بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مروزه زیست پذیری شهری گفتمانی نیرومند را در توسعه ی شهری و طراحی شهری بازتاب می دهد که در پیشینه ی برنامه ریزی شهری رواج پیدا کرده است . اجرای طرح های توسعه شهری، یکی از اقدامات اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری جهت زیست پذیر نمودن شهر برای ساکنین و تضمین کننده ادامه حیات شهر برای مدت طولانی می باشد. بنابرین هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت موجود شهر زنجان از نظر شاخص های زیست پذیری و نحوه عملکرد طرح های توسعه شهری در زیست پذیر کردن شهر زنجان می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر کمی توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. نتایج - پژوهش بیانگر این امر می باشد که یافته های حاصل از تحلیل شاخص های ذهنی براساس توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری نشان داد که، وضعیت زیست پذیری عینی و ذهنی تقریبا منطبق بر هم نیستند. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیونی، میزان ارتباط و همبستگی زیست پذیری با طرح های توسعه شهری 56122 است. با توجه به سطح معنی داری 56555 و پایین بودن آن از 5650 P< فرضیه صفر رد می شود و می توان گفت که رابطه دو متغیر زیست پذیری با طرح های توسعه شهری معنادار است. به عبارتی، اجرای طرح های توسعه شهری 37 درصد از زیست پذیری شهر زنجان را تبیین می کند. علاوه براین، بیشترین مقدار همبستگی اجرای طرح های توسعه شهری با شاخص اجتماعی 56310 و کمترین مقدار نیز متعلق به اقتصادی با 56117 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the place of the concept of urban viability in the urban development plan Study sample: Zanjan comprehensive plan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahadnejad Roshti 1
  • Jila Sajadi 2
  • Vahid yari goli 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning Shahid Beheshti University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD student in Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Today, urban livability reflects a strong discourse on urban development and urban design that has become prevalent in the background of urban planning. Implementation of urban development plans is one of the basic measures in urban planning and management to make the city livable for residents and ensure the continuation of the city for a long time. Hence the purpose of the research The present is a review of the current situation of Zanjan city in terms of livability indicators and how urban development projects work in making Zanjan livable. The research method of the present study is quantitatively descriptive-analytical and applied in terms of purpose. Results - The study indicates that the findings of the analysis of mental indicators based on the distribution of questionnaires among the statistical population
Showed that, the state of objective and mental livability are almost incompatible. According to the results obtained from regression analysis, the relationship and correlation of livability with urban development plans is 56122. Given the significance level of 56555 and its low of P <5650, the null hypothesis is rejected and it can be said that the relationship between the two variables of livability and urban development plans is significant. In other words, the implementation of urban development projects explains 37% of the livability of Zanjan city. In addition, the highest value of the implementation of urban development projects with the social index 56310 and the lowest value belongs to the economy with 56117.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • urban development
  • comprehensive urban plan
  • Zanjan city
.1 بندرآباد، علیرضا و فرشته احمدی نژاد) 1303 (، ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیردر منطقه 22 تهران، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار
.2 جمعه پور، محمود و شهرزاد طهماسبی تهرانی) 1302 (، تبین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار، فصلنامه برنامه ریزی کالبدی فضایی، سال اول، شماره سوم، –تابستان.
.3 حیدری، تقی) 1300 ( تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری)مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر
زنجان(، رساله دکتری، استاد راهنما: علی شماعی و فرزانه ساسان پور، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی.
.3 خطیبی، محمد) 1302 ( تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شهر: مطالعه موردی محدوده ورودی
- .13 73 ، سنندج، نشریه هویت شهر، شماره 13
.0 رهنما، محمد رحیم) 1337 (، پژوهشی پیرامون طرحهای تفصیلی شهری با تاکید برکاربریهای آموزشی و بهداشتی،
درمانی، مشهد، جهاد دانشگاهی
.1 زیاری، کرات الله و جانبابا نژاد، محمدحسین ) 1333 ( دیدگاه ها و نظریات شهر سالم، ماهنامه برنامه ریزی و مدیریت
- . شهری، سال نهم، شماره 00 ، صص 13 23
.7 ساسانپور فرزانه، سیمین تولایی و حمزه جعفری اسدآبادی ) 1303 ( قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه
پایدار شهری مورد مطالعه کلانشهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، –
سال دوازدهم، شماره 32 ،پاییز
.3 شیعه، اسماعیل) 1370 ( با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
.0 محمّدی، عباس؛ ) 1301 (، تکامل اجتماعی در نظریه ساختی کارکردی تالکت پارسنز، تهران: نشر جامعه شناسان، -
چاپ اول
.15 مرصوصی، نفیسه و پورمحمدی، محمدرضا و نصیری، اسماعیل و محمدزاده، یوسف ) 1302 ( ارزیابی توسعه پایدار
- کلانشهر تبریز، دوفصلنامه علمی  پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، دوره 3، شماره 3، صص 11 30 .
.11 مهندسین مشاور شارمند) 1333 (. شیوههای تحقق طرحهای توسعة شهری، بررسی تجارب تهیه و اجرایی طرح های
توسعة شهری در ایران، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، جلد دوّم.
.12 نقی زاده، محمد) 1305 (،توسعه پایدار شهر ی و مسکن ،فصلنامه مسکن و انقلاب، شماره 00 و 01

13. Andrews, C. J., (2001), "Analyzing quality of place, environment and planning", Planning and Design, 23:201-217.
14. Clinton-Gore Administration, (2000), Building Livable Communities: Sustaining Prosperity, Improving Quality of Life, Building a Sense of Community, available at: www.livablecommunities.gov
15. Evans, P., (ed.), (2012): Livable Cities? “Urban Struggles for Livelihood and Sustainability University of California Press Ltd”: USA, pp.: 2-30.
16. Gomes Et al. (2013), nde1 deletion improves mitochondrial DNA maintenance in Saccharomyces cerevisiae coenzyme Q mutants, Biochem J 449 (3):595-603.
17. Hankins, K. B., (2009), "The disappearance of the state from Livable" Urban Spaces, Antipode, 41 (5): 845–866.
18. Lennard, SH and HL Lennard (1995), livable communities ties observed Carmel: Gondolier press.
19. Lynch, K. (1981) A Theory of Good City Form, Cambridge, MA, MIT Press.
20. Ministry for the Environment (2002) Creating great places to livable urban environments: process, strategy, action, PO Box 10-362, Wellington, New Zealand, ISBN: 0-478-24070-8.
21. Ministry for the Environment (2002), Creating great places to livable urban environments: process, strategy, action, PO Box 10-362, Wellington, New Zealand, ISBN: 0-478-24070-8.
22. Minuchin, L., (2012), a lineal city in the Pampas: politics, materialization and revolution in Wladimiro Acosta’s vision for Buenos Aires. Antipode 44.4, 911–31.
23. Rassia, Stamatina Th. & Pardalos, Panos M. (2015), Future City Architecture for Optimal Living, Publisher of Springer.
24. Shamsuddin et al ,Shuhana (2012), Walkable Environment in Increasing the Livability of a City, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.50 , Pp. 167 – 178.
25. Timmer ,Vanessa and Nola-Kate Seymoar, 2004, the WORLD URBAN FORUM: the livable city, International Centre for Sustainable Cities.
26. Teng Chey,khoo (2012), The CLC framework for livable and sustainable cities, Urban solutions Journal, 1 :54-70.
27. vanzerrr, M & Seskin, S. (2011), Recommendations Memo #2 Livability and Quality of Life Indicators, Memorandum.