متغیرهای اثر گذار در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر شهر ساری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت زمین شهری بخشی از مدیریت شهری بوده و هسته ی کانونی آن را تشکیل می دهد. و در برخی کشورها همچون ایران ، مدیریت شهری یکپارچه و واحدی وجود ندارد و دستگاه هائی در سطح ملی در اداره و ارائه خدمات شهری مشارکت دارند که در چنین حالتی باید مدیریت شهری را شامل شهرداری و شعبات یا نمایندگی های شهری آن دستگاه ها نیز دانست.دولتها و مدیران شهری در بسیاری از کشورها سعی در تدوین قوانین و مقرراتی جهت افزایش دسترسی اقشار مختلف خصوصا قشر فقیر جامعه به بازار زمین نموده اند که در کشورهای مختلف ، هر چند مشابهت هایی در خصوص وجود مشکلات مربوط به تامین مسکن و زمین مورد نیاز آن وجود دارد و لیکن ویژگی های متفاوتی در این زمینه حاکم می باشد که متاثر از زمینه های حقوقی ، تاریخی ، سیاسی – اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی و محدودیت های طبیعی حاکم بر آنها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ماهیت کاربردی دارد و به بررسی ارتباط بین الگوی تصمیم گیری سیاست های زمین شهری با توسعه فیزیکی شهر ساری و ارتباط بین الگوی توسعه فیزیکی شهر ساری با سیاست های ملی و نقش بازیگران عرصه زمین شهری پرداخته است .د در تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از روشهای آماری و ریاضی با استفاده از نرم افزارهای Excel  و Spss برای تحلیل تطبیقی و گرافیکی از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از این بوده که نبود چشم انداز مشخص و به تبع آن سیاست ها و نهادهای ناهماهنگ، تصمیم گیری متمرکز و غیرمشارکتی، و تصدی گری زیاد بدون ظرفیت نهادی لازم از مهم ترین دلایل ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت زمین شهری بود ه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effective variables in the physical development policy of the city City of Sari

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Amiri 1
  • Hossein Mojtaba Zadeh 2
  • Yousef Ali Ziari 3
  • Ali Nouri 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban land management is part of urban management and forms its core. And in some countries, such as Iran, there is no integrated and unified urban management and agencies at the national level participate in the administration and provision of urban services, in which case urban management should include the municipality and its branches or municipal agencies. Governments and city managers in many countries have tried to develop laws and regulations to increase the access of different groups, especially the poor to the land market, which in different countries, although the similarities in the problems of housing and land needed There are, however, different characteristics prevailing in this field that are affected by the legal, historical, political-economic, socio-cultural contexts and natural limitations that govern them. The present study is descriptive-analytical and has an applied nature and examines the relationship between urban land policy decision model with physical development of Sari city and the relationship between physical development model of Sari city with national policies and the role of urban land actors. In data analysis of this research, statistical and mathematical methods were used using Excel and Spss software for comparative and graphical analysis of GIS software. Findings indicate that the lack of a clear vision and consequently uncoordinated policies and institutions, centralized and non-participatory decision-making, and high tenure without the necessary institutional capacity are the most important reasons for the inefficiency of urban land management policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of variables
  • urban land policy
  • physical development of the city
  • Sari