اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبارخوزستان با بهره گیری از فناوری های Gis & Rs

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران, ایران.

2 دانشگاه الزهرا, ایران.

3 دانشگاه خوارزمی تهران, گروه آب و هواشناسی, ایران,

چکیده

   این تحقیق با هدف بررسی اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبارخوزستان با بهره گیری از فناوری های gis & rs به رشته تحریر درآمد. بدین منظور ابتدا پارامترهای روزانه ی اقلیمی شامل(دما، بارش، دید افقی، رطوبت نسبی و باد) و دبی برای 9 ایستگاه سینوپتیک و 9 ایستگاه هیدرومتری در یک دوره ی 30 ساله جمع آوری گردید. همچنین از داده ها و تصاویر ماهواره ای جهت بررسی وضعیت پوشش گیاهی، رطوبت خاک، ذرات گردو غبار در منطقه مورد مطالعه بهره گرفته شد. با توجه به روند گاز دی اکسیدکربن طی سال های 1985 تا 2015 ، دوره های مورد مطالعه به دو دوره ی قبل از گرمایش جهانی(1985-1995) و بعد از گرمایش جهانی(1996-2015) تقسیم بندی گردید. سپس با استفاده از روش های آماری و سنجش از دور اقدام به بررسی دوره های مذکور پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی دبی رودخانه کارون نشان داد که آورد کارون در دوره ی آماری دوم نسبت به دوره ی اول 171 مترمکعب در ثانیه کاهش یافته است. گردوغبار محلی طی دوره ی دوم نسبت به دوره اول افزایش یافته اما شاخص پوشش گیاهی(ndvi) با کاهش 0.13 مواجه بوده است. وسعت و میزان رطوبت خاک در شرق حوضه روندی صعودی داشته است که نقش سدسازی در این تغییرات موثر بوده است؛ اما در غرب حوضه کارون (اطراف تالاب شادگان) این روند با کاهش مواجه بوده است، درنتیجه با عبور جریان باد از غرب حوضه، بدلیل کاهش رطوبت خاک و چسبندگی خاک، ذرات ریز از سطح زمین جدا شده و موجب بروز حداکثر گردوغبار در خوزستان و حوضه کارون شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عدم مدیریت درست منابع آب، سدسازی و اجرای طرح های انتقال آب در سرشاخه های کارون موجب کاهش دبی و رطوبت خاک در غرب حوضه و در نتیجه گسترش کانون ریزگردها در استان خوزستان شده که این امر می تواند اثرات زیست محیطی و مخاطرات انسانی از جمله ابتلا به انواع امراض تنفسی و ریوی و همچنین کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و در نتیجه کاهش امنیت غذایی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of water transfer projects of Karun tributaries in creating or intensifying dust centers in Khuzestan using Gis & Rs technologies.

نویسندگان [English]

 • Atefe Basak 1
 • Horiya Arabi Moghadam 2
 • Zahra Hejazizadeh 3
 • Masam Toolabinejad 1
1 Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Al-Zahra University, Iran.
3 Kharazmi University of Tehran, Department of Hydrology and Meteorology, Iran.
چکیده [English]

This research was written with the aim of investigating the effects of water transfer projects of the Karun tributaries in creating or intensifying dust centers in Khuzestan by using GIS & RS technologies. For this purpose, daily climatic parameters including (temperature, precipitation, horizontal visibility, relative humidity and wind) and discharge were collected for 9 synoptic stations and 9 hydrometric stations in a period of 30 years. Also, satellite data and images were used to check the status of vegetation, soil moisture, and dust particles in the study area. According to the trend of carbon dioxide gas during the years 1985 to 2015, the studied periods were divided into two periods before global warming (1995-1985) and after global warming (1996-2015). Then, using statistical methods and remote sensing, the mentioned courses were investigated. The results of the Karun river flow study showed that the Karun flow decreased by 171 cubic meters per second in the second statistical period compared to the first period. Local dust increased during the second period compared to the first period, but the vegetation index (ndvi) decreased by 0.13. The extent and moisture level of the soil in the east of the basin has been on an upward trend, and the role of dam construction has been effective in these changes. But in the west of the Karun basin (around the Shadgan lagoon), this trend has decreased, as a result, when the wind flow passes from the west of the basin, due to the decrease in soil moisture and soil adhesion, small particles are separated from the surface of the earth and cause maximum dust in Khuzestan and Karon basin has become. Therefore, it can be concluded that the lack of proper management of water resources, construction of dams and the implementation of water transfer projects in the Karun tributaries has caused a decrease in the discharge and soil moisture in the west of the basin and as a result, the expansion of the micro-pollen center in Khuzestan province, which can have environmental effects. and human risks, including contracting various respiratory and lung diseases, as well as reducing the area under cultivation of agricultural products, and as a result, reducing food security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water transfer
 • Karun
 • dust
 • Shadgan wetland
 • Khuzestan
 • remote sensing
 • satellite images