بررسی وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی Ahp

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی, ایران,

2 دانشگاه افسری امام علی, گروه جغرافیای, ایران,

3 دانشگاه محقق اردبیلی, ایران.

4 دانشگاه امام حسین (ع), ایران.

چکیده

   آب وهوا همواره بستر مناسبى براى ایجاد تنش هاى سیاسى و نظامى و به مخاطره افتادن امنیت ملى کشورها فراهم آورده است. تجارب جنگ تحمیلی و سایر جنگ های دنیا نشان داده است علم آب‌ و هواشناسی می‌تواند سرنوشت یک قدرت بزرگ در جنگ را به دست گیرد. لذا در این پژوهش به ارزیابی وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و شاخص اقلیم نظامی پرداخته شد. بدین منظور از آمار پارامترهای مختلف هواشناسی 32 ایستگاه همدید در سطح منطقه در طول دوره آماری 30 ساله (2016-1987) بهره گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد در فصل بهار اکثر نواحی شمالی منطقه مورد مطالعه در شرایط اقلیم نظامی خوب و نواحی جنوبی منطقه در شرایط اقلیم نظامی قابل قبول قرار دارند. وضعیت اقلیم نظامی در فصل تابستان در بخش ‌های شمالی منطقه نسبتاً مطلوب بوده و در بخشهای جنوبی به ویژه اواخر فصل تابستان شرایط نامناسب و بی‌نهایت ناخوشایند میگردد، در اوایل فصل پاییز اکثر بخش ‌های شمالی و مرکزی منطقه دارای شرایط عالی و نواحی جنوبی استان های سیستان و استان هرمزگان دارای شرایط نامناسب هستند و در اواخر این فصل، شرایط نامطلوب اقلیم نظامی به ویژه در نواحی شمالی منطقه مشاهده می‌شود و با شروع فصل زمستان شرایط نامطلوب اقلیمی در بخش‌های شمالی منطقه به شدت افزایش می یابد و در اواخر زمستان، استان هرمزگان و نواحی شمال شرقی دارای شرایط قابل ‌قبول و سایر نواحی منطقه مورد مطالعه اکثراً دارای وضعیت خیلی خوب و خوب از نظر اقلیم نظامی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the state of the country's defense climate in the desert, desert and coastal areas of Makran using the hierarchical analysis model of Ahp

نویسندگان [English]

  • Alireza Karbalai 1
  • Ali Hanafi 2
  • Asad Hosseini 3
  • Abbas Alipoor 4
1 Khwarazmi University, Iran
2 Imam Ali Official University, Department of Geography, Iran
3 Mohaghegh Ardabili University, Iran.
4 Imam Hossein University (AS), Iran.
چکیده [English]

The weather has always provided a suitable platform for creating political and military tensions and jeopardizing the national security of countries. The experiences of imposed war and other wars in the world have shown that hydrology and meteorology can take over the fate of a great power in war. Therefore, in this research, the state of the country's defense climate was evaluated in the desert, desert, and coastal areas of Makran using the hierarchical analysis model and the military climate index. For this purpose, the statistics of different meteorological parameters of 32 Hamdid stations in the region during the 30-year statistical period (1987-2016) were used. The results showed that in the spring season, most of the northern areas of the study area are in good military climate conditions and the southern areas of the region are in acceptable military climate conditions. The military climate in the northern parts of the region in the summer season is relatively favorable, and in the southern parts, especially at the end of the summer season, the conditions are extremely unpleasant, in the early autumn season, most of the northern and central parts of the region have excellent conditions, and the southern parts of the Sistan provinces and Hormozgan province have unfavorable conditions and at the end of this season, adverse climatic conditions are observed especially in the northern parts of the region, and with the beginning of the winter season, the unfavorable climatic conditions increase sharply in the northern parts of the region, and at the end of winter, Hormozgan province and North-eastern areas have acceptable conditions and other areas of the study area