تحلیل فضایی فقر شهری مبتنی بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، آموزشی شهر رشت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 استادیار گروه آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران.

چکیده

به منظور ارزیابی میزان فقر شهری در بلوک‌های مختلف شهر رشت و خوشه‌بندی فقر در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه)، شاخص‌های 17 گانه فقر شهری با استفاده از نرم افزار Arc GIS و به روش تحلیل لکه‌های داغ گستره فضایی فقر شهری بر حسب مولفه‌های فقر آنها رسم شد. میزان فقر شهری در بلوک‌های مختلف شهر رشت با استفاده از نرم‌افزار آماری R و به روش تصمیم‌گیری چند شاخصه پرومته که وزن‌ شاخص‌ها از روش ANP از داده‌های خام بلوک‌های آماری شهر رشت که در سرشماری سال ۱۳۹۵ بدست آمده بود محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که لکه‌های داغ (مرفه و خیلی مرفه) بیشتر در هسته مرکزی شهر دیده می شود. در مقابل، لکه‌های سرد (فقیر و خیلی و فقیر) بیشتر در حاشیه شهر در شرق، غرب و جنوب‌غربی شهر رشت مشاهده می شوند. حد فاصل این دو منطقه لکه‌های معتدل به صورت باریکه منفصل کننده و مرز عبور فقر شهری از فقیر به مرفه قرار گرفته است.مقایسه مولفه های نشان می دهد، فقر آموزشی از ساختار یکنواختی در این شهر تبعیت کرده و گسترش‌یافته است. تفاوت قابل‌ملاحظه در ابعاد فقر شهری در مؤلفه اجتماعی با مولفه اقتصادی می‌باشد به‌طوری‌که الگوی توزیع فقر اجتماعی با فقر اقتصادی حالت معکوس دارند هر جا که فقر اجتماعی بیشتر هست، فقر اقتصادی در آنها کمتر می باشد. هم‌چنین، تفاوت معنی‌دار بین فقر آموزشی و فقر اجتماعی در منطقه شمال‌شرق رشت دیده می شود که از بعد فقر اجتماعی فقیر و خیلی فقیر می باشند و برعکس از لحاظ بعد آموزشی مرفه و خیلی مرفه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of urban poverty based on social, economic and educational dimensions of Rasht city.

نویسندگان [English]

 • Zahra Alizadeh 1
 • Mohammad taqi Masoumi 2
 • Hossein Nazmfar 3
 • Akbar Abravesh 4
1 Student, Faculty of Geography and Urban Planning, Ardabil Unit, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3 Professor of Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Statistics and Computer Science, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In order to evaluate the level of urban poverty in different blocks of Rasht city and to cluster poverty in this city (very poor, poor, average, prosperous, very prosperous), 17 indicators of urban poverty using Arc GIS software and hot spot analysis method The space of urban poverty was drawn according to their poverty components. The rate of urban poverty in different blocks of Rasht city was calculated using R statistical software and Prometheus multi-indicator decision-making method, where the weights of the indicators were calculated using the ANP method from the raw data of the statistical blocks of Rasht city obtained in the census of 2015. The findings of the research showed that the hot spots (prosperous and very prosperous) are mostly seen in the central core of the city. On the other hand, cold spots (poor, very, and poor) are mostly observed in the outskirts of the city in the east, west, and southwest of Rasht city. The border between these two regions of moderate spots is a dividing line and the border of urban poverty from poor to wealthy. The comparison of the components shows that educational poverty has followed and expanded from a uniform structure in this city. The noticeable difference in the dimensions of urban poverty is in the social component and the economic component, so that the pattern of distribution of social poverty and economic poverty are inverted, wherever the social poverty is more, the economic poverty is less in them. Also, a significant difference between educational poverty and social poverty can be seen in the northeastern region of Rasht, which is poor and very poor in terms of social poverty, and on the contrary, it is prosperous and very prosperous in terms of education.
 
Methodology
In this research, the multidimensional poverty index approach was used to calculate the amount of urban poverty in different blocks based on the components related to economic poverty, social poverty, and educational poverty.
 
Results and Discussion
In the city of Rasht, the dimensions of the physical development of the city have more obvious consequences. With its social, economic, industrial, etc. attractions, Rasht city has been known as a population attraction pole in the region, and the demographic changes and the subsequent physical development of the city after land reform in the second Pahlavi period from 1956 until
 
now confirm this. Due to the location of this city in a smooth and fertile plain, this development has generally been associated with the destruction of agricultural lands and the annexation of villages around the city. Considering the rapid changes in population and the physical growth of the city, the need for planned development and urban organization is felt more than before.
The effective factors in increasing the number of immigrants to the city of Rasht can be divided into two main natural and human groups from the point of view of geography and urban planning: natural factors such as: special geographical situation and earthquakes that happened in the surrounding cities. Human factors such as: political, economic-social factors, as well as rural repulsive and urban attractive factors. The increase in population has caused the reduction of urban per capita, so that different indicators are completely unbalanced in the city.
The spatial expansion of Rasht city has expanded in a spiral and within the void and has integrated many agricultural lands within its service limits. Among other things that have been affected by the population growth are the heavy pollution of the rivers located in the city, as well as the increase in the production of garbage, urban sewage, and the change in the use of agricultural land. The growth of the population and especially the arrival of immigrants in Rasht city has caused a kind of selective economic-social separation in the city. Among other things, we can mention the increase in the level of informal settlements in the outskirts of the city and the increase in the amount of social crimes in these areas.
Although the expansion of the city in the form of a star causes the land to remain empty in the distance between its radii, but these lands provide better conditions for the development of green spaces, forestry and parks. In general, at some distances from this design, the big ring roads connect the radii to each other. There is no development around the main roads. The main roads connect to different areas of the city at the intersection with Shuaa. This form is the logical result of the expansion of concentrated cities that begin to expand along the roads outside the city. Star city development allows for a centralized and compact model with a center and pulls public transportation to the city center, so that the entire city and its people have access to the city center, which, among other things, The merits of the plan are counted. Also, the existence of green spaces that have access to rural spaces also provides an environment for walking, cycling, horse racing and sightseeing. The theoretical model of the development of Rasht city, a combination of three models of multi-core construction (with the main cores of the central market, Zarjoub, Motahari Street, Pirsara and Golsar), general construction of the city (establishment of service units based on the geographical conditions of the city) and sectoral construction (Nashi) It is from the creation of radial streets such as Imam Khomeini, Shariati, Lahijan, Saadi, Shahid Ansari, Biston and Lakani Street). Due to the construction of this city, it has a radial-ring construction, which is indicated by the communication lines and accesses.
 
Conclusion
Based on the research findings and the comparison of social poverty, economic poverty, educational poverty and urban poverty in Rasht, the distribution of poverty in Rasht follows a uniform structure and has expanded. The noticeable difference in the dimensions of urban poverty is in the social component and the economic component, so that the distribution pattern of social poverty and economic poverty are inverted, so that wherever social poverty is more, economic poverty is less in them. A clear example of this is Hafez Abad in the west of the city. It is Rasht. Also, there is a significant difference between educational poverty and social poverty in the northeast region of Rasht, the rural neighborhood of Imam Reza, which is poor and very poor in terms of social poverty, but prosperous and very prosperous in terms of education. In terms of similarity, a significant similarity between the social dimension with the educational dimension and the economic dimension with the multidimensional poverty of Rasht city can be seen in most parts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Spatial analysis
 • Urban poverty
 • ANP method
 • Rasht
 1. احدی آقاحسن بیگلو، فاضل؛ نظم فر، حسین؛ معصومی، محمد تقی و آبروش، اکبر (1398). تحلیل فضایی فقر اجتماعی در شهر اردبیل، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 85. صص. 179-151.
 2. اصغرپور، کسری؛ خانلو، نسیم؛ زیاری، کرامت الله و شالی امینی، وحید (1397). تحلیل فضایی فقر شهری در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: محله دزاشیب منطقه یک شهرداری تهران)، پژوهش‌های اخلاقی، دوره9، شماره1، صص. 36-21.
 3. احدی آقاحسن بیگلو، فاضل؛ نظم فر، حسین؛ معصومی، محمد تقی و آبروش، اکبر (1399). تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، شماره 36، صص. 38-21.
 4. باباپور ورجاری، هودا (1389). تحلیل مکانی – فضایی مکان گزینی مراکز درمانی شهر رشت، گیلان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، پایان نامة کارشناسی ارشد جغرافیا.
 5. بزرگوار، علیرضا؛ زیاری،کرامت اله و تقوایی، مسعود (1396). سنجش مکانی پهنه‌های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد)،مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 92، صص. 27-5.
 6. بمانیان، محمدرضا؛ رضایی راد، هادی و منصور رضایی، مجید (1390). ارزیابی خصیصه‌های اقتصادی در شناسایی گستره‌های فقر شهری با استفاده از تکنیک‌های Delphi و AHP (مطالعه موردی: شهر کاشمر)، دو فصلنامه مدیریت شهری، دوره 9، شماره 36، صص. 166-153.
 7. بهرامی رحمت اله (1397). تحلیلی بر فقر شهری در شهرهای استان کردستان، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، ، دوره9، شماره17، صص. 34-25.
 8. حسینی، سیدعلی (1383). بررسی تحولات کالبدی شهر رشت در چارچوب آراء و نظریات توسعة شهری، فصلنامة فرهنگ گیلان، شماره 23 و 24.
 9. جواهری، حسن؛ حاتمی نژاد، حسین؛ زیاری، کرامت اله و پوراحمد، احمد (1393). رویکرد فازی و پهنه‌بندی فقر چندبعدی در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر کامیاران)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره4، شماره13، صص. 30-13.
 10. خسروانی، عباس؛ محسنی، رضا و صبوری خسروشاهی، علی (1398). رابطه فقر شهری با فرهنگ فقر در محله­های فرودست شهر اراک»، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 19، شماره72، صص. 283-322.
 11. موسی کاظمی، سیدمهدی؛ صفائی پور، مسعود؛ شریفی، عبدالنبی و عنافچه، خلف (1401). بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلان شهر اهواز، پژوهش های جغرافیایی انسانی، دوره 54، شماره 4.
 12. مجیدی خامنه، بتول و محمدی، علیرضا. (1384). درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری، جغرافیا (نشریه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره3، شماره7، صص. 145-135.
 13. سازمان مسکن و شهرسازی گیلان (1386). طرح جامع شهر رشت، مشاور طرح کاوش، جلد دوم و سوم.
 14. روستایی، شهریور؛ احدنژاد، محسن؛ اصغری زمانی، اکبر؛ زنگنه، علیرضا و سعیدی، شهرام (1394). ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی: محله دولت‌آباد و شاطر آباد سال 1385)، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 19، شماره53،صص. 166-137.
 15. روستایی، شهریور؛ کریم زاده، حسین و زادولی، فاطمه (1395). بررسی تحلیل فضایی گسترش فقر شهری در شهر تبریز طی سال‌های 1385- 1375، آمایش جغرافیایی فضا، دور6، شماره22، صص. 136-125.
 16. روستایی، شهریور؛ رحمتی، خسرو و شیخی، عبدالله (1395). توزیع فضایی و پهنه‌بندی فقر شهری بر پایه مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 8(30)، 64-43.
 17. روستایی، شهریور؛ کریم زاده، حسین و زادولی، فاطمه (1397). مقایسه تحلیل آمار فضایی با آمار کلاسیک در تحلیل شاخص‌های اجتماعی فقر شهری تبریز، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره8، شماره31، صص. 166-153.
 18. رضایی، مریم؛ پناهی، مریم و ولی‌زاده، رضا (1401). تحلیلی بر زمینه‌ها و فرایندهای تأثیرگذار در سازمان‌یابی فضایی فقر شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی.‎
 19. سرائی، محمد حسین و یاراحمدی، منصوره (1402). تحلیلی بر مولفه های تبیین کننده فقر شهری در شهر اسفراین، فصلنامه جغرافیا، دورۀ،21 شماره 77، صص. 20-1.
 20. فرهادی خواه، حسین؛ حاتمی نژاد، حسین؛ شاهی، عارف و ظفری، مسعود (1396). تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‌ها (نمونه پژوهی: شهر مشهد)، اقتصاد شهری،دوره2، شماره2، صص. 17-36.
 21. ممتاز، فریده، (1390). انحرافات اجتماعی (نظریه­ها و دیدگاه­ها)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 22. موحد، علی؛ ولی نوری، سامان، (1396). تحلیل پویایی فقر شهری در کلان‌شهر تهران 1375 -90، جغرافیا، فصل نامه انجمن جغرافیای ایران، دوره15، شماره55، صص.50-37.
 23. مرکز آمار ایران، (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 24. عرب مازار، عباس و حسینی نژاد، مرتضی.(1387). عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران، جستارهای اقتصادی، دوره1، شماره1، صص. 67-94.
 25. علیجانی، بهلول (1394). تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دوره25، شماره2،صص. 113-89.
 26. نظم فر، حسین؛ محمدی حمیدی، سمیه و اکبری، مجید (1397). بررسی نابرابری‌های توسعه‌ در استان‌های کشور در راستای تحقق توسعه پایدار، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره25، شماره94، صص. 339-297.
 27. نظم فر، حسین؛ عشقی چهار برج، علی و علوی، سعیده (1398). پایش توزیع فضایی فقر در استان‌های کشور، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره26،شماره ۱۰۰،صص. 149-175.
 28. عامر، نیک پور؛ محمد، سلیمانی و محمد، یاری (1400). تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلان شهر رشت،مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی دوره16، شماره2، صص. 339-352.‎
 29. Asgharpur, K., Khanlou, N., Ziyari, K. & Shali Amini, V. (2017). Spatial analysis of urban poverty in the direction of achieving social justice (case study: Dezashib neighborhood, District 1 of Tehran Municipality), Ethical Researches, Vol.9, No.1, pp. 21-36. [Persian].
 30. Ahadi Aghahasan Bigelo, F., Nazm Far, H., Masoumi, M., & Abroosh, A. (2018). Spatial analysis of social poverty in Ardabil city, Basij Strategic Studies Quarterly, No. 85, pp. 151-179. [Persian].
 31. Arab Mazar, A. & Hosseini Nejad, M. (2007). Factors affecting the poverty of working rural households in Iran, Economic Surveys, Vol.1, N. 1, pp. 67-94. [Persian].
 32. Alijani, B. (2014). Climate change in Iran with a synoptic approach, Journal of Geography and Regional Development, Vol. 25, No. 2, pp. 113-89. [Persian].
 33. Ahadi Aghahasan Bigelo, Fazel., Nazmfar, H., Masoumi, M.T. & Abroosh, A. (2019). An analysis of the spatial extent of educational poverty in Ardabil city, Geography and Environmental Studies Quarterly, No. 36, pp. 21-38. [Persian].
 34. )Babapour Varjari, H. (2009). Spatial-spatial analysis of choosing the location of medical centers in Rasht city, Gilan: Islamic Azad University, Rasht Branch, Master's Thesis in Geography. [Persian].
 35. Baharogluو D. & Kessidesو Ch. (2002).Urban poverty, Sourcebook for PovertyReduction Strategies Chapter 16.
 36. Chen, S. & Ravallion, M. (2007). Absolute poverty measures for the developing world, 1981-2004, Vol.104, No. 43, pp.16757-16762.
 37. Bozorgvar, A., Ziyari, K. & Taghvaee, M. (2016). Spatial measurement of urban poverty zones in new cities (case study: Hashtgerd new city), Majlis and Strategy, Vol. 24, No.92, pp. 27-5. [Persian].
 38. Bamanian, M., Rezaei Rad, H. & Mansour Rezaei, M. (2010). Evaluation of economic characteristics in identifying the extent of urban poverty using Delphi and AHP techniques (case study: Kashmar city), two quarterly journals of urban management, Vol.9, No.36, pp. 166-153. [Persian].
 39. Bahrami Rahmat, E. (2017). An analysis of urban poverty in the cities of Kurdistan province, the scientific-research quarterly of urban ecology research, Vol. 9, No.17, pp. 25-34. [Persian].
 40. Davis, M. (2006), planet of slums, New York, Verso.
 41. Duclos, J. & Araar, A. (2006). Poverty and equity: measurement, policy and estimation with DAD, Springer Science & Business Media, Vol. 4, New York, P.416.
 42. Fischer, M. M. & Wang, J. (2011).Spatial data analysis: models, methods and techniques. Springer Science & Business Media.
 43. Farhadikhah, H., Hataminejad, H., Shahi, A. & Zafari, M. (2016). Spatial analysis of urban poverty at the neighborhood level (research sample: Mashhad city), Urban Economy, Vol.2, No. 2, pp. 17-36.
 44. Graif, C. Gladfelter, A. S. & Matthews, S. A. (2014). Urban poverty and neighborhood effects on crime: Incorporating spatial and network perspectives. Sociology compass, Vol.8, No.9, pp.1140-1155.
 45. Paraschiv, M. (2012). Urban (in) Security and Assessment of Extreme Poverty: Residents Perception Referring to Homelessness in Bucharest, Procedia Environmental Sciences, Vol. 14, pp. 226 – 236.
 46. Lanjouw, P. & Marra, M. R. (2018). Urban poverty across the spectrum of Vietnam’s towns and cities. World Development, No.110, pp.295-306.
 47. Liu, Y. Liu, J. & Zhou, Y. (2017). Spatio-temporal patterns of rural poverty in China and targeted poverty alleviation strategies. Journal of Rural Studies, No.52, pp.66-75.
 48. Mumtaz, F. (2018). Social deviations (theories and perspectives), Tehran: Publishing Company. [Persian].
 49. Mohed, A. & Veli Nouri, S. (2016). Dynamic analysis of urban poverty in Tehran metropolis 1996-2011, Geography, Quarterly of the Iranian Geography Society, Vol.15, No.55, pp. 37-50.
 50. Musa Kazemi, S., Safipour, M., Sharifi, A. & Anafcheh, K. (2022). Recognizing and classifying the spatial extents of poverty in the metropolis of Ahvaz, human geography research, Vol.54, No. 4. [Persian].
 51. Majidi Khamene, B. & Mohammadi, A. (2015). An introduction to recognizing and measuring urban poverty, Geography (Scientific-Research Journal of the Geographical Society of Iran), Vol. 3, No 7, pp. 135-145. [Persian].
 52. Nazmfar, H., Mohammadi Hamidi, S. & Akbari, M. (2017). Investigating development inequalities in the country's provinces in order to achieve sustainable development, Majlis and Strategy Quarterly, Vol. 25, No. 94, pp. 339-297.
 53. Nazmfar, H., Eshghi Chahar Burj, A. & Alavi, S. (2018). Monitoring the spatial distribution of poverty in the provinces of the country, Majlis and Strategy Quarterly, Vol.26, No. 100, pp. 149-175. [Persian].
 54. Nikpour, A., Soleimani, M. & Yari, M. (2021). Spatial analysis of urban poverty dynamics and its zoning in the metropolitan city of Rasht, human settlements planning studies, 16th edition, No. 2, pp. 339-352. [Persian].
 55. Pinoncely, V. (2016). Poverty, place and inequality: why place-based approaches are key to tackling poverty and inequality. Royal Town Planning Institute, London.
 56. Hosseini, S.A. (2013). Investigating the physical developments of Rasht city in the framework of opinions and theories of urban development, Gilan Culture Quarterly, No. 23 & 24. [Persian].
 57. Housing and Urbanization Organization of Gilan (2006). Rasht City Master Plan, exploration plan consultant, 3. [Persian].
 58. Iran Statistics Center, (2015). General population and housing census. [Persian].
 59. Javaheri, H., Hataminejad, H., Ziyari, K. & Pourahmad, A. (2013). Fuzzy approach and multidimensional poverty zoning in urban spaces (case example: Kamiyaran city), Regional Planning Quarterly, Vol.4, No. 13, pp. 13-30. [Persian].
 60. Khosrwani, A., Mohseni, R. & Sabouri Khosrowshahi, A. (2018). The relationship between urban poverty and the culture of poverty in the lower neighborhoods of Arak city", Social Welfare Quarterly, Vol. 19, No. 72, pp. 283-322. [Persian].
 61. Ren, C. (2011). Modeling poverty dynamics in moderate-poverty neighborhoods: a multi-level approach (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 62. Tong, X. & Kim, J. H. (2019). Concentration or diffusion? Exploring the emerging spatial dynamics of poverty distribution in Southern California. Cities, No.85, pp.15-24.
 63. Rural, Sh., Ahdanjad, M., Asghari Zamani, A., Zanganeh, A. & Saidi, Sh. (2014). Evaluation of urban poverty in informal settlements of Kermanshah city using factor analysis model (case example: Dolatabad and Shatarabad neighborhoods in 2015), Geography and Planning Scientific-Research Journal, Vol. 19, No.53, pp. 166-137. [Persian].
 64. Rural, Sh., Karimzadeh, H. & Zadoli, F. (2015). Investigating the spatial analysis of the spread of urban poverty in the city of Tabriz during the years 1375-1385, Space Geographic Survey, Vol. 6, No. 22, pp. 136-125. [Persian].
 65. Rural, Sh., Rahmati, Kh. & Sheikhi, A. (2015). Spatial distribution and zoning of urban poverty based on social, economic and physical components (case study: Miandoab city), Zagros Perspective Geography and Urban Planning Quarterly, Vol.8, No.30, pp. 64-43.
 66. Rural, Sh., Karimzadeh, H. & Zadoli, F.(2017). Comparison of the analysis of spatial statistics with classical statistics in the analysis of social indicators of urban poverty in Tabriz, Regional Planning Quarterly, Vol.8, No.31, pp. 166-153. [Persian].
 67. Rezaei, M., Panahi, M. & Walizadeh, R. (2022). An analysis of the influencing factors and processes in the spatial organization of urban poverty (case study: Tabriz metropolis), human settlement planning studies. [Persian].
 68. Sarai, M. H. & Yarahamdi, M. (2023). An analysis of the explanatory components of urban poverty in the city of Esfrain, Geography Quarterly, Vol. 21, No. 77, pp. 1-20. [Persian].
 69. Sani, N.S., Rahman, M.A., Bakar, A.A., Sahran, S. & Sarim, H. M. (2018). Machine Learning Approach for Bottom 40 Percent Households (B40) Poverty Classification. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol.8, No.4-2, pp.1698-1705.
 70. Sekkat, K. (2017). Urban concentration and poverty in developing countries. Growth and Change, Vol.48, No. 3, PP.435-458.
 71. Simler, K., Harrower, S. & Massingarela, C. (2004). Estimating poverty indices from simple indicator surveys. In conference on Growth, poverty reduction and human development in Africa, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford, pp. 21-21.
 72. Zakaria, N.H., Hassan, R., Othman, M.R., Zakaria, Z. & Kasim, S. (2017). A Review on Classification of the Urban Poverty Using the Artificial Intelligence Method. Journal of Asian Scientific Research, Vol.7, No.11, pp. 450-458.
 73. Zhou, Y., Guo, Y. & Liu, Y. (2018). Comprehensive measurement of county poverty and anti-poverty targeting after 2020 in China. Acta Geograph. Sin. Vol.73, No.8, pp.1478-1493.
 74.