تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره), ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره), ایران.

چکیده

 مسائل مربوط به زیست پذیری روستاهای پیراکلانشهری با مفهوم زیست پذیری روستایی قابل تبیین نبوده و تحت یک شبکه ارتباطی و همپیوندی های روستا-شهری از شهرهای تحت نفوذ خود متاثر می گردد. پژوهش حاضر تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران(شهرستان ورامین) می باشد. روش این پژوهش اکتشافی-تبیینی بوده و سعی در تبیین نقش عوامل و نیروهای موثر در زیست پذیری روستاهای پیرامون کلانشهری در قالب عوامل درون روستایی و برون/فرا روستایی است. در این راستا،نخست بررسی نظریه ها و مدل مفهومی تحلیل ارائه گردید. بر این مبنا، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی و گویه های آن تحت عنوان عوامل درون و برون روستایی از طریق فرا ترکیب گویه و دلفی شناسایی اولیه شدند. 19 گویه در قالب ابعاد چهارگانه برای مجموعه عوامل برون/فرا روستایی موثر در آشکارسازی وضعیت زیست پذیری روستاها و 116 گویه و 17 مولفه برای عوامل درونی زیست پذیری روستاهای پیرامون کلانشهر تهران شناسایی شد. در تدقیق و اکتشاف عوامل یاد شده از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گیری شد و نتایج تایید 19 عوامل فرا روستایی و 81 گویه عوامل درون روستایی بود. جامعه آماری پژوهش راساکنین روستاهای پیرامون شهرورامین وشهرجوادآباد(دو نقطه شهری شهرستان ورامین) به تعداد 53،255 نفر وشهرهای مذکور و همچنین خبرگان، متخصصین،کارشناسان و مدیران محلی به تعداد 140 نفر تشکیل دادند. در نمونه گیری از ساکنین از نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با پذیرش خطای 0.05 درصد به تعداد 682 نفر تعیین شده و به صورت سهمیه ای طبقه ای بین مراکز توزیع گردید. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین از نرم افزارهای lisrel وspss در تحلیل داده های آماری و نمایش فضایی داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل برون/فرا روستایی و عوامل درون روستایی در زیست پذیری روستاهای پیرامون کلانشهر تاثیر گذاشته و آن را تبیین می کنند لکن میزان تاثیر عوامل برون روستایی بیشتر از عوامل درون روستایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the livability of villages in the metropolitan area of Tehran (case study: Varamin city)

نویسندگان [English]

  • Kamran ZANGISHE 1
  • Aireza Stealaji 2
  • Nasrollah Falahtabar 2
1 Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini Branch, Iran.
چکیده [English]

The problems related to the livability of peri-metropolitan villages cannot be explained with the concept of rural livability, and they are affected by the cities under their influence under a communication network and rural-urban linkages. The current research is to explain the livability of villages in the metropolitan area of ​​Tehran (Varamin city). The method of this research is exploratory-explanatory and it tries to explain the role of factors and effective forces in the livability of villages around the metropolis in the form of intra-rural and extra-rural factors. In this regard, the first review of theories and the conceptual model of analysis was presented. On this basis, the social, economic, environmental and physical dimensions and its items were identified under the title of intra- and extra-rural factors through item meta-combination and Delphi. 19 items were identified in the form of four dimensions for the set of external/extra-rural factors effective in revealing the livability status of villages and 116 items and 17 components were identified for the internal factors of the livability of villages around Tehran metropolis. Exploratory factor analysis was used in the verification and exploration of the mentioned factors and the results were confirmation of 19 extra-rural factors and 81 items of intra-rural factors. The statistical population of the research consisted of 53,255 residents of the villages around Varamin and Javadabad (two urban areas of Varamin) and the aforementioned cities, as well as 140 local experts, experts, and managers. Random cluster sampling was used in the sampling of the residents and the sample size was determined to be 682 people through Cochran's formula with an error of 0.05% and it was distributed among the centers in the form of stratified quota. Exploratory and confirmatory factor analysis test and structural equations were used to analyze the data. Also, lisrel and spss software were used for statistical data analysis and spatial display of data. The findings of the research showed that external/extra-rural factors and intra-rural factors have influenced and explain the livability of villages around the metropolis, but the impact of extra-rural factors was more than intra-rural factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • village livability
  • metropolitan area
  • Tehran