ارزیابی تطبیقی تجربه بزرگراه های تخریب شده در کشورهای مختلف جهان

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران

چکیده

   ایجاد و گسترش بزرگراه ها اثرات مثبتی در شهر مانند کاهش زمان سفر، افزایش دسترسی و غیره دارد، اما مشکلات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بسیاری را برای شهروندان و خصوصاً ساکنان محله های اطراف آن به وجود آورده است. با گذشت زمان نظریه های مختلفی به منظور نقد بزرگراه ها به وجود آمدند که نهایتاً منجر به ایجاد نهضت ضد بزرگراهی و تخریب بزرگراه ها در شهرهای مختلف جهان شد. در این مقاله سعی شده است که علت تخریب بزرگراه ها و اثرات ایجاد و تخریب آنها مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش سنجش میزان بهبود ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قبل و بعد از تخریب پروژه های بزرگراهی است. لذا در این مقاله برای بررسی تجارب از روش مطالعات اسنادی و جهت سنجش میزان اهمیت هر یک از معیارها از آزمون توزیع t استفاده شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تخریب بزرگراه ها و جایگزینی آنها با بلوارها و فضاهای شهری همگانی سبب تجدید حیات محله های اطراف بزرگراه شده و از نظر اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حتی ترافیکی اثرات مثبتی بر محله های اطراف آنها و حتی شهر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of the experience of destroyed highways in different countries of the world

نویسنده [English]

  • Samaneh Jalili
Iran University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran
چکیده [English]

The creation and expansion of highways has positive effects in the city such as reducing travel time, increasing accessibility, etc., but it has caused many environmental, social, economic and physical problems for citizens and especially the residents of the surrounding neighborhoods. With the passage of time, various theories emerged to criticize highways, which ultimately led to the creation of the anti-highway movement and the destruction of highways in different cities of the world. In this article, an attempt has been made to investigate the cause of the destruction of highways and the effects of their creation and destruction. The purpose of this research is to measure the improvement of physical, social, economic and environmental dimensions before and after the destruction of highway projects. Therefore, in this article, the method of documentary studies has been used to examine the experiences and the t-distribution test has been used to measure the importance of each of the criteria. The conducted studies show that the destruction of highways and their replacement with boulevards and public urban spaces has led to the revitalization of the neighborhoods around the highway and has had positive effects on the neighborhoods around them and even the city in terms of social, economic, environmental and even traffic. Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Freeway Movement
  • Freeway Destruction
  • Chungcheon Expressway
  • Harbor Drive Expressway
  • Embarcadero Expressway
  • Boston Central Artery
  • Park East Expressway