سنجش توسعه نواحی شهری با استفاده از مدل ELECTRE، نمونه موردی شهر خرمدره

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 استادیار دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پس از دهه 1980 که توسعه پایدار به عنوان مفهومی بنیادی در گزارش برانت لند مطرح شد، این موضوع در مرکز توجه برنامه ریزی ها در سطوح مختلف قرار گرفت. از آنجائیکه شهر به عنوان مکان زیست و فعالیت سالم شهروندان به شمار می آید، و با توجه به اینکه رشد شهرها در جهان سوم معمولا برپایه ی اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری صحیح و آینده نگر نمی باشد، لازم است در جهت پایداری آن ها گام های موثری برداشته شود. در کشورهای کمتر توسعه یافته نابرابری های فضایی در مناطق شهری به طور چشمگیری در حال افزایش است، و این امر باعث جدایی گزینی طبقات اجتماعی – اقتصادی در مناطق شهری شده است. از مهمترین عواملی که باعث این جدایی گزینی و عدم برابری شهروندان در استفاده از امکانات و خدمات شهری می گردد، توزیع نابرابر این خدمات در مناطق مختلف شهری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نابرابری در نواحی شهری از نظر شاخص های توسعه اقتصادی – اجتماعی و کالبدی در نواحی شش گانه خرمدره انجام شده است. با توجه به کارآمدی مدل الکتر(ELECTRE) از 10 شاخص اقتصادی – اجتماعی و کالبدی دیگر مورد استفاده قرار گرفته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. نتایج بدست آمده است از مدل الکتر حاکی از آن است که در بین نواحی ششگانه خرمدره، ناحیه 1 و 3 از نظر شاخص های توسعه اقتصادی – اجتماعی و کالبدی در بهترین شرایط و ناحیه 6 در نامناسب ترین شرایط از لحاظ دسترسی به خدمات و شاخص های توسعه قرار دارد؛ و این امر نشان دهنده این است که نواحی شهر خرمدره از نظر شاخص های اقتصادی – اجتماعی و کالبدی در شرایط کاملا متفاوتی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the development of urban areas using the ELECTRE model, a case study of Khorramdare city

نویسندگان [English]

  • N. Zali 1
  • S. Mohammdpoor 2
  • Sh. Alizsde 3
  • A. Karimi 2
1 Associate Professor, Gilan University, Gilan, Iran.
2 Assistant Professor, Gilan University, Gilan, Iran.
3 Doctoral student of Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

After the 1980s, when sustainable development was presented as a fundamental concept in the Brantland report, this issue became the focus of planning at different levels. Since the city is considered as a place for healthy living and activity of citizens, and considering that the growth of cities in the third world is usually not based on the principles of sustainable development and correct and forward-looking urban planning, it is necessary for their sustainability Take effective steps. In less developed countries, spatial inequalities in urban areas are increasing dramatically, and this has caused the segregation of socio-economic classes in urban areas. One of the most important factors that causes this separation and inequality of citizens in using urban facilities and services is the unequal distribution of these services in different urban areas. The present study was conducted with the aim of investigating the inequality in urban areas in terms of economic-social and physical development indicators in the six districts of Khorramdara. Due to the efficiency of the ELECTRE model, 10 other economic-social and physical indicators have been used. The type of applied research and its investigation method is descriptive-analytical. The results obtained from the Elector model indicate that among the six districts of Khorramdara, district 1 and 3 are in the best conditions in terms of economic-social and physical development indicators, and district 6 is in the worst condition in terms of access to services and indicators. Development is located; And this shows that the areas of Khorramdare city are in completely different conditions in terms of economic-social and physical indicators.