میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند مطالعه موردی: مجتمع آفتاب

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه معماری و شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مسکن مهر یکی از راه‌حل‌های کمبود مسکن برای تأمین مسکن افراد کم‌درآمد جامعه می‌باشد. اما به لحاظ معماری از همه ابعاد فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و رضایت‌مندی ساکنین دچار مشکلات بی­شماری است. هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان رضایت‌مندی ساکنان مسکن مهرشهر سهند از بعد عوامل کالبدی و اجتماعی می‌باشد. روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. به‌منظور گردآوری داده­ها از مصاحبۀ عمیق و پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل جمعیت ساکن مجتمع مسکونی آفتاب در شهر سهند که برابر 945 نفر می‌باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران برابر 278 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون سؤالات تحقیق، ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت. پس از تأیید نرمال بودن داده‌ها، از همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم استفاده شد. محاسبات در نرم‌افزار SPSS و Amos انجام گرفت. نتایج یافته‌ها نشان داد که بر اساس تحلیل عاملی مرتبۀ دوم بارهای عاملی تمام عوامل کالبدی و اجتماعی بر روی میزان رضایت ساکنین مسکن مهر بزرگ‌تر از 4/0 بوده و در سطح احتمال 99 درصد معنی‌دار هستند. آسایش و امنیت با بار عاملی 85/0 بیشترین تأثیر را در رضایتمندی ساکنین از مسکن مهرشهر جدید سهند دارد. پس‌ازآن به ترتیب زیبایی منظر (با بار عاملی 84/0)، استحکام (با بار عاملی 82/0)، حریم (با بار عاملی 80/0)، تأسیسات و تجهیزات (با بار عاملی 75/0)، مکان‌یابی بهینه (با بار عاملی 68/0)، سازگاری (با بار عاملی 61/0)، دسترسی (با بار عاملی 53/0) و فرهنگ (با بار عاملی 13/0) قرار دارند. با توجه، به نتایج به‌دست‌آمده نتیجه گرفته می‌شود که در رضایتمندی ساکنین از مسکن مهرشهر جدید سهند عوامل کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار بوده و رابطه مستقیمی بین آن‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction Analysis of Mehr Housing Residents based on Physical-Social Dimension in Sahand New City, Case Study: Aftab Complex

نویسندگان [English]

 • Baqer Rezaei 1
 • Mohammad Reza Pakdel Fard 2
 • Hassan Sattari Sarbanqoli 3
 • Shabnam Akbari Namdar 2
1 PhD Student of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In Iran, especially after the Islamic Revolution, an attempt was made to provide maximum housing with an urban land plan. However, population growth and population flows along with economic trends in the following decades led to a large population of homeless people (especially in urban areas). In this regard, in 2008 (during the first term of Ahmadinejad's presidency), the Mehr housing project was implemented in Iran. Few studies in the field of pathology of Mehr housing have identified significant challenges in various fields. In the field of architecture, insufficient use of Iranian-Islamic architecture features and little attention to the use of identity indicators is a considerable drawback of Mehr housing. Also, in the field of social stability and in the form of indicators such as security, identity, sense of belonging, and cultural spaces, Mehr housing has not had the necessary efficiency. Therefore, in terms of the dimensions of residential quality such as economic and physical, cultural and physical, cultural and environmental, and environmental and physical, Mehr Housing has not been able to provide appropriate residential quality. In the implementation of the sewage project, shortage of educational and recreational units, urban space, asphalting of streets and provision of public spaces such as parks and ways to access units and street layout are facing challenges. Also, in terms of locating, studies have shown that the selected areas have not been identified as areas with priority and suitable for housing construction. In general, although comprehensive studies have not been conducted in the field of Mehr housing challenges of Sahand new city, considering the overall compliance of housing projects with the same structure and framework, it can be claimed that the set of economic, social, environmental and physical problems listed in the studies (in the cities of the country) can also be referred to the housing of the new city of Sahand.
Methodology
The present research method is descriptive-analytical and survey, and both quantitative and qualitative methods have been used. The present research method is descriptive-analytical and survey, and both quantitative and qualitative methods have been used. The study's statistical population includes the resident population of the Aftab complex in the new city of Sahand, which is equal to 945 people, and the sample size was obtained through Cochran's formula equal to 273 people. First, the normality of the data was examined using the Kolmogorov-Smirnov test to examine the research questions, and after confirming the normality of the data, Pearson correlation and second-order confirmatory factor analysis were applied. The structural equation modeling approach was exerted using SPSS, MPLUS, and AMOS software to analyze the data. In this research, first, exploratory factor analysis based on principal component extraction and VARIMAX rotation method was applied using SPSS software to discover factors affecting the architecture of Mehr housing. Then, using MPLUS software, a confirmatory factor analysis method was used to confirm the exploratory factor structure. In the qualitative method, in-depth interview method was used. The statistical population is 36 architecture and urban planning professors and experts in the East Azerbaijan Housing Foundation. Responders' voices were coded using MAQXDA software. Responders' voices were coded using MAQXDA software and analyzed based on the method of structural equations and the alternative table.
Results and Discussion
The present study is related to Mehr housing architecture based on the physical-social dimension in the new city of Sahand, which the results showed that the index value (CMIN / DF) is equal to 3.85 which is desirable value for model fit. Also, the goodness of fit index (GFI) is 0.999, which indicates the acceptability of this rate for optimal fit of the model. The root mean square error of approximation (RMSEA) is 0.000, which is acceptable due to being smaller than 0.05 and indicates the confirmation of the research model. Also, the comparative fit index (CFI) is 1.000, and the parsimony normed fit index (PNFI) is 0.82, which all indicate the desired fit and approval of the research model. Also, the second-order factor analysis shows that the factor loadings of all physical-social factors on the Mehr housing architecture are greater than 0.4 and are significant at the 99% probability level. Comfort and security with a factor loading of 0.83 have the greatest impact on the housing architecture of the new city of Sahand. After that, landscape beauty (with factor loading 0.82), strength (with factor loading 0.80), privacy (with factor loading 0.79), facilities and equipment (with factor loading 0.71), location optimal (with a factor loading of 0.64), compatibility (with a factor loading of 0.56), accessibility (with a factor loading of 0.49) and culture (with a factor load of 0.11), respectively.
Conclusion
According to the obtained results, it is concluded that physical-social factors are influential in the satisfaction of Mehr housing residents of the new city of Sahand and there is a direct relationship between them. The results of this study are in line with internal researches such as Ansari, (2015), Imani et al, (2019), Barzegar et al. (2019), Pourahmad et al. (2019), Purdihimi et al. (2013), Pourmohammadi et al. (2014), Dashti et al. (2019), Hassanpour et al. (2019), and foreign researches such as Bentely et al., 2019, Boomsma et al., 2017, Duvier et al., 2018, Friesinger et al., 2019, Ramos et al., 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • Mehr Housing
 • physical-social Factors
 • Sahand New City
 1. ابدالی یعقوب، رضویان؛ محمدتقی، علی پوری، احسان؛ نادی زاده، شورابه سامان (1396) ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت مجتمع‌های مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر نورآباد)، فصلنامه آمایش محیط، دوره 13، شماره 51، صص.62-43.
 2. آروین، محمود و آژند، مرتضی (1399) تأثیر رضایتمندی سکونتی بر ماندگاری جمعیت در طرح‌های مسکن مهرشهر بهبهان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 11، شماره 41، صص. 98-83.
 3. آژند، مرتضی (1393) ارزیابی کالبدی- اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 4. ایمانی جاجرمی، حسین و مسعودیان، مهدی (1398) سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری اجتماعی (تجربه زیسته ساکنان مسکن مهر صدرای شیراز)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 8، شماره 1، صص. 222-199.
 5. برزگر، صادق و قربانی، علیرضا (1398) واکاوی رضایتمندی پروژه مسکن مهر از منظر پایداری اجتماعی نمونه مطالعاتی: مسکن مهرشهر گرگان، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 8، شماره 1. صص.19-1.
 6. بهمنی، افشین و قائد، رحمتی، صفر (1395) ارزیابی مسکن مهر ازنظر شاخص‌های کیفی مسکن مناسب (نمونه موردی: مسکن مهر 22 بهمن شهر زنجان). جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، دوره14، شماره 1، صص.65-47.
 7. بوستان احمدی، وحید، مرصوصی، نفیسه، علی‌اکبری، اسماعیل؛ سفاهن، افشین (1399) تحلیل فضایی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با تأکید بر نابرابری درون منطقه‌ای (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان‌شهر تهران)، پژوهش برنامه‌ریزی شهری، دوره12، شماره 45، صص.36-21.
 8. بیدابادیان، هادی و محمودزاده، امیر (1394) آسیب‌شناسی اقتصادی و اجتماعی طرح مسکن مهر. کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز: مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
 9. بهشتی، زیبا و منوری، مسعود (1396). ارزیابی توان اکولوژیک کاربری شهری با مدل MCDM و GIS (مطالعه موردی: شهر سهند)، جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره 4، شماره 1 (پیاپی 6)، صص55-41.
 10. پوراحمد، احمد؛ عاشوری، حسن؛ حاتمی، احمد (1398) ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز)، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره10، شماره 39، صص. 72-63.
 11. پورجعفر محمدرضا، منتظرالحجه مهدی، رنجبر احسان؛ کبیری رضا، (1391)، ارزیابی توان اکولوژیکی به‌منظور تعیین عرصه‌های مناسب توسعه در محدوده شهر جدید سهند، جغرافیا و توسعه، دوره 8، شماره10، صص. 22-11.
 12. پورمحمدی، محمدرضا و اسدی، احمد (1393) ارزیابی پروژه­های مسکن مهرشهر زنجان، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 14، شماره 23، صص. 192-171.
 13. پیشگر، الهه و محمدی، علیرضا (1399) تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلان‌شهر تهران طی دوره 1388 – 1398، اقتصاد شهر، دوره 9، شماره 2، صص.118-106.
 14. حسن‌پور، آناهیتا و میرجانی، حمید (1398) احکام طراحی مسکن اجتماعی مناسب در بافت ارزشمند و تاریخی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر یزد)، معماری شناسی، دوره 2، شماره 11، صص.7-1.
 15. حکمت نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف؛ زرافشان، عطاالله (1384) بررسی و تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر تفت، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 5، صص.142-125.
 16. رفیعیان، مجتبی؛ مسعودی راد، ماندانا؛ رضایی، مریم؛ مسعودی، راد مونا (1389) سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، دوره 4، شماره 12، صص. 150-135.
 17. رمضانپور، مهرناز، شرقی، علی؛ صالح صدقپور، بهرام، (1399) شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اجتماعی و کالبدی مجموعه‌های زیستی ناهمگن مبتنی بر ادراک همسایگان، معماری و شهرسازی ایران، دوره 11، شماره 2، صص.15-2.
 18. زهره، مسعود و رضایی، حسین (1399) ارزیابی رضایتمندی سکونتی در مجموعه مسکن مهر به‌مثابه راهبردی جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه ملی، معماری و شهرسازی ایران، دوره 11، شماره 2، صص.20-5.
 19. زنجانی، حبیب (1371) جمعیت و توسعه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 20. زنگنه، مهدی؛ بنی اسد، طیبه؛ خاوری، عاطفه (1399) بررسی پایداری اجتماعی در شهرک‌های جدید (نمونه موردی: شهرک مهرگان در مشهد)، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 7، شماره 22، صص. 129-113.
 21. زیاری، کرامت الله (1385) بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش‌بینی مسکن موردنیاز تا سال 1402، جغرافیا و توسعه، دوره 4، شماره 8، صص.105-85.
 22. ساعدی، مازیار؛ نجفیان، سارا؛ یوسف زمانی، مهرداد (1399). بررسی مشکلات زیرساختی پروژه‌های مسکن مهرشهر سنندج (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر بهاران)، چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران.
 23. سالاری پور، علی‌اکبر؛ غیاثوند محمدخانی، سعید؛ شعبانی کلاچاهی، سجاد (1399) ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر رشت)، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 12، شماره 44، صص.14-1.
 24. سرتیپی پور، محسن (1383) آسیب‌شناسی مشکلات مسکن در ایران، صفه، دوره 14، شماره 39، صص.44-23.
 25. سرتیپی پور، محسن (1384) شاخص‌های معماری مسکن روستایی در ایران، هنرهای زیبا، شماره 22، صص.52-43.
 26. شاطریان، محسن؛ کیانی سلمی، صدیقه؛ قنبری، رعنا (1396) ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دوره 7، شماره 3، صص .126-109.
 27. شوکتی، سنور و علی‌آبادی، لیلا (1392) سیر نظریات و رهیافت‌های برنامه‌ریزی مسکن (از باغشهرها تا برنامه‌ریزی مسکونی پایدار)، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد.
 28. شکوهی بیدهندی، محمد صالح؛ سبحانی، علی و ژند، سپهر (1397) آسیب‌شناسی پروژه‌ی مسکن مهر با توجه به آموزه‌های شهرسازی الگوی بومی سکونت (مورد مطالعاتی: بندر خمیر)، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 6، شماره 3 (پیاپی 30)، صص. 115-91.
 29. صارمی، حمیدرضا (1391) بررسی شاخص‌های مسکن ایران و جهان؛ هویت شهر، دوره 6، شماره 10، صص.102-91.
 30. صیدایی، سید اسکندر؛ کیانی سلمی، صدیقه؛ سلطانی، زهرا (1389) تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد، پژوهش‌های روستایی، دوره 1، شماره 2، صص.72-49.
 31. عزیزی، محمدمهدی (1384) تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران؛ هنرهای زیبا، شماره 23، صص.34-25.
 32. عقوبلو، زهرا و البرزی، فریبا (1394) رویکردهای طراحی مسکن زمینه گرا باهدف ارتقای کیفیت محیط انسان‌ساخت و هویت مکان، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، تهران: موسسه سرآمد همایش کارین، صص.12-1.
 33. لطفی، حیدر؛ احمدی، علی؛ حسن‌زاده فرجود، داوود (1388) شاخص‌ها و مؤلفه‌های ضروری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن روستایی در ایران، جغرافیا و آمایش، دوره 2، شماره 7، صص.128-105.
 34. محمدی بریمانلو، مصیب (1396) بررسی پایداری مسکن در پروژه‌های مسکن مهر، نمونۀ موردی: مسکن مهرشهر بجنورد، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما: شکرگزار، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان.
 35. معمری، ابراهیم؛ میرکتولی، جعفر؛ بزی، خدارحم (1398) ارزیابی و پایش سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن (مطالعه موردی: مسکن مهر گرگان)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، دوره 7، شماره 4، صص.741-723.
 36. موسوی، میرنجف؛ نظری ولاشانی، پریسا؛ کاظمی زاد، شمس اله (1389) تحلیلی بر شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه موردی: (محله شهرک قائم‌شهر قم)، آمایش محیط، دوره 3، شماره 11، صص. 84-63.
 37. ناصری، سینا (1398) آموزه‌های معماری منظر برای مسکن مهر (کارآمدی معماری منظر رهیافتی برای برون‌رفت از وضع موجود) نمونۀ موردی: مسکن مهر تهرانسر، منظر، دوره 11، شماره 49، صص.57-48.
 38. نهاوندی، مریم (1383) پیدایش و طبقه‌بندی مشاغل از دیدگاه محمد غزالی، کار و جامعه، شماره 38، صص 26-20.
 39. نیک­ پور، عامر؛ قاسم پور، فاطمه؛ ملاحسینی، علی‌اصغر (1399) تحلیل فضایی شاخص‌های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار مطالعه موردی: شهر بابل، جغرافیای اجتماعی شهری، دوره 7، شماره 2 ، صص.58-41.
 40. یزدانی، محمدحسین؛ سعیدی، سمیرا؛ پاشازاده، اصغر (1398) بررسی میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر (نمونه موردی: مسکن مهر شام اسبی اردبیل)، جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 23، شماره 67، صص.349-327.
 41. Alves, S. (2020). Divergence in planning for affordable housing: A comparative analysis of England and Portugal, Progress in Planning, Available online 30 December 2020, 10053 In Press, Corrected Proof What are Corrected Proof articles.
 42. Amole, D. (2009) Residential satisfaction in students housing, Journal of Environmental Psychology, No.29, pp.76-85.           
 43. Bentley, R. & Baker, E. & Aitken, Z. (2019) The ‘double precarity’ of employment insecurity and unaffordable housing and its impact on mental health, Social Science & Medicine, No.225, pp. 9-16.
 44. Boomsma, C. & Pahl, S. & Jones, R. V. & Fuertes, A. (2017) Damp in bathroom. Damp in back room. It's very depressing! exploring the relationship between perceived housing problems, energy affordability concerns, and health and well-being in UK social housing, Energy Policy, No.106, pp.382-393.
 45. Borgoni, R. & Michelangeli, A. & Pirola, F. (2018) Residential Satisfaction for a Continuum of Households: Evidence from European Countries. University of Milan Bicocca Department of Economics, Management and Statistics Working Paper.
 46. Duvier, C. & Anand, P. B. & Oltean-Dumbrava, C. (2018b) Data quality and governance in a UK social housing initiative: Implications for smart sustainable cities, Sustainable Cities and Society, No.39, pp.358-365.
 47. Fonberg J. D. & Schellenberg, G. (2019) Canadians’ satisfaction with their housing: Highlights from the 2018 Canadian Housing Survey, Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada, Statistics Canada – Catalogue, No. 75, pp.1-27.
 48. Friesinger, J. G. & Topor, A. & Bøe, T. D. & Larsen, I. B. (2019) Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review. Health & Place, No. 57, pp. 44-53.
 49. Ge, J. & Hokao, K. (2006) Research on residential lifestyles in Japanese Cities from the viewpoints of residential preference, Landscape and Urban Planning, Vol. 76, No.3, pp. 165-178.
 50. Gabriel, Michelle. & Jacobs, Keith. (2008) The Post-Social Turn: Challenges for Housing Research, Housing Studies, Vol. 23, No.4, pp. 527 - 540
 51. Gang Meng, G. & Brent, Hall. (2006) Assessing housing quality in metropolitan Lima, Peru, J Housing Built Environ, No. 21, pp.413-439.
 52. Hur, M. & Nasar, J. L. & Chun, B. (2010) Neighborhood satisfaction, physical and perceived naturalness and openness, Journal of Environmental Psychology, No.30, pp.52-59.
 53. Karji, A. & Woldesenbet, A. & Khanzadi, M. & Tafazzoli, M. (2019) Assessment of Social Sustainability Indicators in Mass Housing Construction: A Case Study of Mehr Housing Project. Sustainable Cities and Society, Vol.50, pp.10-16.
 54. Kim, J. & Woo, A. & Cho, G.-H. (2020) Is shared housing a viable economic and social housing option for young adults? Willingness to pay for shared housing in Seoul, Cities, Vol.102, 10-27.
 55. Kleinhans, Reinout. & Elsinga, Marja. (2010) Buy Your Home and Feel in Control’ Does Home Ownership Achieve the Empowerment of Former Tenants of Social Housing?”, International Journal of Housing Policy, Vol.1o, No.1, pp. 41 - 61
 56. Kuttner, K. N. & Shim, I. (2016) Can non-interest rate policies stabilize housing markets? Evidence from a panel of 57 economies, Journal of Financial Stability, No. 26, pp. 31-44.
 57. Maalsen, S. (2019) Smart housing: the political and market responses of the intersections between housing, new sharing economies and smart cities, Cities, No. 84, pp. 1-7.
 58. Mann, Y. & Hananel, R. (2021) Moving away from equality: The impact of planning and housing policy on internal migration and women’s employment in Israel, Progress in Planning Available online 13 January 2021, 100537, In Press, Corrected Proof.
 59. Manville, G. & Greatbanks, R. (2020) Performance management in hybrid organizations: A study in social housing, European Management Journal, Vol.38, No.3, pp.533-545
 60. Moon- Jeong, Kim. (2010) Residential Location Decisions: Heterogeneity and the Trade-off between Location and Housing Quality, The Ohio State University.
 61. Morey, J. & Beizaee, A. & Wright, A. (2020) An investigation into overheating in social housing dwellings in central England, Building and Environment, No.176, pp.10-14.
 62. Mulder, Clara H. & Lauster, Nathanael T. (2010) Housing and Family: An Introduction, Housing Studies, Vol.25, No.4, pp.433-440.
 63. O’Neill, Phillip. (2008) The Role of Theory in Housing Research: Partial Reflections of the Work of Jim Kemeny Housing, Theory and Society, Vol.25, No.3, pp.164-176
 64. Pekkonen, M. & Haverinen-Shaughnessy, U. (2015) Housing satisfaction in Finland with regard to area, dwelling type and tenure status, Central European journal of public health, Vol.23, No.4, pp.3-14.
 65. Ramos, N. M. M. & Almeida, R. M. S. F. & Simões, M. L. & Delgado, J. M. P. Q. & Pereira, P. F. & Curado, A. & Fraga, S. (2018) Indoor hydrothermal conditions and quality of life in social housing: A comparison between two neighborhoods, Sustainable Cities and Society, Vol.38, pp.80–90.
 66. Siqueira-Gay, J. & Gallardo, A. L. C. F. & Giannotti, M. (2018) Integrating socio-environmental spatial information to support housing plans. Cities. No.91, pp. 106-115.
 67. Soederberg, S. (2018) The Rental housing Question: Exploitation, eviction and erasures, Geoforum, No.89, pp.114–123.
 68. Sørensen, J. F. (2014) Rural–urban differences in life satisfaction: Evidence from the European Union. Regional Studies, Vol. 48, No. 9, pp.1451-1466.
 69. Thorsson, S. & Lindqvist, M. & Lindqvist, S. (2004) Thermal bioclimatic conditions and patterns of behaviour in an urban park in Goteborg, Sweden, International Journal of Biometeorol, No.48, pp.149-156.
 70. World Bank. (1992) The Housing Indicators Program: Extensive Survey, Part II, UNCHS and World Bank, The World Bank.
 71. Wu, Y. & Luo, J. & Peng, Y. (2020) An optimization-based framework for housing subsidy policy in China: Theory and practice of housing vouchers, Land Use Policy, No.94, pp.10-14.