بررسی زمانی- مکانی مخاطره گرد و غبار (مطالعه موردی: ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران .

2 دانشیار اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران .

چکیده

یکی از انواع بلایای طبیعی که هر ساله سبب وارد آمدن آسیب های زیست محیطی و اجتماعی بسیاری در برخی کشورهای جهان می شود، طوفان گرد و غبار می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی گردوغبار در ایستگاه های یاسوج و دوگنبدان شکل گرفته است. در این راستا کدهای 1، 1، 3، 3، 31، 32 و 30  گردوغبار در این ایستگاه ها در مقیاس روزانه، ماهانه و سالانه طی دوره آماری 32-1313 مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی فراوانی روزانه، ماهانه و سالانه کدها در تمام ایستگاه ها، تقویم زمانی روزانه آنها تهیه شد. سپس روند تعداد روزهای همراه با گردوغبار آنها بررسی گردید. نتایج نشان داد ایستگاه دوگنبدان با 2331 روز گردوغباری بیشترین رخداد گردوغبار را طی دوره آماری مورد مطالعه داشته است. همچنین دو کد 1 و 1 بیشترین رخداد را در تمام ایستگاه ها داشته اند. کد 1 در ایستگاه دوگنبدان در سال 1331 و در ایستگاه یاسوج در سال 1333 از بیشترین فراوانی برخوردار بوده اند. کد 1 نیز در ایستگاه دوگنبدان در سال 1311 و در ایستگاه یاسوج در سال 1311 بیشترین رخداد را داشته است. بررسی های ماهانه نیز نشان داد کدهای 1 و 1 بیشتر طی ماه های گرم سال به وقوع پیوسته اند. به طوری که این کدها در دوگنبدان طی تیرماه و در یاسوج طی اردیبهشت ماه از بیشترین فراوانی رخداد برخوردار بوده است. نتایج بررسی روند گردوغبار نیز بیانگر آن است که در هر دو ایستگاه های ماه های سرد سال از روند کاهشی گردوغبار برخوردار بوده و ماه های گرم سال فاقد روند بوده اند. در مقیاس سالانه نیز هر دو ایستگاه روند افزایشی را نشان دادند  .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal-spatial study of dust hazard (Case study: Yasuj and Dogonbadan stations)

نویسندگان [English]

  • Ali Modabarpour 1
  • Amir Gandamkar 2
  • Morteza Khodaqli 3
1 Ali Modabarpour Amir Gandamkar Morteza Khodaqli PhD student in Meteorology, Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor of Climatology, Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Associate Professor of Rangeland Research, Forest and Rangeland Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the types of natural disasters that cause many environmental and social damages every year in some countries of the world is dust storm. The aim of this study was to investigate dust in Yasuj and Dogonbadan stations. In this regard, codes 1, 1, 3, 3, 31, 32 and 30 dust in these stations on a daily, monthly and annual scale during the statistical period 1313-32 were examined. After reviewing the daily, monthly and annual frequency of codes in all stations, their daily calendar was prepared. Then the trend of the number of days with their dust was examined. The results showed that Dogonbadan station with 2331 dust days had the highest occurrence of dust during the study period. Also, two codes 1 and 1 had the most occurrence in all stations. Code 1 in Dogonbadan station in 1331 and in Yasuj station in 1333 had the highest frequency. Code 1 had the most occurrence in Dogonbadan station in 1311 and in Yasuj station in 1311. Monthly surveys also showed that codes 1 and 1 occurred mostly during the warmer months of the year. So that these codes had the highest frequency in Dogonbadan during July and in Yasuj during May. The results of the dust trend also indicate that in both stations, the cold months of the year have a decreasing trend of dust and the warm months of the year have no trend. On an annual basis, both stations showed an increasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dogonbadan
  • Trend
  • Dust
  • Man-Kendal
  • Yasuj