تحلیل عوامل موثر بر تاب آوری مراکز حساس و حیاتی شهری مبتنی بر پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: منطقه 11 کلان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

چکیده

امروزه، به دنبال گسترش شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه به این نقاط، مسئلۀ آسیب پذیری و تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. در واقع، این مراکز در حکم شریان های مهم بدنۀ هر سرزمین محسوب می شوند که می توانند کارکرد ملی یا فراملی داشته باشند. از این رو، رویکرد پدافند غیرعامل به منظور افزایش تاب آوری این مراکز و به طور کلی نقاط شهری مهم مطرح شده است. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اصلی موثر بر تاب آوری مراکز ویژه، حیاتی و حساس مبتنی بر پدافند غیرعامل و سپس تحلیل میزان تأثیر هر یک از عوامل بر مراکز ویژه، حیاتی و حساس منطقه 11 تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای شناسایی عوامل اصلی ادبیات پژوهش و مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت معیارهای اصلی مطابق با نظرات صاحبنظران امر استخراج گردید. جامعۀ آماری پژوهش شامل متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری با توجه به زمینه تخصصی تحقیق است که با استفاده از نرم افزار Sample Power اقدام به برآورد حجم نمونۀ آماری گردید. سپس برای تحلیل  میزان تأثیر هر کدام از عوامل شناسایی شده از نرم افزار Smart PLS  بهره گرفته شد. در نهایت، یافته ‌های حاصل از تحلیل داده ها، نشان دهندۀ آن است که عوامل مکان یابی و چند عملکردی 0/826؛ پراکندگی، تفرقه و جابه جایی 0/708؛ استحکامات و سازه های امن 0/582؛ دسترسی 0/513؛ استتار و فریب 0/490؛ اختفاء و پوشش0/410؛ و اعلام خبر 0/175 به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر تاب آوری مراکز ویژۀ حیاتی و حساس منطقه می باشند. از طرفی تاب آوری اقتصادی 0/819؛ اجتماعی0/767؛  کالبدی-محیطی 0/607؛  و نهادی-مدیریتی 0/594 نیز به ترتیب از اصلی ترین پیامد های تاب آوری این مراکز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Resilience of Sensitive and Vital Urban Centers Based on Passive Defense, Case Study: District 11 of Tehran

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Amani 1
 • bakhtyar ezatpanah 2
 • Majid Shams 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
3 Professor of Geography and Urban Planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Currently, more than half of the world's population lives in urban areas. Yesterday's cities have become metro police and mega-police, and this has led to the emergence of various challenges and urban issues. Therefore, in the present era, the main focus of cities as the most dynamic areas of housing is sometimes to achieve development and its dimensions and components in order to deal with and reduce urban challenges and harms. Urban resilience is the extent to which cities can withstand change before being reorganized into a new set of structures and processes. Special and sensitive urban centers are among the areas that are considered as vital arteries due to the complex structure of urban life and the dependence of urban society on them, and as a result, the issue of their vulnerability and resilience is essential because any failure leads to many problems for the urban society and reduces the quality of life and ultimately failure in development goals. In the meantime, one of the approaches considered in promoting the resilience of special, vital and sensitive centers and reducing their vulnerability is passive defense. District 11 of Tehran is one of the central areas of the city, which is considered as part of the CBD and the historical, economic, administrative and medical heart due to the existence and establishment of important political, military and economic centers in the country and has become one of the special, vital and sensitive centers which consequently, plays a key role in the life of urban society. Currently, one of the challenges of urban management in the district 11 of Tehran is the issue of resilience of special, vital and sensitive centers with emphasis on passive defense criteria. Accordingly, and considering the necessity of the subject, the present study seeks to analyze the factors affecting the resilience of special, vital and sensitive centers in the district 11 of Tehran based on passive defense criteria.
 
Methodology
The present research is part of applied and descriptive-analytical researches in terms of purpose and method, respectively. The required information was collected through library and field methods using a questionnaire. The components of passive defense (six components) and resilience (four components) were identified according to the views of experts. Then, a questionnaire was designed, which was provided to seven experts to assess its validity and was approved. Cronbach's alpha was used for the reliability of the questionnaire, which was obtained above 0.8 for all items and was therefore acceptable. The statistical population of the present study includes experts and specialists in the field of geography and urban planning. For more effective analysis, considering the use of PLS structure equations software, the statistical sample size was estimated through Sample Power software, which is equal to 215 people. It should be noted that the working method of Sample Power software is based on latent and obvious variables and therefore the size of the statistical population has no effect on estimating the sample size. The sampling method is also simple random. SPSS software was exerted to estimate the descriptive statistics, and Smart-PLS software has been applied to analyze the collected data and discover the effect of each component of passive defense on the dependent variable of resilience.
 
Results and discussion
According to the results, all 7 factors (passive defense components) and its effect on the resilience of special, vital and sensitive centers were significant and confirmed. Based on the analyzes, location and multifunctional factors with path coefficient (impact) of 0.826, dispersion, division and displacement with 0.708, fortifications and safe structures with 0.582, access with 0.513, camouflage and deception with 0.490, concealment and cover with 0.410, and news announcement with 0.175, respectively, have the most impact on the resilience of special, vital and sensitive centers of Tehran's 11th district. The important point that can be seen in the findings is the location and multifunctionality of land uses, which was ranked first and indicates the importance of this factor in the resilience of the centers and requires special attention. Also, it became clear that the outcome of resilience of special, vital and sensitive centers is economic resilience with a coefficient of 0.819, social with a coefficient of 0.767, physical-environmental with a coefficient of 0.607 and institutional-managerial with a coefficient of 0.594.
 
Conclusion
Looking at the current situation of district 11 of Tehran and reviewing data, statistics, figures and field observations, it can be seen that this region is facing challenges in resilience of important and sensitive centers, which the presence of worn-out textures intensifies it. Therefore, as the analysis of the findings showed, the location and multifunctional factor with an impact factor of 0.826 has the greatest impact on the resilience of sensitive, important and vital centers in the region. And it is necessary that in the first place, the relevant authorities take steps to review and reform the existing management structures in order to achieve this factor, which indicates the need to establish integrated management of institutions, both at the regional and national level.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience
 • Vital and sensitive special centers
 • Passive defense
 • Tehran metropolitan area 11
 • Smart-PLS
 1. امان پور، سعید؛ محمدی ده چشمه، مصطفی و علیزاده، مهدی (1395) ارزیابی آسیبپذیری زیرساخت یشهر های کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل، دو فصلنامه آمایش سرزمین، دوره 8، شماره 1، صص. 154-133.
 2. امینی ورکی، سعید؛ مدیری، مهدی؛ شمسایی زفرقندی و قنبری نسب، علی (1393) شناسایی دیدگاه‌های حاکم بر آسیب‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو، فصلنامه مدیریت بحران، دوره 3، شماره 3، صص. 18-5.
 3. بخشی شادمهری، فاطمه؛ زرقانی، هادی و خوارزمی، علی (1395) تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت های شهری با تأکید بر زیرساخت آب، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 3، شماره 1، صص. 64-57.
 4. بهتاش، محمدرضا فرزام؛ کی نژاد، محمدعلی؛ پیربابایی، محمدتقی و عسگری، علی (1392) ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تا بآوری کلان شهر تبریز، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 3، صص. 42-33.
 5. پنام، رضا (1396) تحلیل و ارزیابی مراکز مهم ،حیاتی و حساس منطقه 4 شهرداری تهران از منظر پدافند غیر عامل شهری، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی آزیتا رجبی، دانشکده علوم پایه،‌ گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.
 6. جلالیان، اسحاق (1397) ارزیابی تاب آوری ساختاری-طبیعی کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه 4 کلانشهر تهران، فصلنامه شهرپایدار، دوره 1، شماره 4، صص. 123-109.
 7. حسینی امینی، حسن؛ امیریان، سهراب؛ بداقلو، ساسان؛ امین نیری، بهناز و پیوسته گر، یعقوب (1398) ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر(، فصنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 9، شماره 2، صص. 555-539.
 8. زندیه، مهدی؛ محمودزاده کنی، ایرج و حصاری، پدرام (1397) ارتقاء سطح عملکردی معماری با تأکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان، نشریه شهر ایمن، دوره 1، شماره 1، صص. 26-15.
 9. سازمان پدافند غیرعامل کشور (1394) دستورالعمل عمومی سطح بندی مراکز ثقل، بازنگری و اصلاح : مشاور ریاست محترم سازمان مهندس عبدالحسین خسروپور.
 10. سالاری سردری، فرضعلی و کیانی، اکبر (1397) تحلیل اصول و رویکردهای پدافند غیرعامل در برنامه ریزی استفاده از اراضی شهری، فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 9، شماره 2، صص. 24-11.
 11. سجادیان، فاطمه؛ شیخ، رضا و سوری، محمد احسان (1395) شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار تبلیغات کالمی در بازاریابی مقاصد گردشگری با رویکرد تئوری مجموعة راف و نتنوگرافی مطالعة موردی: شیراز، اصفهان، تهران، فصلنامه گردشگری و توسعه، دوره 5، شماره 9، صص. 117-98.
 12. شریف نیا، فاطمه (1397) تبیین و ارائه­ی الگوی تاب­آوری شهری در برابر زلزله­ (مورد مطالعه: شهر تهران)، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی سعید زنگنه شهرکی، دانشگاه تهران پردیس البرز.
 13. شماعی، علی؛ فخری پورمحمدی، افسانه و زنگانه، احمد (1396) ارزیابی کیفیت زنذگی در مناطق شهری (مطالعة موردی: منطقة 11 شهرداری تهران(، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 5، شماره 3، صص. 379-357.
 14. صالح نسب، ابوذر؛ کلانتری خلیل آباد، حسین و پیوسته گر، یعقوب (1397) شناسایی و ارزیابی تهدیدات در زیرساخت های حیاتی شهرها با رویکرد دفاع غیرعامل(نمونه موردی: منطقه 6 شهر تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 9، شماره 32، صص. 114-99.
 15. عباسی گوجانی، داوود؛ خادم الحسینی، احمد؛ مدیری، مهدی؛ صابری، حمید و گندمکار، امیر ( 1398) تحلیل پیشرانهای تبیین کنندة تابآوری شهری در کلانشهر مشهد، فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 122-109.
 16. عزیزی دانالو، سمانه و مجتبی زاده خانقاهی، حسین (1399) ارائه مدل توزیع عادلانه خدمات شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران، فصلنامه شهر پایدار، دوره 3، شماره 4، صص. 90-75.
 17. علوی، سید محسن؛ مسعود، محمد و کریمی، اسدالله (1399) تاب آوری زیرساخت آب رسانی شهری: با رویکرد تحلیل زمانی در راستای بازیابی.
 18. عملکرد خطوط آب رسانی به شهروندان )مطالعة موردی: منطقة ۲ تهران(، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 52، شماره 2، صص. 550-533.
 19. علی زاده، غفور (1398) تحلیل و ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ویژه شهری با رویکرد پدافند غیر‌عامل (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی محمدرضا پورمحمدی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.
 20. کتابچی، عماد و رسائی پور، مریم (1397) تاب آوری شهری: ارائه مدلی مفهومی از برنامه ریزی و مدیریت شهری، فصلنامه معماری شناسی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص. 10-1.
 21. گلچویی دیوا، شهربانو؛ صالحی، اسماعیل و کریمی، سعید (1397) بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تاب آوری در پایداری باغات شهری(مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)، فصلنامه شهر پایدار، دوره 1، شماره 1، صص. 128-107.
 22. محمدپور، علی؛ ضرغامی، امیرحمزه و ضرغامی، سعید (1396) بررسی و ارزیابی پهنه ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج، نشریه اطلاعات جغرافیایی، دوره 26، شماره 102، صص. 190-175.
 23. محمدی ده چشمه، مصطفی و حیدری نیا، سعید (1393) مدل سازی مکانی همجواری کاربریهای ویژه از دیدگاه پدافند غیرعامل در کلان شهر اهواز، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 19، شماره 2، صص. 236-211.
 24. معرب، یاسر و امیری، محمدجواد (1397) بررسی و ارزیابی و تدوین تاب آوری کاربری اراضی شهری بر پایه رویکرد توسعه پایدار، فصلنامه محیط شناسی، دوره 44 ، شماره 1، صص. 149-169.
 25. ملکی، سعید و سروستان، رسول ( 1395) ارزیابی ایمنی شهر ایلام و ارائه راه کارهای دفاعی از منظر پدافند غیرعامل، فصلنامه پدافند غیرعامل، دوره 7، شماره 3، صص. 56-47.
 26. موسوی نسب، جواد و کشوری، عبدالرحمن (1398) مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ورامین)، فصلنامه شهر تاب آور، دوره 1، شماره 1، صص. 32-25.
 27. مهرنژاد، پیمان و خورسندی، محمد ( 1399) ارائه الگوی شبکه ایمن معابر بر اساس اصول پدافند غیرعامل، در راستای ارتقای تا بآوری شهر در برابر بحران های انسان ساخت مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران، دو فصلنامه مدیریت بحران، دوره 9، شماره 9، 46-35.
 28. ندایی طوسی، سحر؛ شاه صفی، عباس؛ غفارخورزنی، مجید و طاهری یگانه، عباس ( 1394) آسیب شناسی کالبدی منطق فضایی کلان شهر تهران از منظر اصول پدافند غیرعامل، نشریه هویت شهر، دوره 9، شماره 21، صص. 56-41.
 29. نظرپور دزکی، رضا (1393) سنجش میزان آسیب­پذیری کاربری‌های ویژه از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز نمونه موردی: کاربری
 30. بهداشتی و درمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدعلی فیروزی و مصطفی محمدی­ ده چشمه، دانشکده علوم زمین و GIS ، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 31. Alexander, D. (2013) Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey, Nat. Hazards Earth Syst. Sci, Vol. 13, No. 11, pp. 2707-2716.
 32. Alin Cîrdei, I. (2018) Improving The Level of Critical Infrastructure Protection by Developing Resilience, Land Forces Academy Review, Vol.23, No.4, pp. 237-243.
 33. Abbasi Gojani, D., Khadem Al-Husseini, A., Modiri, M., Saberi, H. & Gandamkar, A. (2019) Analysis of the propellants explaining urban resilience in the metropolis of Mashhad, Journal of Urban Social Geography, Vol. 6, No. 1, pp. 122-109. [Persian].
 34. Alavi, S.M., Massoud, M. & Karimi, A. (2016) Resilience of urban water supply infrastructure: time analysis approach in order to restore the performance of water supply lines to citizens (Case study: Tehran Region 2), Journal of Human Geography Research, Vol.52, No. 2, pp. 550- 533. [Persian].
 35. Alizadeh, Gh. (2019) Analysis and Vulnerability Assessment of Special Urban Infrastructures with Passive Defense Approach (Case Study: Tabriz Metropolis), PhD Thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Mohammad Reza Pourmohammadi, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz. [Persian].
 36. Amanpour, S., Mohammadi Deh Cheshmeh, M. & Alizadeh, M. (2016) Assessing the Vulnerability of the Infrastructure of Kuhdasht Islands with a Passive Defense Approach, Journal of Land Management, Vol. 8, Np.1, pp. 154-133. [in Persian].
 37. Amini Varki, S., Modiri, M., Shamsaii Z. & Ghanbari Nasab, A. (2014) Identifying the Prevailing Perspectives on the Vulnerability of Cities to Environmental Hazards and Extracting the Components Affecting It Using the Q Method, Crisis Management, Vol. 3, No. 3, pp. 5-18. [Persian].
 38. Azizi Danalo, S. & Mojtaba Zadeh Khaneghahi, H. (2021) Presenting a model of fair distribution of urban services based on social justice Case study: District 11 of Tehran, Journal of Sustainable City, Vol. 3, No. 4, pp. 90-75. [in Persian].
 39. Behtash, M.R., Ki Nejad, M. A., Pir Babaei, M.A. & Asgari, M. (2013) Evaluation and analysis of dimensions and components to the realization of Tabriz metropolis, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, Vol. 18, No. 3, pp. 42-33. [Persian].
 40. Golchoui, Diva., Sha Salehi, I. & Karimi, S. (2015) Study and evaluation of principles and criteria of resilience in the sustainability of urban gardens (Case study: District 1 of Tehran Municipality), Journal of Sustainable City, Vol. 1, No. 1, pp. 128-107. [Persian].
 41. Hosseini Amini, H., Amirian, S., Badaqloo, S., Amin Nairi, B. & Peyvastehgar, Y. (2019) Evaluation of Urban Structure in the Direction of Passive Defense Planning by SWOT Method (Case study: Bushehr City), Journal of Geography (Regional Planning), Vol. 9, No. 2, pp. 555-539. [Persian].
 42. Jalalian, I. (2019) Evaluation of Structural-Natural Resilience of Urban Land Use Case Study: Tehran Metropolitan Area 4, Journal of Sustainable City, Vol. 1, No. 4, pp. 123-109. [Persian].
 43. Ketabchi, E. & Rasaeipour, M. (2015) Urban Resilience: Presenting a Conceptual Model of Urban Planning and Management, Journal of Architecture, Vol. 1, No. 1, pp. 10-1. [in Persian].
 44. .Kärrholm, M., Nylund, K. & Fuente, P. (2014) Spatial Resilience and Urban Planning: Addressing the Interdependence of Urban Retail Areas, Cities, Vol.36, pp. 121-130.
 45. Meerow, S., Newell, J. & Stults, M. (2016) Defining Urban Resilience: A review. Landscape and Urban Planning, Vol.147, pp. 38-49.
 46. Mitchell, T.&  Harris, K. (2012) Resilience: A Risk Management Approach, background note, ODI.
 47. Maleki, S. & Sarvestan, R. (2016) Assessing the safety of Ilam city and presenting defense solutions from the perspective of passive defense, Journal of Passive Defense, Vol. 7, No. 3, pp. 56-47. [Persian].
 48. Mehrnejad, P. & Khorsandi, M. (2016) Presenting a model of safe road network based on the principles of passive defense, in order to improve the city against human crises Case study: District 12 of Tehran, Journal of Crisis Management, Vol. 9, No. 9, pp. 46-35. [Persian].
 49. Moareb, Y. & Amiri, M.J. (2018) Study, evaluation and compilation of urban land use resilience based on sustainable development approach, Environmental, Vol. 44, No. 1, pp. 149-169. [Persian].
 50. Mohammadi Deh Cheshmeh, M. & Heidarinia, S. (2014) Spatial modeling of the proximity of special uses from the perspective of passive defense in the metropolis of Ahvaz, Quarterly Journal of Spatial Planning and Planning, Volume 19, Number 2, pp. 236-211. [Persian].
 51. Mohammadpour, A., Zarghami, A.H. & Zarghami, S. (2017) Investigation and evaluation of zones and vulnerable elements of the city from the perspective of passive defense Case study: Sanandaj, Journal of Geographical Information, Volume 26, Number 102, pp. 190-175. [Persian].
 52. Mousavi Nasab, J. & Keshvari, A. (2020) Urban Management with Passive Defense Approach (Case study: Varamin city), Journal of Resilient City, Vol. 1, No. 1, pp. 32-25. [Persian].
 53. Nazarpour Dezaki, R. (2014) Assessing the vulnerability of special uses from the perspective of passive defense in the metropolis of Ahvaz Case study: Health use, M.Sc. Chamran Ahvaz. [Persian].
 54. Nedaye Tusi, S., Shah Safi, A., Ghaffarkhorzani, M. & Taheri Yeganeh, A. (2015) Physical pathology of the spatial logic of the metropolis of Tehran from the perspective of the principles of passive defense, Journal of City Identity, Volume 9, Number 21, pp. 56-41. [Persian].
 55. Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F. & Pfefferbaum, L. (2008) Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, Am J Community Psychol, Vol.41, pp. 127-150.
 56. Panam, R. (2017) Analysis and Evaluation of Important, Vital and Sensitive Centers in District 4 of Tehran Municipality from the Perspective of Passive Urban Defense, PhD thesis in Geography and Urban Planning, under the guidance of Azita Rajabi, Faculty of Basic Sciences, Department of Geography, Islamic Azad University, Marand Branch. [Persian].
 57. Passive Defense Organization of the country (2015) General instructions for grading the centers of gravity, revision and correction: Advisor to the esteemed head of the organization, Engineer Abdolhossein Khosropour. [Persian].
 58. Rehak, D. (2020) Assessing and Strengthening Organisational Resilience in A Critical Infrastructure System: Case Study of the Slovak Republic, Journal of Safety Science, Vol.123, No.123, pp. 1-9.
 59. Rehak, D., Senovsky, P. & Slivkova, S. (2018) Resilience of Critical Infrastructure Elements and Its Main Factors, Systems Journal, Vol.6, No.21, pp. 1-13.
 60. Rose, A. & Liao, S. (2005) Modeling Regional Economic Resilience to Disasters: A Computable General Equilibrium Analysis of Water Service Disruptions, Journal of Regional Science, Vol.45, No.1, pp. 75-112.
 61. Tang, A. & Wen, A. (2009) An Intelligent Simulation System for Earthquake Disaster Assessmen., Computers & Geosciences, Vol.35, pp. 871– 879.
 62. Sajjadian, F., Sheikh, R. & Souri, M.E. (2016) Identifying and Analyzing the Influential Factors of Verbal Advertising in Tourism Target Marketing with Rough Set Theory Approach and Netnography Case Study: Shiraz, Isfahan, Tehran, Tourism and Development, Vol. 5, No. 9, pp. 117-98. [Persian].
 63. Shadmehri, F., Zarghani, H. & Kharazmi, A. (2016) Analysis of passive defense considerations in urban infrastructure with emphasis on water infrastructure, Geographical Research, Vol. 3, No. 1, pp. 64-57. [Persian].
 64. Shamai, A., Fakhri Pourmohammadi, A. & Zanganeh, A. (2017) Assessing the quality of life in urban areas (Case study: District 11 of Tehran Municipality), Journal of Human Geography Research, Vol. 5, No. 3, pp. 379-357. [Persian].
 65. Sharifnia, F. (2018) Explaining and presenting the model of urban resilience against earthquakes (Case study: Tehran), PhD thesis in geography and urban planning, under the guidance of Saeed Zanganeh Shahraki, University of Tehran, Alborz Campus. [in Persian].
 66. Salari Sardari, F. & Kiani, A. (2018) Analysis of the Principles and Approaches of Passive Defense in Urban Land Use Planning, Journal of Passive Defense, Vol. 9, No. 2, pp. 11-24. [in Persian].
 67. Saleh Nasab, A., Khalilabad, H. & Peyvastehgar, Y. (2018) Identification and evaluation of threats in the vital infrastructure of cities with passive defense approach (Case study: District 6 of Tehran), Journal of Urban Research and Planning, Vol. 9, No. 32, pp. 114-99. [in Persian].
 68. Zandieh, M., Mahmoudzadeh Kani, I. & Hesari, P. (2018) Improving the Functional Level of Architecture with Emphasis on Passive Defense Using Building Information Modeling, Safe City Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 15-26. [in Persian].
 69. Wetzels, M., Odekerken- Schröder, G. &. Van Oppen, Claudia A. M. L. (2009) Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration, MIS Quarterly, Vol.33, No.1, pp. 177-195.