Second edition, Artech House, boston/London.
 14. Babakanpour, F., Rezaei, M. R., Esteqlal, A., Saraei, M. H. & Alhoseini Almodaresi, S. A. (2021). Urban Management Role in Navigating and Controlling the Spatial-Physical Development of Suburban Areas of Yasuj City, Journal of Urban Peripheral Development, Vol. 3, No. 2, pp. 205-224. [Persian]. 
 15. Bertaud, A. (2001). Metropolis: A Measure of the Spatial Organization of 7 Large Cities, Available at: http://alain bertaud.com.
 16. Brezzi, M. & Veneri, P. (2015). Assessing polycentric urban systems in the OECD: Country, regional and metropolitan perspectives, European Planning Studies, 23, No. 6, pp. 1128-1145.
 17. Buliung R. N. (2011). Wired people in wired places: Stories about machines and the geography of activity, Annals of the Association of American Geographers, 111, pp. 1365-1381.
 18. Cengiz, S., Görmüş, S. & Oğuz, D. (2021). Analysis of the urban growth pattern through spatial metrics; Ankara City, Land Use Policy, 112, pp. 1-13.
 19. Chimhowu, A. (2019). The ‘new’ African customary land tenure, Characteristic, features and policy implications of a new paradigm, Land Use Policy, 81, pp. 897-903.
 20. Clark, A. L., Fujiki, M. D. & Davidson, M. (2008). The Urban Transformation in Asia, A seminar report from the EastWest Center, Honolulu, Hawai’i USA.
 21. Ghadami, M. & Yousefian, P. (2014). Analysis of the changes in spatial structure to an aversion of the air pollution in Esfahan city, Journal of Urban Structure and Function Studies, Vol. 2, No. 8, pp. 63-86. [Persian].
 22. Ghaffari gilandeh, A., Dadazade, P. & Yoosefiy, H. (2022). Analysis of factors affecting the organization of spatial inequalities with emphasis on economic indicators (Case study: Ardabil city), Journal of Geography, Vol.20, No. 74, pp. 101-120. [Persian].
 23. Haase, A., Wolff, M. & Rink, D. (2018). From shrinkage to regrowth: The nexus between urban dynamics, land use change and ecosystem service provision. Urban Transformations, 10, No. 6, pp. 197-219.
 24. Hall, P. & Pain, K. (2006). The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe, London: Routledge.
 25. Hoekveld, J. J. (2014). Understanding spatial differentiation in urban decline levels, European Planning Studies, 22, No. 2, pp. 362-382.
 26. Hoseinzade, N., Estealaji, F. & Amini, E. (2019). Management of spatial-physical organization of urban structures by AHP method and fuzzy logic (Case study: District 17 of Tehran), Journal of Geography, Vol.16, No. 59, pp. 203-224. [Persian].
 27. Hosseini, S. A., Yaghfoori, H. & Hadeiani, Z. (2020). Investigation and analysis of factors affecting the development of physical-spatial structure of Qom city with a futures research approach, Geography and Development, Vol. 18, No. 61, pp. 247-276. [Persian]. 
 28. Kheireddin, R. & Khazaeian, O. (2015). The effect of new technologies of virtual communication in the evolution of the spatial structure and interconnection of metropolitan areas (study of the triple urban areas of Tokyo, Osaka and Nagoya in Japan), Naghshejahan, Vol. 5, No. 2, pp. 5-18. [Persian].
 29. Li, Y. (2020). Towards concentration and decentralization: The evolution of urban spatial structure of Chinese cities (2001–2016), Computers, Environment and Urban Systems, 80, pp. 1-10.
 30. Liu, Z. & Liu, S. (2018). Polycentric development and the role of urban polycentric planning in China’s mega cities: An examination of Beijing’s metropolitan area, Sustainability, 10, No. 5, pp. 1-13.
 31. Master plan of Tabriz. (2016). Consulting Engineers of Role of Environment, Ministry of Roads and Urban Development, General Department of Roads and Urban Development of East Azerbaijan Province, approved on 2016/11/14. [Persian].
 32. Meijers, E. J. & Burger, M. J. (2010). Spatial structure and productivity in US metropolitan areas, Environment & Planning A, 42, No. 6, pp. 1383-1402.
 33. Montazeri, M., Jahanshahlo, L. & Majedi, H. (2017). Changes in the physical-spatial structure of Yazd city and the factors affecting it, Haft Hesar Journal of Environment Studies, Vol. 6, No. 21, pp. 27-42. [Persian].
 34. Næss, P., Strand, A., Wolday, F. & Stefansdottir, H. (2019). Residential location, commuting and non-work travel in two urban areas of different size and with different center structures, Progress in Planning, 128, pp. 1-36.
 35. Rauhut, D. (2017). Polycentricity–one concept or many? European Planning Studies, 25, No. 2, pp. 332-348.
 36. Sagan, I. & Grabkowska, M. (2012). Urban regeneration in gda´nsk, Poland: Local regimes and tensions between top-down strategies and endogenous renewal, European Planning Studies, 20, No. 7, pp. 1135-1154.
 37. Saidi, A., Rahmani, B., Rahmani, A., Azizpoor, F. & Moradi, A. (2017). Estimating physical-spatial sustainable development in Abhar district (Zanjan province), Journal of Geography, Vol.15, No. 52, pp. 1-24. [Persian].
 38. Sohn, J. (2005). Are commuting patterns a good indicator of urban spatial structure? Journal of Transport Geography, 13, pp. 306-317.
 39. Taleshi, M., Azizpour, F. & Dolati, G. (2019). The Impact Analysis of Spatial Flows on Physio-Spatial Transformation of Peripheral Villages (Case Study: Peripheral Rural Settlements of Karaj Metropolitan, Tankanan Shomali District), Housing and Rural Environment, Vol. 38, No. 166, pp. 79-94. [Persian].
 40. Taubenbock, H., Standfuß, I., Wurm, M., Krehl, A. & Siedentop, S. (2017). Measuring morphological polycentricity—A comparative analysis of urban mass concentrations using remote sensing data. Computers, Environment and Urban Systems, 64, pp. 42-56.
 41. Tomko, M. & Winter, S. (2013). Describing the functional spatial structure of urban environments. Computers, Environment and Urban Systems, 41, pp. 177-187.
 42. Wang, T., Yue, W., Ye, X., Liu, Y. & Lu, D. (2020). Re-evaluating polycentric urban structure: A functional linkage perspective, Cities, 101, pp. 1-11.
 43. Wegener, M. (2004). Overview of land use transport models, in Hensher, D.A. (ed.) Handbook of transport geography and spatial systems, Oxford: Elsevier.
 44. Wei, L., Luo, Y., Wang, M., Cai, Y., Su, S., Li, B. & Ji, H. (2020). Multiscale identification of urban functional polycentricity for planning implications: An integrated approach using geo-big transport data and complex network modeling, Habitat International, 97, pp. 1-16.
 45. Wiedmann, F., Salama, M. A. & Thierstein, A. (2012). Urban Evolution of the City of Doha: An Investigation into the Impact of Economic Transformations on Urban Structures, METU Journal of the Faculty of Architecture, 29, No. 2, pp. 35-61.
 46. Xi, Y., Qiang, L., Zhengdong, H. & Renzhong, G. (2022). Characterising population spatial structure change in Chinese cities, Cities, No. 123, pp. 1-14.
 47.