دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 1-150 (تابستان 1400، صفحۀ 150-1.) 
تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


مقاله مستخرج از پایان نامه

اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

صفحه 131-150

هاجر یدالله نیا،؛ سید عباس رجایی؛ احمد پور احمد؛ محمد امین خراسانی