تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران,

چکیده

   گردشگری خانه های دوم یکی از الگوهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی است که برای مقاصد تفریحی و فراغتی خریداری و یا ساخته شده و سبب تاثیرات مختلف از جمله تاثیرات کالبدی-فضایی در روستاها می شود . هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر(1395-1385) است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که دهه اخیرگردشگری خانه های دوم در زمینه کالبدی فضایی اگرچه سبب اثرات و پیامدهای مثبت همچون نوسازی ساختمان ها و بهبود کالبد روستا،استفاده از مصالح پردوام در ساخت و سازها،کاهش اراضی متروک و بی استفاده جهت احداث خانه های دوم،بهبود تاسیسات و تجهیزات روستا در این روستاها شده اما اثرات و پیامدهای منفی از قبیل تغییر و تخریب اراضی کشاورزی،تغییر کاربری اراضی،برهم زدن و تخریب چشم انداز روستا و تغییر الگوی مسکن و... را به همراه داشته است.براساس یافته های تحقیق در سال 95 تعداد 169 خانه دوم در ناحیه مطالعاتی احداث شده که از رشد 110.6 درصدی نسبت به سال 85برخوردار بوده که این راستا روستاهای انبارسر و بالارود به ترتیب با دارا بودن 55 و 42 خانه دوم بیشترین تعداد خانه های دوم را در بین روستاهای مورد مطالعه داشته و همچنین بیشترین تغییرات کاربری اراضی در دهه اخیر به ترتیب در روستاهای حسن سرا(56.6هکتار) و انبارسر(22.3هکتار) رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of second home tourism in the physical-spatial developments of the target villages for tourism in the east of Gilan province in the last decade

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Lotfinia
  • Tamoor Amar
Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran
چکیده [English]

The tourism of second homes is one of the models of the expansion of tourism in rural areas, which are bought or built for recreational and leisure purposes and cause various effects, including physical-spatial effects in the villages. The aim of this research is to investigate the role of second home tourism in the physical-spatial developments of the villages targeted for tourism in the east of Gilan province in the last decade (1385-1395). The research method in this study is descriptive and analytical, and most of the data is based on field studies. The results show that the last decade of tourism of second homes in the field of physical space, although it has caused positive effects and consequences such as renovation of buildings and improvement of the village body, use of durable materials in construction, reduction of abandoned and unused land for the construction of second homes, improvement Village facilities and equipment have been installed in these villages, but it has brought negative effects and consequences such as changing and destroying agricultural lands, changing land use, disrupting and destroying the landscape of the village, and changing the pattern of housing, etc. According to the findings of the research In 1995, 169 second houses were built in the study area, which was a 110.6% growth compared to 1985. In this regard, the villages of Anbarsar and Balaroud have the highest number of second houses among the studied villages with 55 and 42 second houses, respectively. and the most land use changes in the last decade have occurred in the villages of Hasan Sara (56.6 hectares) and Anbarsar (22.3 hectares), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism of second homes
  • physical-spatial developments
  • target villages for tourism
  • East Gilan