بررسی تزاحم منافع ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پس از فروپاشی شوروی، عرصه رقابت در آسیای مرکزی و ققفاز برای ایران و ترکیه فراهم شد. خلا ایدئولوژیک ناشی از فروپاشی شوری منجر به آن شد که ترکیه با حمایت غرب، بتواند با استفاده از نظریه عمق استراتژیک، به دنبال راه‌های نفوذ و اتحاد با کشورهای منطقه باشد. این کشور با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی دارد. در این رابطه ترکیه توانست با تاسیس نهادهای موثر در ترویج اندیشه‌های پان‌ترکیستی، ایدئولوژی خود را تبلیغ کند. عرصه رقابت میان ایران و ترکیه در منطقه پیچیده شده و به نظر می‌رسد دو کشور دچار تزاحم منافع ژئوپلیتیکی در منطقه شده‌اند. ایدئولوژی ترکیه بر اساس تفکرات سکولار و ایران بر اساس تفکرات امت محوری استوار است. از این رو، تلاقی اندیشه‌های ایدئولوژیکی در عرصه‌های مختلف نیز پیش آمده است. لذا پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که «مولفه‌های تزاحم منافع ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز چیست». پژوهش از نظر ماهیت تلفیقی از روش توصیفی-تحلیلی بوده و از نظر نوع پژوهش کاربردی بشمار می‌رود. روش جمع آوری اطلاعات نیز اسنادی-کتابخانه‌ای است. این پژوهش عوامل این تزاحم را با توجه به نظریه عمق استراتژیک عرصه‌های سیاسی و ایدئولوژیک، ناسیونالیستی، اقتصادی و جنگ قره‌باغ دانست. نتیجه‌ پژوهش روابط دو کشور ایران و ترکیه در منطقه را بر اساس استراتژی داود اوغلو دانسته و رقابت دو کشور به میزانی جدی و مهم تلقی می‌گردد که موجب تقابل در سیاست خارجی دو کشور شده است. ایران برای افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود باید اقدامات خود را در منطقه افزایش داده و در عرصه اقتصادی و با استراتژی قدرت نرم در منطقه فعالیت مضاعفی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the clash of geopolitical interests of Iran and Türkiye in Central Asia and the Caucasus

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Joufar 1
 • Hamidreza Mohammadi 2
1 PhD. Candidate of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Department of Human Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
After the collapse of the Soviet Union, the field of competition in Central Asia and the Far East became available for Iran and Turkey. The ideological vacuum caused by the collapse of Syria led to the fact that Turkey, with the support of the West, could use the theory of strategic depth to seek ways of influence and alliance with the countries of the region. This country shares historical, cultural and linguistic commonality with the countries of Central Asia and the Caucasus. In this regard, Turkey was able to promote its ideology by establishing effective institutions in promoting Pan-Turkist ideas. The arena of competition between Iran and Türkiye in the region has become complicated and it seems that the two countries have clashed geopolitical interests in the region. Turkey's ideology is based on secular thinking and Iran's is based on nation-centered thinking. Therefore, the intersection of ideological ideas has also occurred in different fields. In recent years, new campaigns and processes of power are emerging in Central Asia and the Caucasus, which may have created a new structure of power play between regional and extra-regional countries. Regardless of the geopolitical value of this region, it is considered a geopolitical arena for Iran in competition with its other regional competitors, so the loss of strategic depth in this region will have a negative effect on Iran's ability to maneuver in competition with other regional competitors. Therefore, the research seeks to answer the question, "What are the components of the conflict between the geopolitical interests of Iran and Turkey in Central Asia and the Caucasus".
Methodology
The current research aims to provide a comprehensive analysis of the clash of geopolitical interests of Iran and Türkiye and extract the geopolitical components of this issue. The current research method is qualitative and the data analysis strategy is inductive. Therefore, by using the descriptive-analytical approach and collecting data in a documentary-library form and by studying books, articles and also online resources, inferences have been made from the discussion.
Results and Discussion
Türkiye's foreign policy based on the theory of strategic depth is looking for a way to penetrate Central Asia using the Caucasus route. This is the most important gate for this country in order to develop economic relations and trade relations with the mentioned regions. Linguistic, racial and ethnic similarity, the framework of secular governments, the revival of Turkish nationalism using the concept of pan-Turkism and historical-cultural commonalities are the factors that lead
 
to the use of the geopolitical approach of influence in the countries of the region and the clash of interests with the Islamic Republic of Iran. What was inferred in the research studies is the conflict of interests including political-ideological, political-nationalist, economic and Karabakh war components. The political and ideological problem has been created from the political systems, different attitudes and structures and the specific ideology of the ruler in the two countries. Türkiye has a secular attitude and Iran is nation-oriented. In the political and nationalistic issue, Turkey's emphasis is on ethnicity and pan-Turkism. The roots of this difference can be considered the thoughts of Turkish nationalism. In the economic field, due to sanctions and lack of attention to regional countries, Turkey's financial transactions with these countries are much more than with Iran. Finally, the Karabakh war, which had geopolitical reasons, increased the differences and the field of conflict was clearly defined.
Conclusion
The different and competitive roles of Turkey and Iran cause a clash of geopolitical interests in Central Asia and the Caucasus. Finally, the pattern of behavior of the two countries has been led to conflict, competition and confrontation. Iran's advantage over Turkey in these areas is Iran's common border with other countries, as opposed to Turkey's border of a few kilometers in Nakhchivan with Azerbaijan, so it can be claimed that Turkey practically does not have a border with this country. Also, Iran's traditional ties with the Transcaucasia peoples are that unlike the Armenian-Turkish relations, there is no feeling of dissatisfaction and insult to the past. As long as the two countries are in a similar situation in terms of the extent of power, they will consider any relations, behavior and developments with the countries of Central Asia and the Caucasus as vital, and we will witness serious differences between the two countries. This challenge will become more serious with the increasing power of Türkiye and Iran. Because the two countries seek to increase their geopolitical influence in the region by increasing their power. This role will cause the two countries' strategies to overlap, and as a result, the pattern of competition, conflict and confrontation between Turkey and the Islamic Republic of Iran will increase. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitical interests
 • Iran
 • Turkey
 • Caucasus
 • Central Asia
 1. احمدی‌پور، زهرا؛ موسوی‌شفائی، سیدمسعود و پوردست، زهرا (1397). واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 15، شماره 3، صص. 121-90. https://journal.iag.ir/article_69793.html
 2. احمدی‌پور، زهرا (1375). ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه، تحقیقات جغرافیایی، دوره 11، شماره 4، صص.51-31.
 3. احمدی‌موسی‌آباد, رضا؛ محمدزاده، علی و اشرفی، احمد (1400). مطالعه میدانی رویکرد ژئوپلیتیک ترکیه در حوزه اوراسیا با تاکید بر منابع انرژی در منطقه قفقاز، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 5، شماره 16، صص. 179-161. https://www.rahbordsyasi.ir/article_126935.html
 4. پیشگاهی‌فرد، زهرا؛ مصطفوی، غلامعلی و ذکی، یاشار (1398). تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه (مورد مطالعه: داعش)، مطالعات سیاسی جهان اسلام، دوره 8، شماره 4، صص. 46-26 Doi: 10.30479/psiw.2020.4488.1481 .
 5. حاج‌زرگرباشی، سیدروح‌الله و شکری، مرتضی (1401). ژئوپلیتیک در حال تغییر آسیای مرکزی و قفقاز؛ جایگاه ایران در آینده توازن منطقه‌ای، پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره 11، شماره 41، صص. 144-123. Doi:10.22054/QPSS.2022.66267.2993
 6. حافظ‌نیا، محمدرضا (1399). جغرافیای سیاسی ایران، چاپ یازدهم، تهران: سمت.
 7. داوداغلو، احمد (1395). عمق راهبردی، ترجمه محمدحسین نوحی‌نژاد‌ممقانی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
 8. دهقان طرزجانی، محمد (1378). اولویت‌ها و منابع تهدید منافع ملی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، دوره 14، شماره 145-146، صص.83-68. https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/5252
 9. ذکی، یاشار و پاشالو، احمد (1396). عملکرد میانجی گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره باغ، فصلنامه علمی جغرافیا، دوره 15، شماره 53، صص. 150-133. https://mag.iga.ir/article_254317.html
 10. رنجبر، مقصود (1378). ملاحظات امنتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 11. سلطانی، آرش؛ متقی‌دستنایی، افشین و سیمبر، رضا (1401). بنیان‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه از دیدگاه سازه‌انگاری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 12، شماره 45، صص. 122-109. Doi:10.30495/jzpm.2020.4279
 12. فارس (1402). اردوغان: گشایش «کریدور زنگزور» مسئله‌ای با ایران است نه ارمنستان، بازیابی از خبرگزاری فارس: https://turkic.world/en/articles/turkiye/111736
 13. کاظم‌پور، ذکریا و محمدی، فرزاد (1400). بررسی عوامل همگرایی و واگرایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، پژوهش ملل، دوره 6، شماره 68، صص. 42-23. https://rnmagz.com/index.php
 14. کامران‌دستجردی، حسن, زارعی، بهادر؛ حیدری، علیرضا و متقی، افشین (1392). منطقه خزر: عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، فصلنامه علمی جغرافیا، دوره 11، شماره 39، صص. 106-79. https://mag.iga.ir/article_704468.html
 15. کریمی‌پور، یدالله (1380). مقدمه‌ای بر ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی.
 16. کولایی، الهه (1389). سیاست و حکومت در آسیای مرکزی. تهران: سمت.
 17. مجتهدزاده، پیروز (1379). ایده‌های ژئوپلیتیک و واقعیت‌های ایرانی: مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، تهران: نشر نی.
 18. Ahmadipour, Z. (1996). The necessity of determining the legal regime of the Caspian Sea in the light of the new geopolitics of the region. Geographical Research, Vol.11, No 4, pp. 31-51. [persian].
 19. Ahmadipour, Z. Mousavishefai, S. & Pourdest, Z. (2017). Analyzing the rivalry between Iran and Türkiye in the Syrian crisis. Geopolitics Quarterly, Vol. 15, No. 3, pp. 121-90. [persian].
 20. Ahmadi Musaabad, R. Mohammadzadeh, A. & Ashrafi, A. (2021). A field study of Turkey's geopolitical approach in the Eurasian area with an emphasis on energy resources in the Caucasus region. Political Strategy Quarterly, Vol. 5, No. 16, pp. 161-179. [persian].
 21. Alizade, S. (2023). Iran is main obstacle in issue of opening Zangazur corridor - Turkish president. Retrieved from TurkicWorld: https://turkic.world/en/articles/turkiye/111736
 22. Al-Nouimat, A., Jakubayeva, S., Zhekenov, D. & Azimov, A. (2019). Geopolitical interest of Iran in Central Asia. International Relations and International Law Journal, Vol. 87, No.3, pp. 40-46. Doi:10.26577/IRILJ.2019.v87.i3.04
 23. Aydın, M. (2007). Turkish Policy toward the Caucasus: Some General Considerations. In B. Balcı, & R. Motika, Religion et politique dans le Caucase post-soviétique. pp. 69-79. Istanbul: Institut français d’études anatolienne. doi:10.4000/books.ifeagd.1527
 24. Balla, E. (2013). Turkish and Iranian interests and policies in the South Caucasus. Policy Brief, pp. 1-4. https://www.files.ethz.ch/isn/163461/gf_nahost_1211.pdf
 25. Davutoglu, A. (2015). Strategic depth. Translator: Mohammadhossein NouhinejadMamqani. (second edition). Tehran: Amir Kabir. [Persian].
 26. Dehghan Tarzjani, M. (1999). Priorities and sources of threats to Iran's national interests in Central Asia and the Caucasus. Political-Economic Information, Vol. 14, No. 145-146, pp. 68-83. [Persian]
 27. Erat, S. & Telli, A. (2020). Within the global circular economy: A special case of Turkey towards energy transition. MRS Energy & Sustainability,Vol. 7, No. 1, pp. 1-10. doi:10.1557/mre.2020.26
 28. (1402, 3, 24). Erdogan: The opening of "Zangzor Corridor" is a problem with Iran, not Armenia. Retrieved from Fars news agency: https://turkic.world/en/articles/turkiye/111736
 29. Gadzhiev, A. (2015). Geopolitical, Trade, and Economic Interests of Turkey and Iran in the Southern Caucasus. Review of Armenian Studies. No. 32, pp. 155-170. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/777525
 30. Gide, F. (2020). Geopolitical Analysis of the Crimean Peninsula and the Black Sea in the Context of Turkish-Russian Energy Policy. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, No. 2, pp. 134-147. doi:10.22394/1726-1139-2020-2-134-147
 31. Hafeznia, M. (2019). Political geography of Iran. Tehran: Samt. [persian]
 32. Haj Zargarbashi, S. & Shokri, M. (2022). The changing geopolitics of Central Asia and the Caucasus; Iran's position in the future of regional balance. Strategic Policy Research, Vol. 11, No 41, pp. 123-144. [persian].
 33. Hedlund, S. (2023). Geopolitical transformation in the South Caucasus. Retrieved from Gisreportsonline: https://www.gisreportsonline.com/r/geopolitical-transformation-south-caucasus/
 34. Kamrandastjardi, H. Zarei, B. Heydari, A. & Motaghi, A. (2012). The Caspian region: the arena of competition between regional and extra-regional powers. Scientific Quarterly of Geography, Vol. 11, No. 39, pp. 79-106. [persian]
 35. Karimipour, Y. (2001). An introduction to Iran and its neighbors (sources of tension and threats). Tehran: Kharazmi Academic Jihad Publications. [persian]
 36. 3Kazempour, Z. & Mohammadi, F. (2021). Examining the factors of convergence and divergence between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan. Research of Nations, Vol. 6, No. 68, pp. 23-42. [Persian]
 37. Kolai, E. (2010). Politics and governance in Central Asia. Tehran: Samt. [perian]
 38. Mantilla, L. F. (2021). How Political Parties Mobilize Religion. Philadelphia: Temple University Press.
 39. Mojtahedzadeh, P. (2000). Geopolitical ideas and Iranian realities: studying the relationship between geography and politics in the world. Tehran: Ney. [persian].
 40. (2023. (Iran / Turkey. Re Observatory of Economic Complexity: https://oec.world/en/profile/country/irn?flowSelector1=flow0
 41. Perthes, V. (2010). Turkey Role in Middle East: An Outsider Perspective. Insight Turkey, Vol. 12. No. 4, pp. 1-8. https://www.swp-berlin.org/publications/products/fachpublikationen/1010_Turkeys_Role_in_the_ME_KS.pdf
 42. Pishgahifard, Z. Mustafavi, G. & Zaki, Y. (2018). Analyzing Türkiye's positions towards regional developments (case study: ISIS). Political Studies of the Islamic World, Vol. 8, No. 4, pp. 26-46. [Persian]
 43. Ranjbar, M. (1999). Security considerations in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Strategic Studies Research Institute. [persian]
 44. Sahakyan, M. (2021). The New Great Power Competition in Central Asia: Opportunities and Challenges for the Gulf. Abu Dhabi: Anwar Gargash Diplomatic Academy. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=4338973
 45. Sahin, H. (2020). Production sharing agreements in the Caucasus and Central Asia: a contextual study of Azerbaijan and Kazakhstan. TDM, Vol. 17. No. 1, pp. 493-508. https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/41442/1/1381367_Sahin.pdf
 46. Sinkaya, B. (2019). Turkey-Iran Relations after the JDP. Istanbul: Institut français d’études anatoliennes. doi:10.4000/books.ifeagd.2934
 47. Soltani, A. Motaghi Dastanai, A. & Simbar, R. (2022). The geopolitical foundations of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran with Turkey from the perspective of constructivism. Regional Planning, Vol. 12, No. 45, pp. 109-122. [Persian].
 48. (2023). GDP (current US$) - Iran, Islamic Rep., Turkiye. Retrieved from worldbank: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2022&locations=IR-TR&start=1960&view=chart
 49. Yükselen, H. (2020). Strategy and Strategic Discourse in Turkish Foreign Policy. Berlin: Springer Nature.
 50. Zaki, Y. & Pashalu, A. (2016). Mediation performance of the Islamic Republic of Iran in the geopolitical crisis of Karabakh. Scientific Quarterly of Geography, Vol. 15, No. 53, pp. 133-150. [persian].