تأثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تأکید بر منابع آب مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر مهاجرت های روستایی ناشی از کاهش منابع آب بر امنیت غذایی در روستاهای شهرستان خوانسار صورت گرفته است. آمارها نشان می دهد طی سال های اخیر کاهش منابع آب روستایی منجر به افزایش مهاجرت در این منطقه شده، در ادامه جمعیت کشاورز روستایی کاهش و بر امنیت غذایی اثر گذاشته است. بر این اساس، سوال اصلی این تحقیق این است که آیا مهاجرت روستایی ناشی از منابع آب تهدیدی برای امنیت غذایی در مقیاس کل است؟ برای پاسخ به این سوال با توجه به نگرش منطقه ای تحقیق ابتدا وضعیت منابع آب روستایی در این نقاط و سطح استان بررسی و در ادامه تعاریف مختلف از امنیت غذایی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نظریه ها و شاخص های تحقیق 0 روستا از 3 دهستان بخش مرکزی خوانسار به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. شاخص مهاجرت در کنار امنیت غذایی بررسی و با توجه به ارتباط نزدیک امنیت غذایی و کشاورزی شرایط اجتماعی و اقتصادی روستاییان در این بخش مورد توجه ویژه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بیش از 15 ٪ مهاجرت به صورت مهاجرت روستاشهری است که در این بررسی جوانان در رأس قرار دارند. بنابراین، تفکر مهاجرت با کاهش منابع آب کشاورزی آغاز می شود و کاهش نیروی کار در جامعه روستایی و تفاوت جنسی به دلیل درصد بالای مهاجرت مردان نسبت به زنان، نتیجه اصلی وضعیت مهاجرت های وابسته به آب در مناطق روستایی بوده است که با وجود رابطه نزدیک بین کشاورزی و امنیت غذایی، افزایش مهاجرت روستایی به دلیل کاهش منابع آب، باعث کاهش نیروی تولید در روستاها شده و تهدید جدی برای امنیت غذایی در آینده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی یک - یادآوری است که با توجه به تأثیر این مهاجرت در شرایط اقتصادی بررسی تئوری های اقتصادی در این بخش در رأس قرار دارد. نتیجه گیری این بررسی بر اساس آزمون ضریب همبستگی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Rural Migration on Food Security with Emphasis on Water Resources Case study: villages of Khansar city of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Hamideh Sadat Aghamiri 1
  • Bijan Rahmani 2
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Human Geography and Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of rural migration due to reduced water resources on food security in rural areas of Khansar city. Statistics show that in recent years, the reduction of rural water resources has led to an increase in migration in the region, further reducing the rural farming population and affecting food security. Accordingly, the main question of this research is whether rural migration due to water resources is a threat to food security on a large scale? To answer this question, according to the regional attitude of the research, first the situation of rural water resources in these parts and the province was examined and then different definitions of food security were evaluated. According to the theories and research indicators, 0 villages out of 3 villages in the central part of Khansar were systematically selected randomly. Check the migration index along with food security and with
Due to the close relationship between food security and agriculture, the social and economic conditions of the villagers in this section received special attention. The results showed that more than 15% of migration is rural-urban migration, in which young people are at the top in this study. Therefore, the idea of ​​migration begins with the reduction of agricultural water resources and the reduction of labor in rural society and gender differences due to the high percentage of migration of men compared to women, has been the main result of water-related migration in rural areas. Between agriculture and food security, increasing rural migration due to declining water resources has reduced rural productivity and posed a serious threat to food security in the future. This research is a descriptive-analytical method - a reminder that due to the impact of this migration on economic conditions, the study of economic theories in this section is at the top. Conclusion This study is based on correlation coefficient test

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural community
  • insufficient
  • security threat
  • migration
  • water
احمدی، منیژه ) 1131 (، تحلیل عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در نواحی روستایی با تأکید بر سرمایه های اجتماعی،
مطالعه موردی : دهستان مرمت آباد میانی شهرستان میاندوآب، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 141 .
.2 باقری، مهرداد) 1133 (، تعیین الگوی بهینه کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان، مجله تححقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد
. 2، شماره 1
.1 شکویی، حسین) 1133 (، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، چاپ دوازدهم، انتشارت گیتاشناسی .
.4 عاشری، علی) 1131 (، بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی جهادسازندگی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 1111 تا
. 1111 مطالعه موردی روستاهای بالای یکصد خانوار ارومیه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 12
.1 قاسمی، حسین) 1132 (، امنیت غذا و تغذیه و چالش های آینده در کشور، همایش کشاورزی و توسعه ملی، تهران .
.1 قریب، حسین) 1131 (، چشم انداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، سال بیست و یکم، شماره 11 .
.1 قرقانی، فریبا) 1133 (، بررسی تأثیر کاهش آب آبیاری و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی
ریاضی مثبت، مطالعه موردی : شهرستان اقلید استان فارس، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1، شماره 1 .
.3 مرکز آمار ایران) 1131 (، نتایج تفضیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
.3 مکانیکی، جواد، قالیبافان، سیدحسن) 1132 (، اثرات مهاجر فرستی بر ساختار جمعیت مناطق روستایی مطالعه موردی
. شهرستان بیرجند، مجله جغرافیا و توسعه بهار، شماره 1
.11 مطیعی لنگرودی، حسن) 1132 (، تبیین راهبرد مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی، مطالعه موردی :
دهستان سلوک شهر هشترود، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 142 .
.11 مولایی، نصرالله) 1131 (، چالش های مدیریت روستایی از دیگاه شورای اسلامی در ماندگاری جمعیت در روستاهای ناحیه
مرکزی اردبیل. فصلنامه جغرافیا دوره جدید. سال 12 .شماره 41 .
.12 مهرابی، حسین) 1133 (، آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران. فصلنامه اقتصاد
و توسعه. سال هجدهم. شماره 11
.11 وثوقی، منصور) 1131 (، هاجران بین المللی، مشارکت کنندگان در توسعه زادگاهی )مطالعه موردی : شهر لار ( مجله
مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره دوم، بهار.
.14 یادگار، ساناز) 1131 (، نقش مدیریت منابع آب و خاک در توسعه پایدار، اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت،
محیط زیست و توسعه پایدار.
15. Adcock. R.2009. A Discourse Analytic Study of Food Security. School of Sociology, Politics, and International Studies, University of Bristol Working Paper No. 07-09.
16. Couldrey.M.2014.Afghanistan’s displaced people: 2014 and beyond plus mini-feature on statelessness. Oxford university publisher.
17. Derek. L.2005. Todaro Model of Rural-Urban Migration for China 2005. Beijing University.
18. FAO. 2004. Focus on Food Insecurity and Vulnerability - review of the UN System Common Country Assessments and World Bank Poverty Reduction Strategy Papers.
19. FAO. 2008. The state of food and agriculture. FAO season report. Rome. Italy.
20. FAO. 2014. FAO work to promote, decent rural employment. The FAO strategic program to reduce rural poverty. (Fao.org/rural-employment).
21. Frank W. (2001). A Commentary on Malthus 1978 Essay on Population as Social Theory, Lewiston, NY: Edwin Millen Press, http:/www.faculty.rsu.edu.
22. Mustafa.D.2013. understanding Pakistan’s water security nexus. United States Institute of Peace.
23. Madani, K.2005. Iran water crisis, inducer, challenges and counter measures. Ersa, 45th congress of the European regional science association, vrije university, Amsterdam, Netherlands’.
24. Simon.G.2012. Food Security: Definition, Four dimensions, History. University of Roma. Faculty of Economics.
25. Todaro, Michael, A Model of Labor Migration and Unemployment in Developed Countries, The American Economic Review, Volume 59, Issue 1 (1969), 138-148.
26. Walter.S.2014. Water distribution systems and on-farm irrigation practices: limitations and
consequences for Afghanistan’s agricultural productivity. Water international journal.