تحلیلی برکیفیت محله های شهری با تأکید بر مؤلفه های شهر پایدار مطالعه موردی: محله هوسم، شهر رودسر

نویسندگان

1 مدرس شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه دیلمان، لاهیجان، ایران.

3 استادیارطراحی شهری، دانشگاه دیلمان، لاهیجان، ایران.

4 دانشیار شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

محله ها و واحدهای همسایگی به عنوان محیطی کـه بیشترین وقت افراد در آنها سپری می شـود، پلـی بـین جنبه اجتماعی و زیسـتی زنـدگی آنهـا بوده و تأثیر بسـیار عمیقی بر سلامت جسمانی و روانی دارند. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت محله هوسم واقع در شهر رودسر براساس مؤلفه های شهر پایدار است. در گام اول از پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و ادبیات تحقیق، معیارها و شاخص های مؤثر بر مطلوبیت پیادهراه های شهری شناسایی شده است. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه کارشناسان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی این شاخصها وزندهی و اولویتبندی میشوند. در مرحله سوم با استفاده از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه از ساکنین محله هوسم، وضعیت این محله از حیث شاخص های مورد نظر (در قالب پرسشنامه و طیف لیکرت) ارزیابی میگردد. نتایج ارزیابی های انجام شده در زمینه ضریب اهمیت ابعاد چهارگانه مورد بررسی در پژوهش نشان داد که بعد اجتماعی با وزن نسبی 0/399 نسبت به سایر ابعاد اهمیت بیشتری در سطح پایداری محلههای شهری دارد. نتایج یافته های پژوهش در رابطه با وضعیت محله مورد مطالعه از لحاظ چهار معیار اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی حاکی از آن است که معیار اجتماعی با نمره میانگین 2/578 و نمره نسبی 0/263 در جایگاه اول قرار دارد. اما باید گفت طبق طیف لیکرت میزان پایداری محله براساس این شاخص که نسبت به دیگر شاخص ها رتبه برتر دارد، در حد متوسط به پایین است. این موضوع بیانگر این است که میزان پایداری محله مورد مطالعه در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the quality of urban neighborhoods with emphasis on the components of a sustainable city Case study: Hosam neighborhood, Rudsar city

نویسندگان [English]

  • Seyedreza Azadeh 1
  • Shirin Zarbakhash 2
  • Reza Parvizi 3
  • Nader Zali 4
1 Lecturer in Urban Planning, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 MA student of urban design, Deilman University, Lahijan, Iran.
3 Assistant Professor of Urban Design, Deilman University, Lahijan, Iran.
4 Associate Professor of Urban Planning, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Neighborhoods and neighborhoods, as the environment in which people spend most of their time, are a bridge between their social and biological aspects of life and have a very profound impact on their physical and mental health. The main purpose of this study is to evaluate the quality of Hosem neighborhood located in Rudsar city based on the components of a sustainable city. In the first step of the research, after studying the theoretical foundations and research literature, the criteria and indicators affecting the desirability of urban sidewalks have been identified. In the second stage, using indicators of experts and the process of hierarchical analysis, these indicators are weighted and prioritized. In the third stage, using field studies and completing a questionnaire from the residents of Hosem neighborhood, the situation of this neighborhood is evaluated in terms of the desired indicators (in the form of a questionnaire and Likert scale). The results of evaluations on the coefficient of importance of the four dimensions studied in the study showed that the social dimension with a relative weight of 0.399 is more important than other dimensions in the level of sustainability of urban neighborhoods. The results of the research in relation to the situation of the study neighborhood in terms of four criteria of social, physical, environmental and economic indicate that the social criterion with an average score of 2.578 and a relative score of 0.263 is in first place. However, it should be said that according to the Likert scale, the stability of the neighborhood based on this index, which is superior to other indicators, is moderate to low. This indicates that the level of stability of the study area is at a weak and very weak level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood development
  • sustainable development
  • sustainable neighborhood
  • Hussam
  • Rudsar