واکاوی مسائل و مشکلات ساختار فضایی منطقة شهری تبریز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات ناحیه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

شهرها به عنوان فضایی مستقل از پیرامون خود محسوب نمی‌گردند و با توجه به تعاملات گستردة شهرها با مناطق پیرامونی و اثرگذاری این روند در ابعاد مختلف، بررسی ساختار فضایی منطقة شهری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر بررسی مسائل و مشکلات منطقة شهری تبریز و ارائة راهکارهایی به منظور ارتقاء و توسعة محدودة مورد مطالعه می‌باشد. از این‌رو، روش تحقیق در مطالعة حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می‌باشد که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل عاملی در محیط نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق را نیز مدیران و مسئولان شهری تشکیل داده‌اند که با توجه به مشخص نبودن حجم جامعة آماری، 100 نفر از طریق روش کوهن و نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهمترین مسائل و مشکلات منطقة شهری تبریز در قالب 6 دستة اصلی قابل تقسیم‌بندی بوده که بر مبنای مدل تحلیل عاملی 81/45 درصد از مسائل و مشکلات منطقة شهری تبریز را دربر می‌گیرد. عامل‌ها و مسائل استخراج‌شده به ترتیب اهمیت شامل مسائل ساختار و سازمان فضایی، مسائل زیست‌محیطی، آسیب‌پذیری کالبدی، مسائل اقتصادی، شبکة ارتباطی، حمل‌ونقل و ترافیک و مسائل اجتماعی-فرهنگی بوده که ارزش ویژة آنها نیز به ترتیب6/915، 3/422، 2/711، 2/091، 1/822 و 1/327 می‌باشد. نتایج نیز نشان می‌دهد که ساختار یک‌طرفه و تک‌قطبی منطقه (مادرشهر تبریز) تأثیر بسزایی بر افزایش مسائل و مشکلات داشته است و نیاز است تا با تأکید بر توزیع فضایی متعادل عملکردها از فشار بیش از حد به شهر تبریز جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the issues and problems of the spatial structure of Tabriz urban region

نویسندگان [English]

 • Ehtesham Hajipour Haji Alilo 1
 • Karim Hosseinzadeh Dalir 2
1 MA of Regional Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor, Departement of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Nowadays cities are not independent from their surroundings, and studying the city together with its surroundings, or in other words, the urban area, is an inevitable necessity. For this purpose, the examination of population and employment data, changes or trends of displacements, various functions of the area, existing spatial structures, existing interactions between elements, the way of population concentration, as well as the examination of issues and problems caused by the formation of urban areas should be taken into consideration by urban managers and planners. Considering the extensive interactions of the central city with its surrounding areas and the impact of this process in different dimensions, the purpose of this research is to examine the issues and problems caused by the formation of urban areas in Iran, and in this regard, the urban area of Tabriz has been investigated. The mother city of Tabriz has a mutual relationship with 11 urban points around it, and this area can be called the urban area of Tabriz. Interactions and developments that have taken place in recent years in various social, economic, physical, etc. dimensions have made the urban area of Tabriz face many problems and issues, hence the investigation of these issues and problems and the presentation of workable solutions to promote the stability and development of the region it is necessary.
 
Methodology
The research method in the present study is mixed (quantitative-qualitative) with practical purpose and analytical-exploratory nature. The statistical population of the research was also formed by managers and city officials, and due to the unknown size of the statistical population, 100 people were determined as the sample size through Cohen's method and non-random sampling. In this research, the most important issues and problems of the urban area of Tabriz were first identified by examining the existing documents and materials, especially the "Comprehensive" development and construction plan approved in 2015 and interviewing a statistical sample, then through questioning the sample size and using the factor analysis model in SPSS software environment, the amount of these factors and their classification has been done.
 
Results and Discussion
The findings of the research show that the most important issues and problems of Tabriz urban region can be divided into 6 main categories, which include 81.452% of the issues and problems of Tabriz urban region based on the factor analysis model. The factors and issues extracted in order of importance include issues of spatial structure and organization, environmental issues, physical vulnerability, economic issues, communication network, transportation and traffic, and socio-cultural issues, whose special value is 6.915, 3.422, 2/711, 2/091, 1/822 and 1/327 respectively. It can also be said that the one-sided and unipolar structure of the region (Tabriz metropolis) has had a significant effect on increasing issues and problems.
 
Conclusion
Surveys in Tabriz urban region indicate the existence of many issues and problems in the direction of realizing the sustainable development of the region, which can be divided into 6 main groups.

a) Spatial structure and organization

Tabriz urban region does not have a unified and coherent framework, and the interference of the boundaries of the city of Tabriz with the neighboring cities, as well as the transformation of the surrounding rural settlements into unproductive areas, is one of the basic issues of the region. Inside the city of Tabriz, we can also refer to the physical expansion of the city and the construction of apartments and the per capita lack of basic services.

b) Environmental issues

The environment of Tabriz urban region, especially in the west, has been facing many problems due to the gradual drying up of Lake Urmia and the expansion of various industries and the destruction of valuable agricultural and horticultural lands in various sectors. Also, in the city of Tabriz, the pollution of surface streams (teapots) and the improper disposal of sewage and
 
domestic effluents and urban passages to the riverbed are among the basic environmental issues.

c) Physical vulnerability

Tabriz urban region is located in areas with a high risk of earthquakes, and we have witnessed numerous earthquakes in the region over the past years. Also, in the city of Tabriz, we see the expansion of houses in the northern areas and around the fault line, and in case of possible earthquakes, irreparable damage will be done to this area.

d) Economic issues

Most of the region's services are established in Tabriz city and many people from the region's cities travel to this city to receive various services (it should be mentioned that a large population from other cities and provinces also enter Tabriz city to receive some services). Therefore, the unipolarity of the area may cause the loss of the attractiveness of the surrounding areas. Also, at the level of Tabriz city, we can see the polarization of the city in terms of the level of development and the formation of new Tabriz in the east and old Tabriz in the west.

e) Communication, transportation and traffic network

The communication network of the region is in a good condition and only in the city of Tabriz, we have witnessed the absence of the north-south corridor and the weakness of transportation facilities and facilities, the lack of parking and the low capacity of communication networks due to the use of marginal and double parks.

f) Social and cultural issues

The social and cultural issues of Tabriz urban region include the intensification of migration to the region, especially from outside urban and rural areas, as well as the intensification of further migration to the city of Tabriz, especially from the peripheral areas (urban area), which, in addition to increasing the problems and problems of the city of Tabriz, decreases the population of the peripheral areas. will lead Also, migration to Tabriz city on the one hand and bipolarization of the city and the attractiveness of the eastern regions on the other hand will reduce the population of old areas, especially the historical context of the city, and gradually reduce their social and cultural dignity.
 
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of
the manuscript and agreed on all aspects of
the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific
consultants of this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban region
 • Spatial structure
 • Relationships and interactions
 • Tabriz urban region
 1. پیری، سمیرا و صارمی، محمدرضا (1397). تحلیل ساختار فضایی جمعیت منطقة کلان‌شپهری تبریز، فصلنامه مدیریت شهری، (53) 7، 92-77.
 2. تفکری، اکرم و وارثی، حمیدرضا (1399). بررسی الگوی رشد شهرهای پیرامون کلان‌شهر تهران با تأکید بر سیاست‌های دولت بر زمین شهری؛ نمونه موردی: شهر دماوند، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی، (73) 24، 120-95.
 3. جلیلی، معصومه؛ ساسانپور، فرزانه؛ شماعی، علی و فصیحی، حبیب اله (1400). دوگانگی فضایی زیست‌پذیری در منطقه 7 کلانشهر تهران، فصلنامه جغرافیا، (71) 19، 61-43.
 4. زادولی خواجه، شاهرخ (1397). بازاندیشی بوم‌محور در امکان‌سنجی ارتقاء کیفی – کالبدی مناطق اسکان غیررسمی بر اساس معیارهای مسکن حداقل (بررسی تطبیقی کلانشهرهای اهواز و تبریز)، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی سعید ملکی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 5. زبردست، اسفندیا و اردوانی، سارینا (1400). تعیین محدودة منطقة شهری چندمرکزی مازندران (ساری، آمل، بابل، قائم شهر)، فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، (6) 2، 102-79.
 6. زبردست، اسفندیار (1385). تعریف مجموعه‌های شهری و تعیین شاخص‌های تبیین آن، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 7. شرفی، مرجان؛ سعیدی، عباس و رحمانی، بیژن (1401). جایگاه روابط روستایی-شهری در تحول کالبدی-فضایی روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز (خوزستان). فصلنامه جغرافیا، دورة 20، شمارة 73، صص. 17-1.
 8. شیخی، محمد و عظیمی، میترا (1392). بررسی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و روش‌های تعیین محدود ة منطقة شهری تهران و ارائة الگوی مناسب برای آن، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه‌ی اجتماعی، دورة 5، شمارة 17، صص. 68-39.
 9. طرح توسعه و عمران «جامع» تبریز (1395). مهندسان مشاور نقش محیط. وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، مصوب 24/8/1395.
 10. غفاری گیلانده، عطا؛ ده ده زاده سیلابی، پروین و یوسفی، هدا (1401). تحلیل عوامل مؤثر بر سازمان یابی نابرابری‌های فضایی با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)، فصلنامه جغرافیا، دورة 20، شمارة 74، صص. 120-101.
 11. لطفی، صدیقه؛ شهابی شهمیری، مجتبی و روشن، ساسان (1396). بررسی تطبیقی ساختار فضایی و صرفه‌های مکانی شهرنشینی (یک مطالعه موردی از شیراز و مازندران مرکزی). فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی، (60) 21، 220-197.
 12.  
 13. Artmann, M., Inostroza, L. & Fan, P. (2019). Urban sprawl, compact urban development and green cities. How much do we know, how much do we agree? Ecological Indicators, No. 96, pp. 3-9.
 14. Buliung R. N. (2011). Wired people in wired places: Stories about machines and the geography of activity. Annals of the Association of American Geographers, 101, pp. 1365-1381.
 15. Burger, M. J., Goei, B., De van der Laan, L. & Huisman, F. J. M. (2011). Heterogeneous development of metropolitan spatial structure: Evidence from commuting patterns in English and Welsh city-regions, 1981–2001, Cities, Vol. 28, No. 2, pp. 160-170.
 16. Button, K. (2002). City management and urban environmental indicators, Ecological Economics, Vol. 40, No. 2, pp. 217-233.
 17. Castells, M. (2005). Space of flows, space of places: materials for a theory of urbanism in the information age, In B. Sanyal (ed.) Comparative Planning Cultures, Routledge.
 18. Chen, M., Gong, Y., Lu, D. & Ye, C. (2019). Build a people-oriented urbanization: China’s new-type urbanization dream and Anhui model, Land Use Policy, No. 80, pp. 1-9.
 19. Dadashpoor, H. & Malekzadeh, N. (2020). Driving factors of formation, development, and change of spatial structure in metropolitan areas: A systematic review, Journal of Urban Management, Vol. 9, No. 3, pp. 286-297.
 20. Dewita, Y., Yen, B.T.H. & Burke, M. (2018). The effect of transport cost on housing affordability: Experiences from the Bandung Metropolitan Area, Indonesia, Land Use Policy, No. 79, pp. 507-519.
 21. Dou, Y., Zhen, L., Groot, R.D., Du, B. & Yu, X. (2017). Assessing the importance of cultural ecosystem services in urban areas of Beijing municipality, Ecosystem Services, No. 24, pp. 79-90.
 22. Everitt, B. S. (1994). Statistical Methods for Medical Investigations, Edward Arnold, London.
 23. Fang, C., Liu, H. & Wang, S. (2021). The coupling curve between urbanization and the eco-environment: China’s urban agglomeration as a case study, Ecological Indicators, No. 130, pp. 1-11.
 24. Fang, C.L., Cui, X.F., Li, G.D., Bao, C., Wang, Z.B., Ma, H.T., Sun, S., Liu, H.M., Luo, K. & Ren, Y.F. (2019). Modeling regional sustainable development scenarios using the Urbanization and Eco-environment Coupler: case study of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, China, Science of The Total Environment, No. 689, pp. 820-830.
 25. Gao, J., Liu, X., Wang, C., Wang, Y., Fu, Z., Hou, P. & Lyu, N. (2021). Evaluating changes in ecological land and effect of protecting important ecological spaces in China, Journal of Geographical Sciences, Vol. 31, No. 9, pp. 1245-1260.
 26. Ghaffari gilandeh, A., Dadazade, P. & Yoosefiy, H. (2022). Analysis of factors affecting the organization of spatial inequalities with emphasis on economic indicators (Case study: Ardabil city), Journal of Geography, Vol.20, No. 74, pp. 101-120. [Persian].
 27. Giuliano, g., Agarwal, A. & Redfearn, C.H. (2008). Metropolitan spatial in Employment and Housing, www.onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/sr/sr298giuliano.pdf (94/3/10).
 28. Glaeser, E.L. & Kahn, M.E. (2001). Decentralized employment and the transformation of the American city, National Bureau of Economic Research (No. w8117).
 29. Gomez-Baggethun, E. & Barton, D.N. (2013). Classifying and valuing ecosystem services for urban planning, Ecological Economics, No. 86, pp. 235-245.
 30. Green, N. (2007). Functional Polycentricity: A Formal Definition in Terms of Social Network Analysis, Urban Studies, No. 44, pp. 2077-2103.
 31. Grimm, N.B., Faeth, S.H., Golubiewski, N.E., Redman, C.L., Wu, J., Bai, X. & Briggs, J.M. (2008). Global change and the ecology of cities, Science, No. 319, pp. 756-760.
 32. Inostroza, L., Baur, R. & Csaplovics, E. (2013). Urban sprawl and fragmentation in Latin America: A dynamic quantification and characterization of spatial patterns, Journal of Environmental Management, No. 115, pp. 87-97.
 33. Jalili, M., Sasanpour, F., Shamaei, A. & Fassihi, H. (2022). Spatial Duality of Livability in District 7 of Tehran, Journal of Geography, Vol. 19, No. 71, pp. 43-61. [Persian].
 34. Kelobonyea, K., McCarneya, G., Xia, J., Swapan, M.S.H., Mao, F. & Zhoua, H. (2019). Relative accessibility analysis for key land uses: A spatial equity perspective, Journal of Transport Geography, No. 75, pp. 82-93.
 35. Kloosterman, R. C. & Mustered, S. (2001). The polycentric urban region: Towards a research agenda, Urban Studies, Vol. 33, No. 4, pp. 623-633.
 36. Li, J., Lei, J., Li, S., Yang, Z., Tong, Y., Zhang, S. & Duan, Z. (2022). Spatiotemporal analysis of the relationship between urbanization and the eco-environment in the Kashgar metropolitan area, China, Ecological Indicators, No. 135, pp. 1-13.
 37. Liang, X., Liu, X., Li, D., Zhao, H. & Chen, G. (2018). Urban growth simulation by incorporating planning policies into a CA-based future land-use simulation model, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 32, No. 11, pp. 2294-2316.
 38. Lotfi, S., Shahabi Shahmiri, M. & Roushenas, S. (2017). A comparative investigation of spatial structure and benefits of urbanization (a case study Shiraz and Central Mazandaran), Journal of Geography and Planning, 21 (60), 197-220. [Persian].
 39. Master plan of Tabriz (2016). Consulting Engineers of Role of Environment, Ministry of Roads and Urban Development, General Department of Roads and Urban Development of East Azerbaijan Province, approved on 2016/11/14. [Persian].
 40. Meijers, E.J. & Burger, M.J. (2010). Spatial structure and productivity in US metropolitan areas. Environment & Planning A, 42 (6), 1383-1402.
 41. Mela, A. (2008). The polycentric city and Enviromental Resources, Urban and Landscape Perspectives, No. 3, 71-86.
 42. Nations, U. (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Key Facts, in: Nations, U. (Ed.). https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018- KeyFacts.
 43. Phelps, N.A. (2015). Sequel to suburbia: Glimpses of America’s post-suburban future, Cambridge: MIT Press.
 44. Piri, S. & Sarami, M.R. (2018). Analysis of the spatial structure of the population in Tabriz metropolis region, Urban Management, 17 (53), 77-92. [Persian].
 45. Salvati, L. & Gargiulo Morelli, V. (2016). Unveiling urban sprawl in the Mediterranean region: towards a latent urban transformation? International Journal of Urban and Regional Research, 38 (6), 1935-1953.
 46. Scott, A.J. (2001). Globalization and the rise of city-regions, European Planning Studies, Vol. 9, No. 7, pp. 813-826.
 47. Seto, K.C., Reenberg, A., Boone, C.G., Fragkias, M., Haase, D., Langanke, T., Marcotullio, P., Munroe, D.K., Olah, B. & Simon, D. (2012). Urban land teleconnections and sustainability, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (20), 7687-7692.
 48. Sharafi, M., Saidi, A. & Rahmani, B. (2022). The position of rural-urban relations in the physical-spatial transformation of villages in the central part of Ahvaz city (Khuzestan), Journal of Geography, 20 (73), 1-17. [Persian].
 49. Sheikhi, M. & Azimi, M. (2013). Examining socio-economic indicators and methods of determining the limits of the urban area of Tehran and providing a suitable model for it, Welfare planning and social development, 5 (17), 39-68. [Persian].
 50. Singer, M.E., Cohen-Zada, A.L. & Martens, K. (2022). Core versus periphery: Examining the spatial patterns of insufficient accessibility in U.S. metropolitan areas, Journal of Transport Geography, No. 100, 1-14.
 51. Tafakori, A. & Varesi, H. (2020). Explaining the physical expansion of Tehran’s peripheral cities with emphasis on state’s urban land use policies (case study: Damavand city), Journal of Geography and Planning, 24 (73), 95-120. [Persian].
 52. Tao, Y. & Wang, Q. (2021). Quantitative recognition and characteristic analysis of production-living-ecological space evolution for five resource-based cities: Zululand, Xuzhou, Lota, Surf Coast Ruhr, Remote Sensing, 13 ( 8), 1-17.
 53. Veerkamp, C., Schipper, A.M., Hedlund, K., Lazarova, T., Nordin, A. & Hanson, H.I. (2021). A review of studies assessing ecosystem services provided by urban green and blue infrastructure, Ecosystem Services, No. 52, 1-13.
 54. Wang, T. Yue, W. Ye, X. Liu, Y. & Lu, D. (2020). Re-evaluating polycentric urban structure: A functional linkage perspective. Cities, 101, 1-11.
 55. Zadvali Khajeh, S. (2018). Rethinking of autochthonous on feasibility of quality-physical improvement on informal settlement based on Affordable housing criteria (comparative study of Ahvaz and Tabriz metropolises), Ph.D thesis in Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian].
 56. Zebardast, E. & Ardavani, S. (2021). Delineating Polycentric of Mazandaran (Sari-Babol-Amol_Ghaem Shahr), Geographical studies of coastal areas, 2 (6), 79-101. [Persian].
 57. E. (2006). Defining urban complexes and determining its explanatory indicators, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development, Urban Planning and Architecture Study and Research Center. [Persian].