بررسی عوامل محیطی موثر بر وقوع جرائم شهری(جرم سرقت)مطالعه موردی: منطقه1 و 7 شهر قم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد شهرکرد، گروه معماری، شهرکرد،‌ ایران.

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

معمولا در هر شهری، مکانی وجود دارد که ما از آن به عنوان محلات خطرناک یاد می­کنیم و در این مناطق جرائم به سادگی اتفاق می­افتد و وقتی مجبور به گذر از این خیابان­ها یا محلات هستیم فقط می­خواهیم سریع عبور کرده و همیشه علل پیدایش چنین اماکنی در شهرها برای همگان جای سئوال دارد. در واقع اگر افراد مکانی را برای زندگی انتخاب می­نمایند، حتما اولین مسئله­ای که ذهنشان را به خود مشغول می­کند وجود امنیت است، چرا که امنیت یک شاخصه مهم برای بالا بردن کیفیت زندگی اجتماعی محسوب می­شود و یکی از عواملی که امنیت را در فضا بوجود می­آورد عوامل محیطی شکل دهنده به آن فضا است. به همین واسطه هدف مقاله حاضر بررسی عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم سرقت می باشد. محدوده مورد مطالعه شهر قم بوده و مناطق 1 و 7 این شهر به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بر پایه پیمایش است و از فن پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه ساکنین منطقه یک شهر قم شاخصه نگهبان محله با میانگین4.21 می­تواند در کاهش جرم سرقت بیشترین تاثیر را داشته و میزان تراکم جمعیت کمترین اثر را خواهد داشت، از طرف دیگر ساکنین منطقه هفت افزایش کیفیت درب و پنجره­ها را با میانگین4.46عامل اصلی در کاهش جرم و گویه تامین امکانات و تاسیسات برای عملکرد بهتر محله از جانب شهرداری را دارای کمترین تاثیر می­دانند. هم­چنین بین توجه شهرداری­ها با ضریب همبستگی48/0 همانند حفاظت فیزیکی محله با ضریب29/0و کاهش جرم سرقت در مناطق 1 و 7 ارتباط مستقیمی وجود دارد به طوری که هرچه حفاظت فیزیکی و تامین امکانات، تاسیسات و زیرساخت­های شهری بیشتر باشد میزان جرم سرقت در این مناطق کاهش پیدا خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the environmental factors affecting the occurrence of urban crimes (robbery)Case study: Districts 1 and 7 of Qom city

نویسندگان [English]

  • M. Kameli 1
  • B. Hosseini 2
چکیده [English]

Usually, in every city, there is a place that we refer to as dangerous areas, and in these areas, crimes happen easily, and when we have to pass through these streets or areas, we just want to pass quickly, and the reasons for the appearance of such places are always in Cities have questions for everyone. In fact, if people choose a place to live, the first issue that occupies their mind is security, because security is considered an important indicator to increase the quality of social life and one of the factors that creates security in the space. Environmental factors shape that space. Therefore, the purpose of this article is to investigate the environmental factors affecting the occurrence of the crime of theft. The area under study is the city of Qom, and regions 1 and 7 of this city have been investigated on a case-by-case basis. Descriptive-analytical research method is based on survey and questionnaire technique is used. The results of the research indicate that from the perspective of the residents of Qom region, the neighborhood watchman index with an average of 4.21 can have the greatest effect in reducing the crime of theft, and the population density will have the least effect. With an average of 4.46, windows are considered to be the main factor in crime reduction and the issue of providing facilities and facilities for better performance of the neighborhood by the municipality has the least impact. Also, there is a direct relationship between the attention of municipalities with a correlation coefficient of 0.48, such as the physical protection of the neighborhood with a coefficient of 0.29 and the reduction of theft crime in regions 1 and 7, so that the more physical protection and the provision of urban facilities, facilities and infrastructures, the greater the amount of theft crime in this area. areas will decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental design
  • security
  • crime
  • Qom
  • robbery