اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

کارل اشمیت، فیلسوف و حقوقدان برجسته آلمانی که همواره درطول زندگی اش به طرفداری از حکومت رایش سوم متهم می شد با وجود اینکه در دادگاه نورنبرگ از اتهامات تبرئه شد و تا سال 1985 عموماً در انزوا زندگی خود را سپری کرد. ولی انزوای اشمیت هیچ وقت مانع از نوشتن او و انتشار اندیشه هایش در طول قرن بیستم نشد. اشمیت از جمله متفکران بزرگی است که دیدگاه ها و افکارش، در طول دهه های گذشته بر اندیشمندان مختلفی چون هاناآرنت، یورگن هابرماس و جورجیوآگامبن تأثیرگذار بوده است. هنگامی که اشمیت کتاب امرسیاسی را نوشت به طور شفاف بیان کرد که اساساٌ سیاست را باید در تمایز میان دوست و دشمن تعریف کرد. امروزه نئولیبرالیسم که اعتقاد راسخ به کوچک سازی دولت و نیروهای بازار برای تنظیم مناسبات اجتماعی و مدیریت سرزمین دارد، باعث شکل گیری تعارضات اجتماعی بزرگ در درون و کشمکش های ژئوپلیتیکی در بیرون از مرزهای کشورها شده است. سیاست های نئولیبرال به همراه شیوه تولید اقتصاد پست فوردیسم در سال های اخیر وضعیتی را شکل داده است که شکاف های اجتماعی در درون کشورها و همین طور در مقیاس جهانی را افزایش داده است. افزایش این شکاف ها در لایه های اجتماعی خود سبب ساز بحران های درونی کشورها شده و از طرفی بسیاری از کشورها را درگیر اعتراض های گسترده اجتماعی کرده است. از نظر اندیشمندان بزرگی چون فوکویاما، چنین تعارضات اجتماعی باعث شکل گیری هویت های واکنشی در درون کشورها شده است. امروزه در بسیاری از آثار و نوشته های جغرافیدانان سیاسی می توان توجه اندیشمندان برجسته ای چون کلودیومینکا و آناجی سکور را دید که بر فلسفه سیاسی اشمیت تمرکز کرده اند، و شکل گیری هویت های واکنشی را در ارتباط با امر سیاسی و تمایز دوست و دشمن در فضای جهانی شدن و اقتصاد پست فوردیسم جستجو می کنند. سوال اصلی مقاله درباره این مسئله است که چرا فلسفه سیاسی اشمیت و بویژه مقوله امرسیاسی در ارتباط با هویت های واکنشی در کانون گفتمان های جغرافیای سیاسی جهان قرار گرفته اند؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Karl Schmidt's Thought and the Problem of Reactive Identities in Contemporary Political Geography

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghorchi 1
  • Mohammadtaghi ghezelsofla 2
  • Sepideh Sadat Mousavian 3
1 Assistant Professor of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Law and Political Science, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
3 M .A of Political Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Carl Schmitt, a prominent German philosopher and jurist who had always been accused of supporting the Third Reich throughout his life, was acquitted at the Nuremberg Trials and lived in general isolation until 1985. But Schmitt's isolation never prevented him from writing and disseminating his ideas throughout the twentieth century. Schmitt is one of the great thinkers whose views and thoughts have influenced various thinkers over the past decades, such as Hannah Arendt, Jürgen Habermas, and Giorgio Agamben. When Schmitt wrote the book Empress, he made it clear that politics must be defined in terms of the distinction between friend and foe. Today, neoliberalism, which firmly believes in downsizing government and market forces to regulate social relations and land management, has led to major social conflicts within and geopolitical conflicts outside the borders of countries. Neoliberal policies, along with the post-Fordist economy, have created a situation in recent years that has widened social divisions within countries as well as on a global scale. The increase in these gaps in the social strata has caused internal crises in countries and on the other hand has involved many countries in widespread social protests. According to great thinkers such as Fukuyama, such social conflicts have led to the formation of reactive identities within countries. Many of the works and writings of political geographers today show the attention of prominent thinkers such as Claudio Minka and Anaji Scor who focused on Schmitt's political philosophy, and the formation of reactive identities in relation to politics and the distinction between friend and foe. They search for globalization and post-Fordist economics. The main question of the article is why Schmitt's political philosophy and especially the political category in relation to reactive identities are at the center of the world's political geographical discourses?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karl Schmidt
  • Globalization
  • Neoliberalism
  • Reactive Identities
  • Political Geography
1. اشمیت، کارل. (1393). مفهوم امر سیاسی، ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازی، تهران: ققنوس.
2. اشمیت، کارل. (1397). " علیه پلورالیسم"، ترجمه مهدی تدینی، سیاستنامه، سال سوم، شماره 9، مرداد.
3. اوربک، موریس.(1393). "کارل اشمیت در جستجوی امر سیاسی"، در اشمیت، مفهوم امر سیاسی، ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازی، تهران: ققنوس.
4. بو، الیویه.(1398). "نظریه اساس" ،ترجمه سیدناصر سلطانی ،در سیاست نامه، شماره 12 ،سال سوم ،صص 200-208.
5. سن، آمارتیا (1394) هویت و خشونت توهم تقدیر، ترجمه فریدون مجلسی، نشرپایان
6. صادقی، فاطمه.(1397). قدرت موسس: حاکمیت یا سیاست، تهران: نگاه معاصر.
7. عاملی، سعیدرضا .(1388). جهانی شدن مجموعه مقالات، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
8. فوکویاما، فرانسیس(1398) هویت؛ در سیاست جهان معاصر و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن، مترجم ابراهیم افشار زنجانی، انتشارات کویر
9. قزلسفلی، محمدتقی.(1393). فلسفه فلسفه سیاسی، تهران: امیدصبا.
10. قزلسفلی، محمدتقی.(1396). "امپریالیسم از استعمار تا پسااستعمارگرایی"، مازندران: دانشگاه مازندران.
11. قورچی، مرتضی و موسویان، سپیده السادات.(1399)." کارل اشمیت و مسئله مرز در جغرافیای سیاسی"، همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی، مشهد،https://civilica.com/doc/1129475.
12. قورچی، مرتضی.(1394). شهرهای جهانی و نقش فراملی شهرها، ناشر، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.
13. لیلا، مارک.(1394). ترجمه محسن قائم مقامی، تهران: ماهی.
14. ماری، الکس.(1394). جورجو آگامبن، ترجمه فرهاد اکبرزاده، تهران: دیبایه.
15. مولر، جری.(1395). ذهن و بازار، ترجمه مهدی نصراله زاده، تهران: نشر بیدگل.
16. هاروی، دیوید.(1386). نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر، مترجمه محمود عبدالله زاده، نشر اختران، تهران.
17. هاروی، دیوید.(1393). معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری؛ مترجم مجید امینی، نشر کلاغ .
18. هلد، دیوید، مک گرو، آنتونی(1388) نظریه های جهانی شدن، ترجمه مسوعود کرباسیان، نشر چشمه
منابع لاتین
1. Balakrishnan, G.( 2000). The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, London: Verso.
2. Bendersky, J.W.( 1983). Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton, NJ: Princeton University Press.
3. Bernát, A., Fekete, Z., Sik, E., & Tóth, J. (2019). "Borders and the mobility of migrants in Hungary". CEASEVAL Deliverable, 4. 4. Cantat, C. (2017). "The Hungarian border spectacle: Migration, repression and solidarity in two Hungarian border cities". Center for Policy Studies/CEU Working Paper Series, (3).
5. Cooper, Melinda, Insecure Times.(2004). "Tough Decisions: The Nomos of Neoliberalism", Vol. 29, No. 5, Governing Society Today , pp. 515-533 (19 pages) Published By: Sage Publications, Inc.
6. de los Ángeles Flores, M., & Chavez, M.(2019). "Trump’s US-Mexico Border Agenda: An Agenda-Building Examination of Candidate-Generated Messages". Norteamérica, Revista Académica del CISAN-UNAM, 15(1).
7. Dyzenhaus, D.( 1997). Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar, Oxford: Oxford University Press.
8. Gerwens, Sarah; Enria, Nicoletta.(2020). "Greek-Turkish border crisis: Refugees are paying the price for the EU’s failure to reform its asylum system", https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/03/25/greek-turkish-border-crisis-refugees-are-paying-the-price-for-the-eus-failure-to-reform-its-asylum-system.
9. Herrero, Montserrat ( 2015), The Political Discourse of Carl Schmitt, London.
10. MacGregor, Marion.(2020). "Greece: Border closures leave migrants stuck", denied rights in mainland camps, https://www.infomigrants.net/en/post/24554/greece-border-closures-leave-migrants-stuck-denied-rights-in-mainland-camps.
11. Mehring, R.(1989). Pathetisches Denken. Carl Schmitts Denkweg am Leitfaden Hegels: Katholische Grundstellung und antimarxistische Hegelstrategie, Berlin: Duncker&Humblot.
12. Michael J Greig.( 2001). The End of Geography? Globalization, Communications, and Culture in the International System
13. Mouffe, Chantal. (2007). "Carl Schmitt Warning on the Dangers of a Unipolar World", in Odysseos and Petito, London: Rowman & Littlefield.
14. Odysseos, Louiza & Petito, Fabio .(2007). The International Political Thought of Carl Schmitt, London: Routledge.
15. P.J. Taylor, M. Hoyler, D.R.F. Walker and M.J.(2001). "Szegner, A New Mapping of the World for the New Millennium", published The Geographical Journal, 167.
16. Paasi, A. (1999). "The Finnish-Russian border in a world of de-territorialisation". In The NEBI Yearbook 1999 (pp. 215-228). Springer, Berlin, Heidelberg.
17. Rangel Torrijo,Hugo. (2018). "The Conservative Discourse Behind the US–Mexico Border Wall vs.Co-operation for Cross-Border Regional Development", Université du Québec à Montréal, UQUAM, Québec, Canada
18. Vernon, V., & Zimmermann, K. F. (2019). "Walls and Fences: A Journey Through History and Economics" (No. 330). GLO Discussion Paper.
19. Zoltan Kekesi, M. (2017). "Hungary: Migration and the policy of closed borders". AMO Briefing paper, 18.